Concursuri didactice

ANUNȚ

 

Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2023-2024 a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 438 din 29.11.2023.

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi vizualizată AICI.

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I pe perioadă DETERMINATĂ (4 ani) poate fi vizualizată AICI.

Lista posturilor de cercetare vacante scoase la concurs în semestrul I pe perioadă DETERMINATĂ (4 ani) poate fi vizualizată AICI.

Dosarele de concurs se pot depune astfel:
 • personal la Rectoratul Universității din București, Șos. Panduri, nr. 90, etaj IV, camera 411, Biroul Recrutare de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 16.00, vineri în intervalul orar 08.00 – 12.00;
 • prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii;
 • on-line cu semnătură electronică calificată, scanate integral, la adresa de e-mail concursuri@hr.unibuc.ro

Suplimentar documentelor prevăzute la conținutul dosarului de concurs, candidații care transmit aplicația prin e-mail trebuie să completeze și o declarație pe propria răspundere cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și originale.

În cazul dosarelor depuse on-line, documentele originale vor fi prezentate pentru certificare „conform cu originalul“ în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.

Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante va fi afișat după aprobarea din ședința Senatului Universității din București din data de 20.12.2023. Perioada de depunere a dosarelor de concurs se va încheia în prima jumătate a lunii ianuarie 2024.

Tematica și bibliografia pot fi consultate AICI.

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau online, scanate integral:

 • în zilele de luni – joi, între orele: 08:00 – 15:30
 • vineri, între orele: 08:00 – 11:30

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

Potrivit art.11 din  Metodologia de concurs a Univesității din București, candidatul pentru ocuparea unui post vacant trebuie să facă la înscriere dovada unei experiențe de predare/seminarizare în învățământul academic (în calitate de cadru didactic asociat sau angajat pe perioadă determinată în Universitate sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată).

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă DETERMINATĂ.pdf

NOTĂ: Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar – student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condițiilor art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011.

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de PROFESOR UNIVERSITAR.pdf

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Formulare:

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 883/2018, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

NOU! Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea din București, adoptată în ședința Senatului din 21.07.2021 poate fi consultată AICI.

NOU! Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București, forma consolidată, cuprinzând modificările prevăzute în Legea învățământului superior nr. 199/2023, adoptată în ședința Senatului din data de 20.09.2023 poate fi consultată AICI.

 

Procedura interdepartamentală privind susținerea hibrid a concursurilor organizate pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice și de cercetare vacante – Revizia 2 – în vigoare din 07.12.2022

Legea Învățământului Superior nr. 199 din 4 iulie 2023 – în vigoare din 3 septembrie 2023

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 883/2018)

H.G. nr. 883/2018 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate – adoptată în baza OMENCS nr.5923/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016 și în vigoare la data de 13.02.2017

Metodologii și Fișe de verificare a standardelor

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 19. Comisia de Biologie și Biochimie.

-> Criterii suplimentare pentru posturile scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2023-2024
-> Fişa de verificare a standardelor minimale – Asistent universitar – perioada determinată
-> Fișa de verificare a standardelor minimale – Asistent universitar – perioadă nedeterminată
-> Fișa de verificare a standardelor minimale – Lector universitar – Biologie
-> Fișa de verificare a standardelor minimale – Conferențiar universitar – Biologie – Biochimie
-> Fișa de verificare a standardelor minimale – Conferențiar universitar – Ecologie
-> Fișa de verificare a standardelor minimale – Profesor universitar – Biologie – Biochimie
-> Fișa de verificare a standardelor minimale – Profesor universitar – Ecologie
-> Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante
-> Anexa Ia. Criterii evaluare asistent universitar perioadă nedeterminată
-> Anexa Ib. Criterii evaluare asistent universitar perioadă determinată
-> Anexa II. Criterii evaluare lector universitar
-> Anexa III. Criterii evaluare conferențiar universitar Biologie – Biochimie
-> Anexa IV. Criterii evaluare conferențiar universitar – Ecologie
-> Anexa V. Criterii evaluare profesor universitar Biologie – Biochimie
-> Anexa VI. Criterii evaluare profesor universitar – Ecologie  Abrogate conform Ordinului MENCȘ nr. 6129/2016
-> Criterii evaluare profesor universitar – Specializarea Știința mediului – Conform conform Ordinului MENCȘ nr. 6129/2016

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 4. Comisia de Chimie.

-> Regulament Concursuri didactice Facultatea de Chimie
-> Standarde ocupare post vacant_asistent universitar
-> Standarde ocupare post vacant_lector universitar
-> Standarde ocupare post vacant_conferențiar universitar
-> Standarde ocupare post vacant_profesor universitar

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 30. Comisia de Filosofie.

-> Fisa standarde minimale – asistent universitar
-> Fisa standarde minimale – lector universitar
-> Fisa standarde minimale – conferențiar universitar
-> Fisa standarde minimale – profesor universitar
-> Regulament de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 29. Comisia de Filologie și Anexa 31. Comisia de Istorie și Studii culturale.

-> Criterii interne de performanță științifică suplimentare standardelor minimale naționale CNATDCU
-> Metodologia de concurs a Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 29. Comisia de Filologie și Anexa 31. Comisia de Istorie și Studii culturale.

Fișe de verificare – Filologie:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – perioadă nedeterminată– Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioada determinată – Filologie

Fișe de verificare – Studii Culturale:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioadă nedeterminată – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioadă determinată – Studii culturale

Fișe de verificare – Științe Administrative:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe administrative
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe administrative
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe administrative
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – Științe administrative

Fișe de verificare – Științe ale Comunicării:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe ale comunicării
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe ale comunicării
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe ale comunicării
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – Științe ale comunicării

Fișe de verificare – Școala Doctorală SITT

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar SD SITT
-> Fișa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale 
-> Fișa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale   

-> Regulament_de_concurs_Facultatea_de_Litere

-> Anexa_Ia_-_ANEXA_NR._29_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Filologie
-> Anexa_Ib_-_ANEXA_NR._25_-_Standarde_minimale_-_Domeniile_Sociologie_Stiinte_politice_si_administrative
-> Anexa_Ic_-_ANEXA_NR._31_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Istorie_si_Studii_culturale
-> ANEXA_IIa_Standarde minimale_ pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_FILOLOGIE
-> ANEXA_IIb1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
-> ANEXA_IIb2_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
-> ANEXA_IIc1_Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_STUDII CULTURALE
-> ANEXA_IIc2_Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_STUDII CULTURALE_SD_SITT
-> ANEXA_IIIa1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă determinată_FILOLOGIE
-> ANEXA_IIIa2_Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă nedeterminată_FILOLOGIE
-> ANEXA_IIIb1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent_ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
-> ANEXA_IIIb2_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent_ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
-> ANEXA_IIIc1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă determinată_STUDII CULTURALE
-> ANEXA_IIIc2_ Standarde minimale pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă nedeterminată_STUDII CULTURALE

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 32. Comisia de Teologie.

-> Fisa standarde minimale_conferentiar
-> Fisa standarde minimale_lector
-> Fișă standarde minimale_asistent

-> Regulamentul de concurs al Facultății de Teologie Baptistă

 

 Arhivă concursuri didactice

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services