Departamentul de Achiziții Publice


Șef Departament

 

Ec.Sandu Simion Cristinel 

E-maill: cristi.sandu@achizitii.unibuc.ro

Tel: 021.307.73.76.

 

Membrii Departament:

Mircea Ungureanu - Administrator Financiar 
 E-mail : mircea.ungureanu@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.307.73.95
Alina Țurpac - Administrator Financiar 
 E-mail: alina.turpac@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.307.73.76

Roxana Melnic - Administrator Financiar 
 E-mail: roxana.melnic@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.305.82.95

Lorena Badea - Administrator Financiar
 E-mail: lorena.badea@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.305.82.95

Ionela Buiculescu - Administrator Financiar
  E-mail: ionela.buiculescu@achizitii.unibuc.roTel: 021.305.82.95

Cristina Neagoe - Administrator Financiar 
 E-mail: cristina.neagoe@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.307.73.95

Nicoleta Trifu - Administrator Financiar
 E-mail: nicoleta.trifu@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.307.73.47
Raluca Florea - Administrator Financiar 
 E-mail: raluca.florea@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.305.82.35

Cătălina Chițac - Administrator Financiar
 E-mail: catalina.chitac@achizitii.unibuc.ro Tel: 021.305.82.35


 

Magazia Universității din București

 Tel: 021.307.73.82

Vasile Florescu – Sef Depozit

Dumitru Dulgheru – Magazioner

Barbu Răzvan - Manipulant

Lungu Gheorghe - Manipulant

Nicolae Petrișor - Manipulant

Silvia Damian - Manipulant

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Septembrie 2017.