PERSONAL DIDACTIC

Posturile didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016 - 2017 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 569 din 28.04.2017.

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=NS4zOTI0OTMwNzg0ODYxRSszMA==

 

 

NOTĂ:

Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar - student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condiţiilor art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011.

      

Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru posturile vacante

  

 

Tematică, Bibliografie și Criterii specifice de evaluare

vizualizați secțiunea: Desfășurarea concursurilor organizate în facultăți

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4204/15.07.2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

RECTIFICĂRI - Ordin nr. 4204 / 15.07.2013 - Monitorul Oficial al României nr. 499/08.08.2013

  • în anexa nr. 7, în cadrul tabelului "Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ.", criteriul C4, la "Denumirea criteriului", în loc de ".../15-/18" se va citi: ".../1-/18";
  • în anexa nr. 9 , la nr. crt. 2, subcategoria "Profesor minimum 15 articole (...) Conferențiar minimum 8 articole.", prezentă doar la categoria 2.1.1, se va citi la "Categorii și restricții" 2.1.1 - 2.1.3.

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale următoare:

  • art. 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4478/23.06.2011
  • art. 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4691/26.07.2011
  • art. 1-3, 5-7 din Ordinul MECTS nr. 4692/29.06.2011 

Fisier de tip .html ! Ordin nr. 5310/20.08.2012 pentru recunoaşterea dreptului cadrelor didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în învăţământul superior 

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 3697/07.05.2012 pentru modificarea OMECTS nr. 4691/2011privindaprobarea standaredelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățămâtul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică și științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4691/26.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Știinte sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Fisier de tip .pdf ! Ordin nr. 4692/29.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

 

 

Pagină actualizată la 05 Septembrie 2017.