Domenii de cercetare

RAPORT FACULTATEA DE BIOLOGIE
Activitatea de cercetare  – 2019

 

Direcțiile de cercetare

Centrele de cercetare din cadrul Facultății de Biologie au stabilit direcții de cercetare, care, în general, sunt în concordanță cu tematica proiectelor câștigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale. Dintre acestea menționăm:

 • Studiul mecanismelor durerii neuropatice;
 • Studiul in silico al efectului compusilor naturali asupra diverselor tinte moleculare;
 • Toxicologie moleculară, nanotoxicologie si evaluarea impactului nanoparticulelor;
 • Noi markeri moleculari identificati la specii de sturioni si salmonide din mediul natural si acvacultura;
 • Identificare de markeri tumorali in celule tumorale circulante;
 • Studii in vitro si in vivo pentru regenerarea nervilor periferici ;
 • Evaluarea unor biomateriale destinate ingineriei tisulare;
 • Markeri moleculari in diferentierea celulelor stem ;
 • Interactia nanoparticule – biomolecule
 • Evaluarea cartarii serviciilor ecosistemice, stabilirea si testarea metodelor de evaluare a serviciilor ecosistemice;
 • Dezvoltarea unei platforme integrate pentru studierea serviciilor ecosistemice furnizate de ecosistemele acvatice si terestre;
 • Studii de taxonomie moleculară şi biodiversitate pe drojdii de interes biotehnologic;
 • Genotiparea unor markeri genetici anonimi și identificarea unor mutații asociate cu patologia umană, stabilirea frecvenței unor mutații ;
 • Selecția de microorganisme cu potențial biotehnologic;
 • Realizarea profilelor de utilizare a surselor de carbon pentru tulpini bacteriene cu potential de producere de bioplastic;
 • Stabilirea efectului fitotoxic al unor fungicide comerciale asupra materialului genetic de origine vegetală prin teste de toxicitate, analize citogenetice și moleculare;

Rezultatele cercetării

Capacitatea de accesare a resurselor financiare de către colectivele de cercetare s-a concretizat prin câștigarea prin competiție și implimentarea cu succes a unui număr important de proiecte de cercetare finanțate din surse naționale și internaționale, dupa cum urmează:

 • Proiecte de cercetare finanțate la nivel național: 23 proiecte
 • Proiecte de cercetare finanțate și derulate în consorții internaționale (inclusiv colaborări bilaterale): 21 proiecte
 • Proiecte finantate din FSE: 3 proiecte

Nivelul de finanțare în anul 2019 s-a ridicat la valoarea totală de 9.256.059,48 RON din resurse naționale și 560.625,76 EURO din resurse internaționale (~2.606.910 RON).

În anul 2019 cercetarea științifică în Facultatea de Biologie a fost valorificată prin publicarea de articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate, publicarea de cărți la edituri naționale și internaționale (Anexa nr. 6), participarea cu lucrări la conferințe/congrese și obținerea de brevete:

 • Număr de articole apărute în reviste cotate ISI159 (care au însumat un factor de impact de 396,26)
 • Număr de articole publicate în reviste BDI 33
 • Număr de articole publicate in reviste neindexate3
 • Articole ISI proceeding 8
 • Lucrări prezentate la manifestări științifice (congrese/conferințe) internaționale 155
 • Lucrări prezentate la manifestări științifice (congrese/conferințe) naționale – 69
 • Capitole publicate în edituri internaționale 28
 • Cărți publicate in edituri nationale -2
 • Volume coordonate – 23
 • Brevete 4

Rezultatele cercetării

În anul 2019 s-au obținut două premii ale Senatului:

 • Cea mai bună teză de doctorat
 • Cel mai bun proiect de cercetare

Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară

Centrul de cercetare, formare si consultanta in Microbiologie, Genetica si Biotehnologie (MICROGEN)

Centrul de cercetare în Ecologie Sistemică, Ecodiversitate și Sustenabilitate

Centrul de cercetare și învățământ pentru aplicații practice de gestiune a mediului și pentru servicii ecologice „Dan Manoleli”

Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti (webpage: https://chimie.unibuc.ro, pagina de Facebook: https://www.facebook.com/chimie.unibuc.ro) este o instituţie de învăţământ superior cu o tradiţie de peste 150 de ani, care derulează activităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică. De la înfiinţare şi până în prezent, Facultatea de Chimie a promovat și dezvoltat cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată, atât în domeniile tradiţionale cât şi în domenii noi, interdisciplinare, în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel naţional şi european. În prezent, Facultatea de Chimie își desfășoară activitatea prin cinci departamente: Departamentul de Chimie Analitică, Departamentul de Chimie Anorganică, Departamentul de Chimie Fizică, Departamentul de Chimie Chimie Organică, Biochimie și Cataliză, și Școala Doctorală în Chimie, precum și șapte centre de cercetare avansată. Facultatea de Chimie este recunoscută unanim ca o instituţie de învăţământ superior de elită în domeniul chimiei, nu numai pe plan naţional, ci şi internaţional.

Principalele domenii de cercetare

Activitatea de cercetare a Facultăţii de Chimie se desfăşoară în domenii de cercetare de importanţă teoretică şi practică şi cuprinde direcţii de cercetare foarte diversificate şi de actualitate.

Principalele domenii de cercetare sunt:

 • Chimie analitică şi bioanalitică
 • Chimie anorganică şi supramoleculară
 • Nanoştiinta şi chimia materialelor
 • Chimie fizică
 • Chimie teoretică şi computaţională
 • Chimie organică, biochimie şi biologie moleculară
 • Cataliză şi procese catalitice.

Există numeroase parteneriate şi colaborări ştiinţifice între Facultatea de Chimie şi centre de cercetare sau departamente similare din ţară şi străinătate.

Proiecte naționale și internaționale

Se remarcă o capacitatea ridicată a centrelor de cercetare din Facultatea de Chimie de a derula proiecte şi de a atrage finanţări de la diferite instituţii şi fundaţii (CNCSIS, Fundaţia Volkswagen, Fundaţia Soros, Acad. Română CERES, MEN, MCT, ANSTI, INTAS, UEFISCDI, Granturi EEA).

Facultatea de Chimie a implementat numeroase proiecte de cercetare și de colaborare științifică cu instituții de prestigiu din Franța, Spania, Germania, Marea Britanie, Elveția, Italia, Norvegia, Belgia, USA, Brazilia, Japonia, China etc., precum și proiecte formative pentru studenții din cele trei cicluri de studii derulate atât prin proiecte europene (Erasmus, Horizon 2010, Horizon 2020) cât și prin relații bilaterale directe.

Principalele rezultate ale cercetării

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfaşurată de cadrele didactice ale facultăţii este amplă şi complexă, puternic integrată în procesul didactic. Rezultatele activităţilor de cercetare desfăşurate în Facultatea de Chimie se concretizează sub forma de publicaţii. În ultimii 5 ani, membrii facultății au publicat peste 750 articole științifice în jurnale internaționale indexate ISI din domeniile chimie, biochimie, știința materialelor, controlul mediului etc. și au contribuit cu peste 1000 de prezentări orale și postere la manifestări științifice naţionale și internaționale. Este de semnalat şi numărul foarte mare de citări pentru articolele publicate de cadrelor didactice, studenții şi cercetătorii Facultăţii de Chimie. Cadrele didactice şi cercetătorii Facultăţii de Chimie sunt autorii unei bogate colecţii de brevete și cărți științifice sau capitole de cărţi publicate la edituri prestigioase din ţară și străinătate.

Premii și alte elemente de recunoaștere internațională

Membrii Facultății de Chimie sunt recunoscuți pe scară largă pentru activitatea lor științifică importantă, dezvoltată de-a lungul anilor. Profesori ai Facultății de Chimie sunt membri ai Academiei Române. Cadre didactice ale Facultății de Chimie sunt prezente în comitetele editoriale ale unor reviste internaționale de prestigiu, sunt profesori invitați la universități din țară și străinătate, sunt invitate să participe în comitetele de organizare şi în prezidiile unor congrese, conferinţe sau simpozioane naţionale şi internaţionale. Grupuri de cercetare din facultate sunt integrate în rețele universitare și de cercetare europene: MagmaNET, COST etc.

Facultatea de Chimie coordonează și/sau sprijină activitățile unor societăți științifice de profil precum Societatea de Chimie din România, Societatea de Cataliză din România, Asociația Profesorilor de Chimie din Bucureşti etc. Cadre didactice ale Facultății de Chimie au fost și sunt implicate în elaborarea de politici publice naționale și/sau europene, în programe de dezvoltare socială și politici comunitare.

 Corpul profesoral al facultății au primit numeroase premii și distincții: premii ale Academiei Române, premii ale Societății de Chimie din România, premii pentru articolele publicate etc. La rândul lor, studenţii Facultăţii de Chimie au obţinut, de-a lungul timpului, premii la importante manifestări științifice naționale și internaționale de specialitate. Numeroase personalități ale chimiei mondiale au primit distincția Doctor Honoris Causa din partea Universității din București la propunerea Facultății de Chimie: laureatul premiului Nobel Jean Marie Lehn, Hermenegildo Garcia, Avelino Corma, Miguel Julve, Francesc Lloret.


Centrul de cercetări Catalizatori şi procese catalitice

Centrul de cercetări de Chimie organică aplicată

Centrul de cercetări de Chimie analitică aplicată

Centrul de cercetare de Chimie anorganică teoretică și aplicată

Colectivul de cercetări de Chimie fizică teoretică și aplicată

Laborator pentru controlul calităţii produselor – LABORQ

Centrul de cercetare – Dezvoltare pentru metode automate de analiză

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti este cotată, la nivelul percepţiei publice, ca fiind cea mai prestigioasă facultate de drept din România. La această poziţionare contribuie tradiţia sa remarcabilă (a doua cea mai veche facultate de drept din ţară, la care au activat cei mai prestigioşi jurişti ai ţării), dar şi – neîndoielnic – calitatea cadrelor sale didactice în prezent (mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice), precum și rezultatele studenților Facultății la concursurile de admitere în principalele profesii juridice.

Cercetarea în cadrul Facultății de Drept se subsumează domeniului Drept, în diversele sale componente.

Rezultatele cercetării sunt multiple. În primul rând, se remarcă aspectele referitoare la publicațiile științifice. Astfel, cadrele didactice ale Facultăţii de Drept s-au remarcat de-a lungul timpului prin elaborarea de tratate, monografii, lucrări de legislaţie comentată şi adnotată, prin publicarea de articole, studii şi note privind speţe rezumate şi comentate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Se remarcă, în acest sens, lucrările ample dedicate principalelor acte normative interne (Constituția României, Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal, Codul de procedură penală), care au beneficiat, fiecare, de comentarii detaliate efectuate de cadrele didactice ale Facultății. Totodată, la inițiativa Facultății de Drept, Institutul „Juriscope” din Poitiers a tradus în limba franceză Codul civil român, acesta fiind publicat la prestigioasa editură juridică Dalloz în 2013, lucrarea cuprinzând și comentarii ale unor cadre didactice ale Facultății de Drept. De asemenea, a fost tradus și publicat Codul de procedură civilă în anul 2018. Cadrele didactice ale Facultăţii de Drept s-au implicat direct în apariţia şi îmbunătățirea unor reviste de specialitate, în paginile cărora s-au exprimat puncte de vedere moderne, originale, contribuind activ la dezvoltarea ştiinţei dreptului. O atenţie deosebită este acordată seriei “Drept” a Analelor Universităţii din Bucureşti, revistă care apare din anul 1939, ale cărei studii se constituie ca cercetare ştiinţifică fundamentală, având ca obiect principalele instituţii juridice, precum şi soluţiile instanţelor judecătoreşti româneşti şi internaţionale. Prezentarea studiilor este realizată cu precădere în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă), ceea ce a permis indexarea sa în trei baze de date internaționale.

În al doilea rând, se evidențiază participarea activă a cadrelor didactice cu referate şi comunicări de înaltă ţinută ştiinţifică la conferinţe, simpozioane, congrese, diverse întruniri de lucru pe teme determinate, organizate în ţară şi în străinătate. De asemenea, Facultatea de Drept este periodic gazda unor conferințe internaționale deosebit de prestigioase.

În al treilea rând, trebuie menționată participarea cadrelor didactice din Facultatea de Drept  în comisiile de elaborare a noilor coduri și a legilor privind punerea lor în aplicare (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal, Codul de procedură penală) precum şi a altor legi.

O altă componentă importantă a cercetării o reprezintă înfiinţarea şi funcţionarea mai multor centre de cercetare în cadrul cărora se organizează multiple activităţi ştiinţifice (sesiuni şi conferinţe internaţionale, dezbateri, mese rotunde, studii de caz, seminarii practice, seminarii metodologice, procese experimentale, şcoli internaţionale, şcoli de vacanţă, concursuri internaţionale de pledoarii, concursuri de eseuri, lansări de reviste etc.).

Cadrele didactice ale Facultății au fost implicate în numeroase proiecte naționale și internaționale, finanțate din fonduri europene, naționale ori din alte surse.

Pentru toate activitățile desfășurate, au fost obținute de-a lungul vremii premii ale Academiei Române, ale Uniunii Juriştilor din România ori ale altor organisme ori reviste prestigioase din domeniul științelor juridice. Totodată, o parte din cadrele didactice au primit decorații importante, precum Legiunea de Onoare Franceză în grad de Cavaler, Ordinul de Merit al Republicii Italiene în rang de Mare Ofițer, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler etc.


Centrul de Drept constituţional şi instituţii politice

Raport sintetic cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în Facultatea de Filosofie (2015-2019)

Principalele direcții de cercetare în Facultatea de Filosofie sunt etica aplicată, istoria și filosofia științei, istoria ideilor, istoria filosofiei, fenomenologia, filosofia morală, filosofia politică, filosofia internetului.

În Facultatea de Filosofie activează șase centre de cercetare: Centrul de Cercetare în Etica Aplicată (CCEA), Centrul de Cercetări de Logica și Filosofia și Istoria Științei (CELFIS), Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF), Centrul pentru Studierea Raționalității și Credințelor (CSRC), Centrul de Studii Fenomenologice (CSF), Centrul de Cercetare a Dreptății Intergeneraționale, Responsabilității Sociale și Sustenabilității (DIRESS).

Proiectele de cercetare cele mai importante derulate în Facultatea de Filosofie în ultimii cinci ani sunt Proiectul 4 „Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană”, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, PATCULT#RO, cod proiect 33495, nr. 52PCCDI/2018, „Consimțământul informat în psihiatria din România. Istoriografie, consecințe etice și implicații sociale” (PN-II-PT-PCCA-2011-3) (2012-2016, în colaborare cu Universitatea de Medicină „Carol Davila”); „Building Bioethics Capacities: A Collaborative Network among Moldova, Romania and Switzerland” (2015-2017, în colaborare cu Universitatea din Basel, și Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemitanu” din Chișinău); „The emergence of mathematical physics in the context of experimental philosophy” (https://emergenceofmathematicalphysics.wordpress.com/) (PCE project); „From natural history to science: the emergence of experimental philosophy” (http://blogs.ub-filosofie.ro/pce/) (PCE project); INEMTEC project – The Reliability of Moral Intuitions in the Ethical Assessment of New and Emerging Technologies, Research Center in Applied Ethics, University of Bucharest (ccea.ro/inemtec/EN) (2015-2017).

Cele mai reprezentative lucrări științifice, rezultat al activității de cercetare desfășurate în Facultatea de Filosofie, sunt următoarele:

Cărți: Mircea Dumitru (ed.), Meaning, and Modality. Themes from Kit Fine, Oxford University Press, 2020; Emilian Mihailov et al (eds.), Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, De Gruyter Publishing House (2019); Gabriel Vacariu, Illusions of Human Thinking: on Concepts of Mind, Reality, and Universe in Psychology, Neuroscience, and Physics, Springer Publishing Company (2016); Dana Jalobeanu et al (eds.), Francis Bacon on motion and power, Springer, 2016.

Articole: Oana Șerban, “Healing the Black Sea’s Patrimony: Hospitals, Health and Heritage: An Argument In Favor Of Creating A Network Of Hospitals-Monument Belonging To The States Across The Black Sea”, in Balkan Journal of Philosophy, Vol. 12, Issue 2, 2020, pp. 125-132, DOI: 10.5840/bjp202012215; Andrei Mărășoiu, “Inaccurate complex hallucinations have content”. Studia Universitatis Babes-Bolyai 65, pp. 85-94. [DOI:10.24193/subbphil.2020.2; indexat ISI, Emerging Sources Citation Index], 2020; “Does understanding solve problems?” Prolegomena 19, pp. 27-39. [Indexat ISI, Arts and Humanities Citation Index WOS:000541796600002];  Cristian Iftode, „The Dispute between Humanism and Anti-humanism in the 20th Century: Towards an Archeology of Posthumanism”, în Hermeneia. Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, nr. 24, Iaşi, 2020, pp. 5-14, ISSN: 1453-9047 (indexată Clarivate Analytics); Gabriel Vacariu et al., “Rethinking ‘dark matter’ within the epistemologically different worlds (EDWs) perspective”, în Cosmology 2020 – The Current State, Michael Smith (ed.), IntechOpen, 2020; Mircea Dumitru, “On the Normativity of Logic”, în Normativity, Acta Philosophica Fennica, The 2019 Entretiens of Institute International de Philosophie, Ilkka Niiniluoto & Sami Pihlstrom (eds.), pp. 51-66, 2020; Dana Jalobeanu, “Enacting recipes: Francis Bacon and Giovan Battista Della Porta on technologies, experiments and processes of nature”, Centaurus, 62 (3) pp. 425-446, 2020; Constantin Vică, Emilian Mihailov et al, „The Internet as a cognitive enhancement”, Science and Engineering Ethics, pp. 1-14, Springer Publishing (Impact Factor 2.275; Red Zone Impact, Indexed in ISI Thomson) (2020); Emilian Mihailov, Julian Savulescu, „Social Policy and Cognitive Enhancement: Lessons from Chess”, Neuroethics, Vol. 11/2, pp. 115-127, Springer Publishing (Impact Factor 1.150; Yellow Zone Impact, Indexed in ISI Thomson) (2018); Emilian Mihailov, Alexandru Dragomir, „Will cognitive enhancement create post-persons? The use(lessness) of induction in determining the likelihood of moral status enhancement”, Bioethics, Vol. 32/5, pp. 308-313, Willey Blackwell Publishing (Impact Factor 1.665; Red Zone Impact, Indexed in ISI Thomson) (2018); Emilian Mihailov, „Is Deontology a Moral Confabulation?”, Neuroethics, Vol. 9/1, pp. 1-13, Springer Publishing (Impact Factor 1.150; Yellow Zone Impact, Indexed in ISI Thomson) (2016); Emilian Mihailov, „The Argument from Self-Defeating Beliefs against Deontology”, Ethical Perspectives, Vol. 22/4, pp. 573-600, Peeters Publishers (Impact Factor 0.350; Indexed in ISI Thomson) (2015); Emilian Mihailov et al, „Experimental Philosophical Bioethics“, American Journal of Bioethics- Empirical Bioethics (Indexed in EBSCO, MEDLINE/ PubMed) (2020); Laurențiu Staicu, „Philosophical Foundations and the Role of Counseling in the Ethics of Informed Consent”, in Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, E. Mihailov, T. Wangmo, V. Federiuc, B. Elger (eds.), Sciendo/DeGruyter (2018); Constantin Vică et al, „Social and Assistive Robotics in Dementia Care: Ethical Recommendations for Research and Practice”, in International Journal of Social Robotics, 8 (4): 565-573 (2016); Constantin Vică, „Life and Ownership: Intellectual Property limits, from Genes to Synthetic Biology”, in Ethics in Biology, Engineering and Medicine, 6 (1-2): 139-149 (2015); Constantin Vică, Emanuel-Mihail Socaciu, „Mind the gap! How the digital turn upsets intellectual property”, in Science and Engineering Ethics, 25(1): 247-264 (2019); Dana Jalobeanu, „Spirits Coming Alive: The Subtle Alchemy of Francis Bacon’s Sylva Sylvarum”, Early Science and Medicine, 23.5-6 (2018): 459-486; Dana Jalobeanu, „When Mathematics overtakes Philosophy: The Silent Revolution and the Invention of Science”, Journal of Early Modern Studies 7.1 (2018): 187-195 (10.5840/jems2018719); Dana Jalobeanu, „Disciplining experience: Francis Bacon’s experimental series and the art of experimentation”, Perspectives on Science, 24 (2016): 324-342; Dana Jalobeanu, „The toolbox of the early modern natural historian”, Journal of Early Modern Studies, 4 (2015): 107-123; Dana Jalobeanu, „Magnificent Principia”, Physics Today  68 (2015): 45-46, (https://doi.org/10.1063/PT.3.2659), Dana Jalobeanu, Robert Boyle’s Experimental Philosophy Revisited, Society and Politics 9 (2015): 100-102.

În Facultatea de Filosofie se editează, în limba engleză, patru reviste dedicate publicării rezultatelor cercetării internaționale: The Annals of the University of Bucharest – Philosophy series (indexată EBSCOhostPhilosopher’s Index with Full Text , ERIH PLUSCEEOL, DOAJESCI), Romanian Journal of Analytic Philosophy (indexată EBSCO Publishing, CEEOL), Public Reason, The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture.

Realizările în cercetare ale membrilor facultății au primit premii și distincții naționale: două articole semnate de Emilian Mihailov au primit au fost premiate de UEFISCDI în 2018; două proiecte coordonate de Dana Jalobeanu au fost premiate de UEFISCDI în 2016 și 2019; Premiul Senatului Universității din București, 2019, pentru cea mai bună publicație de științe umane; Premiul Senatului Universității din București, 2019, pentru Centrul de Cercetare în Etică Aplicată.

Centrul de cercetare-Dezvoltare pentru materiale şi dispozitive electronice şi optoelectronice

Centrul de cercetare în protecția radiologică

Centrul de cercetare 3Nano-SAE

Materiale polimere, mezofaze și metode neconvenționale de protecția mediului

Centrul de cercetare în Fizică atomică și Astrofizică

Centru de cercetare „Materia nucleară în condiții extreme”

Activitatea de cercetare în Facultatea de Fizică

Direcții de cercetare

Activitatea desfășurată în centrele de cercetare din cadrul Facultății de Fizică se încadrează în direcțiile de cercetare legate de tematica proiectelor câștigate la competiții naționale și internaționale dar și de colaborările tradiționale cu colectivele de cercetare din institutele de pe Platforma Măgurele – un pol de excelență în cercetarea științifică din România. Grupuri de cercetare din facultate sunt implicate activ în marile colaborări internaționale (GSI-FAIR Darmstadt, CERN Geneva, JINR Dubna, ELI-NP Măgurele). 

Principalele direcții de cercetare abordate în cadrul centrelor din facultate sunt:

– fizica materialelor avansate și aplicații (dispozitive electronice şi optoelectronice, mezofaze, tehnici neconvenționale de protecție a mediului, surse alternative de energie)

– fizica teoretică (teoria cuantică a informației, metode avansate în fizica sistemelor de mai multe particule)

– fizica atomică și nucleară (fizica particulelor elementare, materia nucleară în condiții extreme)

– biofizica moleculară și aplicații în fizica medicală

– fotonica, fizica plasmei și a laserilor

Rezultatele cercetării

Capacitatea grupurilor de cercetare din facultate de a accesa fonduri destinate cercetării este demonstrată de numărul mare de proiecte de cercetare cu finanțare națională sau internațională derulate în ultimii ani (în 2019 au fost 19 proiecte cu finanțare națională și 12 cu finanțare internațională, între care 3 proiecte cu finanțare europeană).

Rezultatele cercetării sunt valorificate în principal prin publicarea lor în reviste de specialitate: în 2019 au fost publicate 159 de articole stiințifice în reviste cotate ISI, valoarea factorului de impact cumulat   fiind 439. Cercetătorii din facultate publică în reviste cu factor de impact ridicat, precum Advanced Functional Materials, Energy Storage Materials, Small, Carbon, ACS Applied Materials&Interfaces, Astrophysical Journal Letters, Applied Surface Science.

O altă direcție de valorificarea a rezultatelor cercetării științifice desfășurate în facultate este înregistrarea de brevete de invenție. Pe parcursul anului 2019, un număr de 4 brevete de invenție au fost înregistrate pe plan național, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Calitatea rezultatelor publicate este reflectată de numărul citărilor înregistrate, peste 2500 în ultimii 5 ani, precum și de premiile Academiei Române acordate unor cercetători din facultate.

Studenți și cadre didactice din Facultatea de Fizică au fost recompensați pentru rezultatele obținute cu premii ale Senatului Universității din București. Ca o recunoaștere a rezultatelor obținute, cadre didactice din facultate sunt implicate în elaborarea de politici publice naționale sau europene.

DOMENII DE CERCETARE

Geografie aplicată, Geomorologie fluvială, Analize de hazard și risc, Analize de vulnerabilitate, Psihometria percepției riscului, Resurse regenerabile de energie, Interacţiunea ocean – atmosferă, Teledetecție, Modelare în SIG și cartografie digitală, Relația relief- turism, Geomorfosituri, Patrimoniul geomorphologic, Analiză Integrată și Management Teritorial a resurselor de apă, Biometeorologie şi bioclimatologie, Fenomene atmosferice şi climatice de risc, Schimbări climatice, Geomorfologie aplicată, Riscuri geomorfologice, Organizarea și amenajarea spațiului montan, Geomorfologie costieră, Geoarheologie costieră și fluvială, Antropocen, Fenomene hidrice de risc, Patrimoniul construit, Disparități teritoriale, Geografia turismului, Analiză Integrată și Management Teritorial, Dinamica sănătății și serviciilor sanitare la nivel teritorial, Vulnerabilități demografice și sociale, Ecologie urbană, Planificarea mediului, Evaluarea impactului asupra mediului, Ecologia peisajului, Dinamica și modelarea peisajului, Planificarea sistematică a conservării, Ecologia și conservarea reptilelor, Ecologia și conservarea carnivorelor

PROIECTELE NAȚIONALE SI INTERNAȚIONALE DERULATE/ÎN CURS

– Identifying linearity/non-linearity in landscape evolution by Integrating satellite- based radar interferometry and ground-based monitoring data. Study area:Bucharest, STAR-CDI

– Satellite Images Analysis for fire Monitoring – SIAFIM, STAR-CDI

– Changes in storminess and coastal erosion induced by climate variability along the Black Sea coasts. Management and adaptation. ERA-NET

– Spatial analysis of land degradation sensitivity in Romania using the multi-criteria MEDALUS methodology, LANDERSER, PN3-RU-PD

– Implementation of a complex geographic informatic system for ecosystem-based management,through integrated monitoring and assessment of the biocoenosis status and its evolution trends in a fast changing environment at the romanian coastal zone of the Black Sea, ECOMAGIS, PN2 PCCA

– Green solutions for increasing resilience and sustainability of urban environments, PN3-PCE

– Integration of social networks theory into systematic conservation planning., PN2-TE

– Methodology for managing and solving environmental conflicts in Natura 2000 sites. PN2-TE

– Monitoring of the Urban Heat Island, in the current climate and in the perspective of climate change. STAR-CDI

– Vulnerability of Romanian localities and environment to floods in the context of global environmental changes, PN2 PCCA

– Argos applications for real-time monitoring of wild animals in Romania, PN3-CO-PED

– Green solutions for increasing resilience and sustainability of urban environments, PN3-PCE

PRINCIPALELE REZULTATE ALE CERCETĂRII 

– Giosan, L., Syvitski, L., Constantinescu St., Day J., 2014. Protect the world`s deltas. Nature, vol. 516, 7529, p. 31-33, IF=43,07

– Popescu V., Pop M., Chiriac S.,Rozylowicz L. 2019. Romanian carnivores at a crossroads. Science, vol. 364, 6445, p. 1041, IF=41, 063

Prăvălie, R., 2016. Drylands extent and environmental issues. A global approach, Earth-Science Reviews, Vol. 161, p. 259-278 IF=9,53

– Mihai B, Săvulescu I, Rujoiu-Mare M, Nistor C,2017. Recent forest cover changes (2002–2015) in the Southern Carpahians: A case study of the Iezer Mountains, Romania. Science of The Total Environment 599, 2166-2174, IF=5,589

– Bandoc G., Prăvălie R., Patriche C., Degeratu M., 2018. Spatial assessment of wind power potential at global scale. A geographical approach. Journal of Cleaner Production, 200:1065-1086,IF=6,395

– Hartel T., Scheele B.C., Vanak A.T., Rozylowicz L., Linnell J.D.C., Ritchie E.G., 2019. Mainstreaming large carnivore-human coexistence through institutional collaboration. Conservation Biology 33(6): 1256-1265, IF=6,155

– Badiu D.L., Onose D.A., Niță M.R., Lafortezza, R., 2018. From “red” to green? A look into the evolution of green spaces in a post-Socialist city, Landscape and Urban Planning, vol. 187, 156-164, IF=5,155

– Diaconu, DC; Bretcan, P; Peptenatu, D; Tanislav, D; Mailat, E, 2018.The importance of the number of points, transect location and interpolation techniques in the analysis of bathymetric measurements, Journal Of Hydrology, Vol. 570 p.774-785, IF=4,404

– Prăvălie R., Patriche C., Bandoc G., 2019. Spatial assessment of solar energy potential at global scale. A geographical approach. Journal of Cleaner Production, 209: 692-721, IF=6,395

– Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., Anthony, E., Tătui, F., Preoteasa, L., Mateescu, R., 2019. Flood deposition and storm removal of sediments in front of a deltaic wave-influenced river mouth. Marine Geology, 417, 106015, IF=3,349

– Prăvălie R., Bandoc G., Patriche C., Sternberg T., 2019. Recent changes in global drylands: Evidences from two major aridity databases. Catena, 178: 209–231, FI=3.9

– Andronache, I, Marin, M, Fischer, R, et. al 2019. Dynamics of Forest Fragmentation and Connectivity Using Particle and Fractal Analysis, Scientific Reports, vol. 9, art. number 12228, DOI: 10.1038/s41598-019-48277-z, IF=4,011

– Armas, Iuliana; Mendes, Diana A.; Popa, et al. 2017. Long-term ground deformation patterns of Bucharest using multitemporal InSAR and multivariate dynamic analyses: a possible transpressional system?, Scientific Reports, vol. 7, art. Number 43762, IF=4,011

– Prăvălie R., Bandoc G., 2018. Nuclear energy: Between global electricity demand, worldwide decarbonisation imperativeness, and planetary environmental implications. Journal of Environmental Management, 209: 81–92, FI=4

– Badiu, Denisa L.; Ioja, Cristian I.; Patroescu, Maria; et al., 2016. Is urban green space per capita a valuable target to achieve cities’ sustainability goals? Romania as a case study, Ecological Indicators, Vol. 70, p. 53-66, IF=4,49


Centrul de cercetare a mediului și de efectuare a studiilor de impact

Centrul de Analiză Integrată și Management Teritorial

Centrul pentru Studii de Risc Modelare Spatiala si Dinamica Sistemelor Terestre si Costiere

Centre of Landscape–Territory–Information Systems CeLTIS

Centrul de cercetari Costiere pentru Protecția mediului

Centrul de cercetare „Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice”

Centrul interdisciplinar de cercetari avansate asupra dinamicii teritoriale

Cercetarea știintifică în Facultatea de Geologie și Geofizică (2017-2019)

Direcţii de cercetare

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată în facultate acoperă practic întregul spectru de preocupări din domeniul geologiei şi geofizicii. Domeniile de cercetare abordate de către fiecare dintre cele patru departamente sunt enumerate în cele ce urmează.

Departamentul de Geologie

Stratigrafie si Geologie istorică

Cartografie geologică

Geologia zăcămintelor de cărbuni

Geologia zăcămintelor de hidrocarburi

Geologie fizică

Geologie marină

Geologie structurală şi analiză de bazine

Geotectonică

Paleontologie, paleozoologie, micropaleontologie şi paleoecologie

Palinologie şi paleobotanică

Geoconservare / Geoparcuri / Geoeducație

Departamentul de Geofizică

Fizica globului

Seismologie

Prospecţiuni geofizice

Geofizică ambientală

Aparataj geofizic

Geodezie, topografie

Geofizică pentru mediu şi arheologie

Departamentul de Inginerie Geologica

Hidrogeologie

Geotehnică

Investigarea, protecţia şi remedierea resurselor de apă subterană

Hidraulică subterană

Stabilitatea taluzelor şi a iazurilor de decantare

Geologie inginerească

Foraj şi lucrări miniere

Departamentul de Mineralogie

Cristalografie şi mineralogie

Petrografie endogenă

Petrografie sedimentară şi sedimentologie

Termodinamica proceselor geologice

Mineralurgie

Metalogenie

Zăcăminte de minereuri şi roci utile

Geochimia mediului

Geochimia zăcămintelor de minereuri şi de combustibili

În cadrul facultăţii funcţionează 12 centre şi colective de cercetare ce desfăşoară o activitate susţinută în cadrul granturilor, contractelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, guvernamentală sau din sectorul economic intern : Centru Lythos, Geomedia, Centrul de cercetare de Petrologie și Metalogenie Aplicată, Centrul de Geologie și Geofizică Ambientală, Colectivul de cercetări mineralogice petrologice și de mediu, Centrul de studii și cercetări, implemantare și microproductie, Biroul de expertiză și consulting, Geologia zăcămintelor de cărbuni și protecția mediului, Geomatică, Managmentul resurselor minerale și mediului inconjurător, Tectonică și Geologie Ambientală, Centrul de cercetări pentru geologia petrolului. Dintre centrele mai sus menționate, trei (Centrul de cercetare Lythos, Departamentul de Cercetare de Geologie și Geofizicã Ambientalã și Centrul de Cercetare de Tectonică și Geologie Ambientală) sunt acreditate CNCSIS.

Studenţii doritori sunt implicaţi în permanenţă în contractele de cercetare, având acces direct la achiziţia de date pentru proiectele de licenţă şi de master, beneficiind de un contact timpuriu cu specificul activităţilor geologice. Această implicare în activitatea profesională extra-curriculară permite o mai rapidă şi mai uşoară integrare pe piaţa muncii după absolvire.

Proiectele naționale și internaționale derulate/în curs

Applied research for sustainable development and education following the principles of geoconservation: Supporting the Buzau Land Geopark initiative – SEE Norvegia;

Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and Demise – Horizon2020;

Developing a concept for a European minerals deposit framework – Horizon2020;

Ecouri ale trecutului reflectate in prezen. O incercare de reconstituire a societatii neolitice prin intermediul arheologiei experimentale – PN2 PCCA;

Elaborarea si implementarea de tehnologii inovative pentru monitorizarea hazardului natural si antropic privind deplasarile de teren – PN2 PCCA;

Distributia 3D a vitezelor de propagare a undelor elastice din litosfera superioara a depresiunii transilvaniei si bazinului pannonic din Romania – PN2 PCCA;

Tools for the integrated management of mining areas and river basins – PN2 PCCA;

Cuantificarea schimbarilor de mediu in Bazinul Dacic intre 10 si 2,5 Ma – PN2 TE;

Reconstituirea sistemelor depozitionale cretacic inferioare din Carpatii Orientali: control climatic, tectonic si aport sedimentar – PN2 TE;

Testarea geochimica a delaminarii litosferice cu aplicatii la tectonica marginilor convergente – PN3 PCE;

Instrumente de modelare a proceselor de interfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru administrarea inteligentă și durabilă a bazinelor hidrografice și a ecosistemelor dependente de apă subterană – PN3 PCCI;

Geologia resurselor naturale ca instrument de baza pentru dezvoltarea durabila in concordanta cu standardele europene – PN3 PCCI;

Noi metode de urmărire a modificărilor crustale regionale și globale utilizand geochimia rocilor magmatice și a sedimentelor derivate – PN3 PCCF;

Locuri cu povesti pe Valea Dinozaurilor din Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – AFCN;

Taxonomical assesstment of the early Pleistonce herpetofaunal assemblages from Copaceni (Dacian Basin,southern Romania) and their significance in the evolution of Pleistonce herpetofaunas from Southeastern Europe – PN3 PD;

Caves as archives of climate and environmental changes. A Center of Excellence in speleological research – EEA-RO-NO-RO02;

Valorisation Of Geo-Heritage  for Sustainable  and Innovative Tourism Development of Danube Geoparks – Interreg Danube Transnational Programme.

Articole publicate in reviste cotate ISI:

Botfalvai, G., Csiki-Sava, Z., Grigorescu, D., Vasile, Ș., 2017. Taphonomical and palaeoecological investigation of the Late Cretaceous (Maastrichtian) Tuștea vertebrate assemblage (Romania; Hațeg Basin) – Insights into a unique dinosaur nesting locality. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 468, 228-262, doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.12.003;

Ősi, A., Csiki-Sava, Z., Prondvai, E., 2017. A sauropod tooth from the Santonian of Hungary and the European Late Cretaceous “Sauropod Hiatus”. Scientific Reports 7, 3261. DOI:10.1038/s41598-017-03602-2;

Brusatte, S. L., Dumbravă. M., Vremir, M., Csiki-Sava, Z., Totoianu, R., Norell, M. A., 2017. A catalog of Zalmoxes (Dinosauria: Ornithopoda) specimens from the Upper Cretaceous Nălaț-Vad locality, Haţeg Basin, Romania. American Museum Novitates 3884, 1-34;

Carrie E. Schweitzer, Iuliana Lazăr, Rodney M. Feldmann, Marius Stoica, Ovidiu Franţescu 2017. Decapoda (Anomura; Brachyura) from the Late Jurassic of Dobrogea, Romania. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 286/2 (2017), 207–228, DOI: 10.1127/njgpa/2017/0696;

Panea, I., Prisacari, St., Mocanu, V., Micu, M., Paraschivoiu, M., 2017. The use of seismic modeling for the geological interpretation of deep seismic reflection data with low signal-to-noise ratios. Interpretation-A Journal Of Subsurface Characterization, 5(1), 1 – 9;

Panea, I., Mocanu, V., 2017. Geophysical Analysis Of Major Geothermal Anomalies In Romania, Pure and Applied Geophysics, 174(11), 4153 – 4169;

Chen, C. F., Liu, Y. S., Foley, S. F., Ducea, M. N., Geng, X. L., Zhang, W., Xu, R., Hu, Z. C., Zhou, L., and Wang, Z. C., 2017, Carbonated sediment recycling and its contribution to lithospheric refertilization under the northern North China Craton: Chemical Geology, v. 466, p. 641-653;

Garzione, C. N., McQuarrie, N., Perez, N. D., Ehlers, T. A., Beck, S. L., Kar, N., Eichelberger, N., Chapman, A. D., Ward, K. M., Ducea, M. N., Lease, R. O., Poulsen, C. J., Wagner, L. S., Saylor, J. E., Zandt, G., and Horton, B. K., 2017, Tectonic Evolution of the Central Andean Plateau and Implications for the Growth of Plateaus, in Jeanloz, R., and Freeman, K. H., eds., Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Vol 45, Volume 45, p. 529-559;

Hu, F. Y., Ducea, M. N., Liu, S. W., and Chapman, J. B., 2017, Quantifying Crustal Thickness in Continental Collisional Belts: Global Perspective and a Geologic Application: Scientific Reports, v. 7;

Ward, K. M., Delph, J. R., Zandt, G., Beck, S. L., and Ducea, M. N., 2017, Magmatic evolution of a Cordilleran flare-up and its role in the creation of silicic crust: Scientific Reports, v. 7;

Wu, D., Liu, Y. S., Chen, C. F., Xu, R., Ducea, M. N., Hu, Z. C., and Zong, K. Q., 2017, In-situ trace element and Sr isotopic compositions of mantle xenoliths constrain two-stage metasomatism beneath the northern North China Craton: Lithos, v. 288, p. 338-351;

Chapman, J. B., Ducea, M. N., Kapp, P., Gehrels, G. E., and DeCelles, P. G., 2017, Spatial and temporal radiogenic isotopic trends of magmatism in Cordilleran orogens: Gondwana Research, v. 48, p. 189-204;

Chen, C., Liu, Y., Foley, S. F., Ducea, M. N., He, D., Hu, Z., Chen, W., and Zong, K., 2017, Paleo-Asian Oceanic slab under the North China Craton revealed by carbonatites derived from subducted limestones: Geology, v. 45, no. 5, p. E414-E414;

Coloma, F., Valin, X., Oliveros, V., Vásquez, P., Creixell, C., Salazar, E., and Ducea, M. N., 2017, Geochemistry of Permian to Triassic igneous rocks from northern Chile (28°-30°15’S): Implications on the dynamics of the proto-Andean margin: Andean Geology, v. 44, no. 2, p. 147-178;

Erak, D., Matenco, L., Toljic, M., Stojadinovic, U., Andriessen, P. A. M., Willingshofer, E., and Ducea, M. N., 2017, From nappe stacking to extensional detachments at the contact between the Carpathians and Dinarides – The Jastrebac Mountains of Central Serbia: Tectonophysics, v. 710, p. 162-183;

Otamendi, J. E., Ducea, M. N., Cristofolini, E. A., Tibaldi, A. M., Camilletti, G. C., and Bergantz, G. W., 2017, U-Pb ages and Hf isotope compositions of zircons in plutonic rocks from the central Famatinian arc, Argentina: Journal of South American Earth Sciences, v. 76, p. 412-426;

Stojadinovic, U., Matenco, L., Andriessen, P., Toljic, M., Rundic, L., and Ducea, M. N., 2017, Structure and provenance of Late Cretaceous-Miocene sediments located near the NE Dinarides margin: Inferences from kinematics of orogenic building and subsequent extensional collapse: Tectonophysics, v. 710, p. 184-204;

Ducea MN, Bergantz, G, Crolwey J, Otamendi, J, 2017, Ultrafast magmatic buildup and diversification to produce continental crust during subduction, Geology, v. 45, doi:10.1130/G38726.1;

Hu, F., Liu, S., Ducea, MN, Zhang, Wm and Deng W., 2017, The geochemical evolution of the granitoid rocks in the South Qinling Belt: Insights from the Dongjiangkou and Zhashui intrusions, central China, Lithos, doi:10.1016/ j.lithos.2017.01.021;

Delph, J., Ward, K, Zandt, G, Ducea, MN, Beck, SL, 2017 Imaging a magma plumbing system from MASH zone to magma reservoir, Earth and Planetary Sciences Letters, v. 457, p. 313-324;

Vasiliev, I., Mezger, E.M., Lugli, S., Reichart, G.J, Manzi, V., Roveri, M. (2017) How dry was the Mediterranean during the Messinian Salinity Crisis? Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,, 471, 120-133; 

Dranguet P., Cosio C., Le Faucheur S., Hug Peter D., Loizeau J.L., Ungureanu V.G., Slaveykova V.I., 2017.  Biofilm composition in the Olt River (Romania) reservoirs impacted by a chlor-alkali production plant. Environmental Science-Processes & Impacts, Volume: 19 Issue: 5 Pages: 687-695;  doi: 10.1039/c7em00033b;

Van Baak, C.G.C., Radionova, E.P., Golovina, L.A., Raffi, I., Kuiper, K.F., Vasiliev, I., Krijgsman, W., 2016. Objective utilization of data from DSDP Site 380 (Black Sea). Terra Nova, 28/3, 230-231; doi: 10.1111/ter.12208; ISSN 0954-4879;

Marinescu M., Udubasa S.S., Tiess G. (2017) Research, assessment and management of the travertine resources from the Banpotoc-Carpinis deposit (South Apuseni Mts., Romania). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, Polish Academy of Sciences. Vol. 33, Issue 2, p. 25-42. DOI 10.1515/gospo-2017-0020;

Le Faucheur, S., Vasiliu, D., Catianis, I., Zazu, M., Dranguet, P., Beauvais-Flück, R., Loizeau, J.-L., Cosio, C., Ungureanu, C., Ungureanu, V.G., Slaveykova, V.I., 2016. Environmental quality assessment of reservoirs impacted by Hg from chlor-alkali technologies: case study of a recovery. Environmental Science and Pollution Research, 23(22), pp. 22542-22553;

Bravo, Andrea G., Loizeau, Jean-Luc; Dranguet, Perrine; Makri, Stamatina ; Bjorn, Erik , Ungureanu, Viorel Gh., Slaveykova, Vera I., Cosio, Claudia, 2016. Persistent Hg contamination and occurrence of Hg-methylating transcript (hgcA) downstream of a chlor-alkali plant in the Olt River (Romania). Environmental Science and Pollution Research, 23(11), pp. 10529-10541;

van Baak, C.G.C., Vasiliev, I., Palcu, D.V., Dekkers, M.J. and Krijgsman, W., 2016. A greigite-based magnetostratigraphic time frame for the Late Miocene to Recent DSDP Leg 42B cores from the Black Sea. Frontiers in Earth Science (Front. Earth Sci.),  4:60. doi:10.3389/feart.2016.00060. E-ISSN 2296-6463;

Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F., Preoteasa, L., Tătui, F., Rotaru, S., Morhange, C., Stoica, M., Hanganu, J., Timar-Gabor, A., Cârdan, I., Piotrowska, N., 2017. Holocene evolution of the Danube delta: An integral reconstruction and a revised chronology. Marine Geology 388 (2017) 38–61;

Chapman, J. B., Dafov, M. N., Gehrels, G., Ducea, M. N., Valley, J. W., and Ishida, A., 2018, Lithospheric architecture and tectonic evolution of the southwestern US Cordillera: Constraints from zircon Hf and O isotopic data: Geological Society of America Bulletin, v. 130, no. 11-12, p. 2031-2046;

Chapman, J. B., Scoggin, S. H., Kapp, P., Carrapa, B., Ducea, M. N., Worthington, J., Oimahmadov, I., and Gadoev, M., 2018, Mesozoic to Cenozoic magmatic history of the Pamir: Earth and Planetary Science Letters, v. 482, p. 181-192. Journal impact factor: 4.6.

Chen, C. F., Liu, Y. S., Feng, L. P., Foley, S. F., Zhou, L., Ducea, M. N., and Hu, Z. C., 2018, Calcium isotope evidence for subduction-enriched lithospheric mantle under the northern North China Craton: Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 238, p. 55-67;

Ducea, M. N., and Chapman, A. D., 2018, Sub-magmatic arc underplating by trench and forearc materials in shallow subduction systems; A geologic perspective and implications: Earth-Science Reviews, v. 185, p. 763-779;

Ducea, M. N., Giosan, L., Carter, A., Balica, C., Stoica, A. M., Roban, R. D., Balintoni, I., Filip, F., and Petrescu, L., 2018, U-PB Detrital Zircon Geochronology of the Lower Danube and Its Tributaries: Implications for the Geology of the Carpathians: Geochemistry Geophysics Geosystems, v. 19, no. 9, p. 3208-3223;

Hu, F. Y., Liu, S. W., Ducea, M. N., Zhang, W. Y., Chapman, J. B., Fu, J. H., and Wang, M. J., 2018, Interaction Among Magmas from Various Sources and Crustal Melting Processes During Continental Collision: Insights from the Huayang Intrusive Complex of the South Qinling Belt, China: Journal of Petrology, v. 59, no. 4, p. 735-769;

Quinn, D. P., Saleeby, J. B., Ducea, M. N., Luffi, P., and Asimow, P. D., 2018, Late Cretaceous Construction of the Mantle Lithosphere Beneath the Central California Coast Revealed by Crystal Knob Xenoliths: Geochemistry Geophysics Geosystems, v. 19, no. 9, p. 3302-3346;

Scott, E. M., Allen, M. B., Macpherson, C. G., McCaffrey, K. J. W., Davidson, J. P., Saville, C., and Ducea, M. N., 2018, Andean surface uplift constrained by radiogenic isotopes of arc lavas: Nature Communications, v. 9, DOI: 10.1038/s41467-018-03173-4;

Yu, K. Z., Liu, Y. S., Hu, Q. H., Ducea, M. N., Hu, Z. C., Zong, K. Q., and Chen, H. H., 2018, Magma Recharge and Reactive Bulk Assimilation in Enclave-Bearing Granitoids, Tonglu, South China: Journal of Petrology, v. 59, no. 5, p. 795-824;

Quandt, D., Trumbull, R.B., Altenberger, U.,Cardona, A., Romer, R.L., Bayona, G., Ducea, M.Valencia, V., Vasquez, M., Cortes, E., Guzman, G. 2018, The geochemistry and geochronology of Early Jurassic igneous rocks from the Sierra Nevada de Santa Marta, NW Colombia, and tectono-magmatic implications. Journal of South American Earth Sciences, v.86, pp. 216-230, DOI: 10.1016/j.jsames.2018.06.019;

Marian Ivan, Rongjiang Wang, Rami Hofstetter, 2018. Non quasi-Hemispherical Seismological Pattern of the Earth’s Uppermost Inner Core. Scientific Reports, Volume 8, Article number 2270.

Zengqian Hou, M. Santosh, Wenjiao Xiao, Yaoling Niu, Victor Mocanu, 2018. Frontiers in geoscience: A tribute to Prof. Xuanxue Mo – Preface. Geoscience Frontiers, Volume 9, Issue 5, pp. 1261-1264.

Stoica, M., Krijgsman, W., Fortuin, A. & Gliozzi, A., 2017. Reply to “Ceratolithusacutus Gartner and Bukry 1974 (= C. armatus Müller 1974), calcareous nannofossil marker of the marine flooding that terminated the Messinian salinity crisis” by Popescu et al., 2017. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 511,  646.

Grothe, A., Sangiorgi, F., Brinkhuis, H., Stoica, M. & Krijgsman, W., 2018.  Migration of the dinoflagellate Galeacystaetrusca and its implications for the Messinian Salinity Crisis. Newsletters on Stratigraphy, 51(1), pp. 73-91.

Danielopol, D., Cabral, C. M., Lord, A., Carbonel, P., Gross, M., Stoica, M., Humphreys, W. F., Namiotko, T.,Tóth, E., Külköylüoğlu, O., Piller, W. E. & Nunes, T., 2018. Sieve-type pore canals in the Timiriaseviinae  – A contribution to the comparative morphology and the systematics of the Limnocytheridae (Ostracoda, Crustacea). Zootaxa, 4495 (1): 001–064.

deLeeuw, A., Tulbure, M., Kuiper, K. F., Melinte-Dobrinescu, M. C., Stoica, M., Krijgsman, W., 2018. New 40Ar/39Ar, magnetostratigraphic and biostratigraphic constraints on the termination of the Badenian Salinity Crisis: Indications for tectonic improvement of basin interconnectivity in Southern Europe. Global and Planetary Change, 169 (2018) 1–15.

Jorissen, E. L., de Leeuw, A., vanBaak, C. G. C., Mandic, O., Stoica, M., Abels, H. A., Wout Krijgsman, W., 2018. Sedimentary architecture and depositional controls of a Pliocene river-dominated delta in the semi-isolated Dacian Basin, Black Sea. Sedimentary Geology 368,  1–23.

Franţescu, O. D., Feldmann, R. M., Schweitzer, C. E., Lazăr, I.,  & Stoica, M., 2018. New lobsters and lobster-like decapods (Crustacea) from the Jurassic and Cretaceous of Romania. N. Jb. Geol. Paläont. Abh.287/1, 45–60.

Palcu, D. V., Vasiliev, I.,  Stoica, M., Krijgsman, W., 2018.The end of the Great Khersonian Drying of Eurasia: Magnetostratigraphic dating of the Maeotian transgression in the Eastern Paratethys. Basin Research ; 2018;1–26. DOI: 10.1111/bre.12307,.

Richards, K., Christiaan G.C., van Baak, C. G. C., Athersuch, J., Hoyle, T. M., Stoica, M., Austin, W. E. N., Cage, A. G., Wonders, A. A. H., Marret, F., Pinnington, C. A., 2018. Palynology and micropalaeontology of the Pliocene – Pleistocene transition in outcrop from the western Caspian Sea, Azerbaijan: Potential links with the Mediterranean, Black Sea and the Arctic Ocean? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 511, 119–143.

Williams, L. R., Hiscott, R. N., Aksu, A. E., Bradley, L. R., Horne, D. J., Stoica, M., 2018. Holocene paleoecology and paleoceanography of the southwestern Black Sea shelf revealed by ostracod assemblages. Marine Micropaleontology, 142, 48-66.

Carrie E. Schweitzer, Iuliana Lazăr, Rodney M. Feldmann, Marius Stoica, Ovidiu Franţescu 2017. Decapoda (Anomura; Brachyura) from the Late Jurassic of Dobrogea, Romania. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 286/2 (2017), 207–228, DOI: 10.1127/njgpa/2017/0696

Carrie E. Schweitzer, Rodney M. Feldmann, Iuliana Lazăr, Günter Schweigert, and Ovidiu D. Franţescu, 2018. Decapoda (Anomura; Brachyura) from the Late Jurassic of the Carpathians, Romania. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 288/3 (2018), 307–341. DOI: 10.1127/njgpa/2018/0744

Anastasiu, N., Simionescu, B.C., Popa, M.E., Mihai, M., Rusu, R.D., Predeanu, G., 2018. Romanian coal reserves and strategic trends. International Journal of Coal Geology 198, 177-182.

Maria Doina Ghiran, Mihai Emilian Popa, Izabela Mariş, Ştefania Gheorghe (2018) Petrography and geochemistry of dispersed organic matter in the Oligocene source rocks of the central-western part of the Getic Depression, Romania. International Journal of Coal Geology, 200, 153–165

Dumitrașcu, V. & Vasile, Ș. 2018. Steppe bison hunting in the Gravettian of Buda (lower Bistrița Valley, eastern Romania). L’Anthropologie 122: 166-182

Bojar, A.-V., Lecuyer, C., Bojar, H.-P., Fourel, F., Vasile, Ș. 2018. Ecophysiology of the hydrothermalvent snail Ifremeria nautilei and barnacle Eochionelasmus ohtai manusensis, Manus Basin, PapuaNew Guinea: Insights from shell mineralogy and stable isotope geochemistry. Deep-Sea Research Part I 133: 49-58.

Marian Cosac, M., Murătoreanu, G., Vereş, D., Niţă, L., Schmidt, C., Hambach, U., Alexandru, R., Cuculici, R., Buzea, D.L., Mărgărit, M., Dumitraşcu, V., Vasile, Ş., Petculescu, A., Denesi, I. 2018.Multi-proxy archaeological investigations of a Middle Palaeolithic occupation context in EasternTransylvania, Romania. Quaternary International 485: 115-130.

Csiki-Sava, Z., Vremir, M., Meng, J., Brusatte, S. L., Norell, M.A., 2018. Dome-headed, small-brained insular mammal from the Late Cretaceous of Romania. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 115(19), 4857-4862.

Vremir, M., Dyke, G., Csiki-Sava, Z., Grigorescu, D., Buffetaut, E., 2018. A partial mandible of a giant pterosaur from the uppermost Cretaceous (Maastrichtian) of the Hațeg Basin (Romania). Lethaia 51, 493–503.

Zechner E., Dresmann H., Mocuţa M., Danchiv Al., Huggenberger P., Scheidler S., Wiesmeier S., Popa I., Zlibut Al. 2018.Salt dissolution potential estimated from two-dimensional vertical thermohaline flow and transport modelling along a Transylvanian salt diapir, Romania. Hydrogeology Journal, vol. 26, nr. 8, https://doi.org/10.1007/s10040-018-1912-1.

Luminița Preoteasa, Alfred Vespremeanu-Stroe, Cristian Panaiotu, Sabin Rotaru, Laurențiu Țuțuianu, Tiberiu Sava, Iulian Bîrzescu, Daniela Dimofte, Gabriela Sava, Dragoș Alexandru Mirea, Sorin Ailincăi, 2018, Neolithic to modern period palaeogeographic transformations in southern Danube delta and their impact on human settlements in the Enisala-Babadag region, Quaternary International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.09.010

Schweitzer, C. E.Lazăr, I.Feldmann, R.M., Stoica, M., Frantescu, O., 2017. Decapoda (Anomura; Brachyura) from the Late Jurassic of Dobrogea, Romania. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, Volume 286, Number 2, pp. 207-228. https://doi.org/10.1127/njgpa/2017/0696.

Marin Nicoleta, Pascu Luoana, Stănculescu Ioana, Iordache O., Jianu Denisa, Petrescu L., Badea Irinel, 2017.  Maize stalk as natural ion exchanger for hazardous pollutants. Rev. Chim. Bucharest, 68, no. 8, pp. 1726-1731, ISSN: 0034-7752.

Stoica, M., Krijgsman, W., Fortuin, A., Gliozzi, A., 2017. Reply to “Ceratolithus acutus Gartner and Bukry 1974 (= C. armatus Müller 1974), calcareous nannofossil marker of the marine flooding that terminated the Messinian salinity crisis” by Popescu et al., 2017. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.08.024

Van Baak, C. G. C., Krijgsman, W., Magyar, I., Sztanó, O., Golovina, L. A., Grothe, A., Hoyle, T. M., Mandic, O., Patina, I.S., Popov, S. V., Radionova, E. P., Stoica M., Vasiliev, I., 2017. Paratethys response to the Messinian salinity crisis. Earth-Science Reviews 172 (2017) 193–223.

Roban, R., Krézsek, C., Melinte-Dobrinescu, M., 2017. Cretaceous sedimentation in the outer Eastern Carpathians: Implications for the facies model reconstruction of the Moldavide Basin. Sedimentary Geology 354 (2017) 24–42.

Cecil, M.R., Ferrer, M.A., Riggs, N.R., Marsaglia, K., Kylander-Clark, A., Ducea, M.N., Stone, P., 2019, Early arc development recorded in Permian-Triassic plutons of the northern Mojave Desert region, California, USA: Geological Society of America Bulletin, 131(5-6), 749-765.

Chapman, J.B., and Ducea, M.N., 2019, The role of arc migration in Cordilleran orogenic cyclicity: Geology, 47(7), 627-631.

Xiong, F.H., Hou, M.C., Cawood, P.A., Huang, H., Ducea, M.N., Ni, S.J., 2019, Neoproterozoic I-type and highly fractionated A-type granites in the Yili Block, Central Asian Orogenic Belt: Petrogenesis and tectonic implications: Precambrian Research, 328, 235-249.

Xiong, F.H., Ma, C.Q., Chen, B., Ducea, M.N., Hou, M.C., Ni, S.J., 2019, Intermediate-

mafic dikes in the East Kunlun Orogen, Northern Tibetan Plateau: A window into paleo-arc magma feeding system: Lithos, 340, 152-165.

Zeng, Y.-C., Xu, J.-F., Ducea, M.N., Chen,J.-L., Huang, F., Zhang, L., 2019, Initial Rifting of the Lhasa Terrane from Gondwana: Insights From the Permian (similar to 262Ma) Amphibole-Rich Lithospheric Mantle-Derived Yawa Basanitic Intrusions in Southern Tibet: Journal of Geophysical Research-Solid Earth, 124(3), 2564-2581. 

Programul pentru Geostiinte si Geoparcuri

Acesta este un program nou in Romania, Facultatea de Geologie și Geofizică, în cadrul Universității din București, este singura instituție implicată in managementul unui Geoparc Internațional UNESCO – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului (http://www.hateggeoparc.ro/). De asemenea, este inițiatoarea geoparcului aspirant Ținutul Buzăului (http://tinutulbuzaului.org/) și ofera consultantă pentru inițiativele Geoparcul Perșani și Geoparcul Carpathus (Rucăr – Bran).


GEOMEDIA

Lythos

Centrul de cercetare de Petrologie și Metalogenie Aplicată

Departamentul de cercetare de Geologie și Geofizică Ambientală

Colectivul de cercetari mineralogice petrologice si de mediu

Departamentul de studii și cercetări, implemantare și microproductie

Biroul de expertiza si consulting

Geologia zacamintelor de carbuni si protectia mediului

Geomatica

Managmentul resurselor minerale si mediului inconjurator

Tectonica si Geologie Ambientala

FACULTATEA DE ISTORIE-Sinteză a activității științifice 2015-2019

Activitatea de cercetare a FIUB se înscrie în linia tradițională a studiilor de istorie pentru care fundamentală este publicarea  de monografii, sinteze și ediții critice de surse, cu înglobarea orientării mai recente de publicare atomizată a rezultatelor cercetării. Domeniile tradiționale (preistorie, antichitate clasică, bizantinistică, medievistică, istorie modernă și contemporană) sunt  susținute de analiza documentelor și a culturii materiale (epigrafii, paleografii, arhivistică, numismatică etc.) pe baza competențelor filologice și tehnicilor de analiză specifice, precum și a cercetării de teren (arheologie). FIUB valorifică un ansamblu de interese integrate cu mediile și rețelele internaționale de cercetare (istoria mentalităţilor și popular culture, istoria diplomatică şi a relaţiilor internaţionale, demografia istorică, studiile culturale, istoria prețurilor, consumer studies, studiile de gen, istoria urbană, istoria socială, istoria învățământului, studii africane, archaeosciences, heritage studies), punând accent și pe cercetări interdisciplinare sau dezvoltate cu ajutorul  tehnologiei informatice. Vizibilitatea internaționala exemplificată prin titlurile de mai jos are drept corespondent o implicare remarcabilă pe scena națională-printre altele,  participările la Congresul Național al Istoricilor Români și activitatea la nivelul Societății de Studii Istorice din România. De amintit, este și colaborarea constantă cu structuri de cercetare, precum ICUB, CEREFREA, NEC și Institutele Academiei. Este de subliniat și activitatea intensă a FIUB, recunoscută prin premii naționale,  cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri și a sfârșitului Primului Război Mondial (conferințe, volume, ediții critice de documente).

Cărți publicate la edituri din străinătate

 1. Lung, D. Zaharia, S. Corlan et al. (coord.), Les Constructions Identitaires dans les Espaces Francophones d’Europe Orientale et d’Afrique, Rabat, 2015.
 2. Corlan-Ioan, Histoire d’une légende. Regards occidentaux sur la ville de Tombouctou pendant le XIXe siècle, Rabat, 2015.
 3. Dinu, L’avamposto sul Danubio della Triplice Alleanza. Diplomazia e politica di sicurezza nella Romania di re Carlo I (1878-1914), Roma, 2015.
 4. Nițu, C. Ioniță et al. (eds.), Turkey & Romania. A History of Partnership and Collaboration in the Balkans, Istanbul, 2016.
 5. Weber, A. Gheorghe, M. Coman (eds.), Corpus Draculianum. Vol. 1. Dokumente und Chroniken zum walachischen Fürsten Vlad dem Pfähler 1448–1650, Harrassowitz Verlag, 2016.
 6. E. Lung, Valera, C. Heath (eds.), Spaces, Times, Identities in the Play of Generations, Special Issue of the Journal Chronica Mundi, 2018.
 7. Mihuț-Bohâlțea, Building a House in Rural Romania before and after 1989, Newcastle, 2019.
 8. Panaite, Ottoman Law of War and Peace. The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube. Leiden-Boston, 2019.

Proiecte de cercetare (coordonare în cadrul Facultății)

 1. Planificare economică, învăţământ superior şi acumularea capitalului uman în România 1948-1989 (IDEI; B. Murgescu).
 2. Membri, simpatizanţi şi „tovarăşi de drum”. Componenţa PCR în perioada ilegalităţii – studii prosopografice (PCE; A. Cioroianu).
 3. Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României (M. Diaconescu, parteneri Arhiv. Naț. ale României, UBB și Arhiv. Naț. ale Norvegiei).
 4. Mechanisms of Modernization in Central and Eastern Europe (M.-R. Ungureanu, instituția-gazdă: Institut für die Wissenschaften vom Menschen-IWM, Viena).
 5. Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei (M. Diaconescu, partener Asoc. Ars Historica, autofinanțat).
 6. Dezacord și toleranță în Transilvania habsburgică: O istorie socio-politică a protestelor ortodoxe (anii 1740–1760) (R. Nedici, postdoc., UEFISCDI). https://www.dat18.ro/ro/acasa.
 7. Făurirea științei demografice în sec. XX: populație și dezvoltare într-o periferie est-europeană (CNCS-UEFISCDI, (DEMOECRO), C. Doboș, mentor: B. Murgescu).
 8. ROMBRICKS – De la cărămizile romane de la Romula la materiale moderne pentru restaurare (PED 163/2017) (M. Negru, F. Mihuț, A. Lițu, V. Bottez).
 9. Multidisciplinary Platform for Integrative and Systematic Research of Tangible and Non-tangible Cultural Heritage and Identities in Romania (PATCULT#RO) (C. Lazăr, D. Zaharia; pluriinstituțional).
 10. A Radiography of the Past. Investigation of Neolithic Clay Artefacts Using Imaging Diagnostic Methods and Experimental Archaeology (RADART) (PED, C. Lazăr, partener IFIN-HH).
 11. Geoarheologia Deltei Dunării din Neolitic până în Evul Mediu (PM-RO-FR-2019-0297 V. Bottez).
 12. Studenți în anul Centenarului (CENTENAR pentru toți, F. Nițu).

Cercetarea arheologică: Capidava (I. C. Opriș); Histria (sector UB – Acropolă Centru-Sud, V. Bottez, A.Țârlea, A.Lițu); Cârlomănești (M. Chicideanu, M. Constantinescu); ins. Chios, Grecia-Institutul Arheologic Român de la Atena (E. Alexandrescu, Lukacs A., V. Nistor).

Participări individuale numeroase în alte proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Conferințe internaționale în care facultatea sau departamentele sunt (co-)organizator(i)      

 1. International Society for Cultural History Conference. Time and Culture/Temps et Culture, București, 7- 10 sept. 2015 (E. Lung, D. Zaharia, M. Pop, A. Lițu-DIAAIA).
 2. The Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, 2016, Sinaia, 25-29 sept. 2016 (co-org.: E. Alexandrescu-DIAAIA).
 3. History of Higher Education: Student Movements, Human Capital and Expert Culture, UB, 18-19 noi. 2016, în proiectul Economic Planning, Higher Education and Accumulation of Human Capital in Romania during Communism (1948-1989) (F. Sora, M. Gheboianu-DIRSEE).
 4. Workshop on the Digitisation of Archives: Results and Perspectives in Norway and Romania and New Opportunities of Cooperation, Arh.Naț. ale Norvegiei, Oslo, 20 apr. 2017 (co-org. M. Diaconescu-DIRSEE).
 5. WEast: Economic History, Growth and Development in Central and Eastern Europe – FIUB, FaETA – ASE, EHES- Bucharest, 19‐20 May 2017 (F. Nițu-DIRSEE).
 6. Étudier le monde byzantin. Méthodologies et interprétations- FIUB, CEREFREA, AUF, dir. P. Odorico (EHESS), Bucarest, 30 août – 5 sept. 2017 (co-org.: Manuela Dobre-DRIUU).
 7. Explorer les champs de batailles, faire l’archéologie de la Grande Guerre, CEREFREA, 11 dec. 2017(co-org.: D. Zaharia-DIAAIA).
 8. 1918 and the Remaking of Central-Eastern Europe, București, 22–24 noi. 2018. (A. Matei, F. Nițu, M.- R. Ungureanu – DIRSEE, DRIIU).
 9. Thirty Years After – Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe, UB, 9-11 oct.2019 (F. Nițu, M. Gheboianu-DIRSEE).
 10. The Bolshevik Danger in Central Europe in 1919, UB, 24-26 oct. 2019 (F. Nițu, M. Diaconescu-DIRSEE, DRIIU).
 11. Voyages réels, voyages imaginaires, UB, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Institut d’Études Africaines, București, 24-25 oct. 2019 (S. Corlan, E. Lung-DIAAIA).

A. Cărți publicate

Cărți publicate în străinătate  (cărți de autor, în colaborare, coordonare, ediții critice de surse) 8
Cărți publicate în România  (cărți de autor, în colaborare, coordonare, ediții critice de surse) 65

B. Articole în periodice și volume academice

În publicații Erih+ și ISI (pe baza contribuției  individuale) 51
În periodice  (inclusiv BDI) și volume academice 396

C. Manifestări științifice (organizate și participări individuale

organizator principal participări individuale (speakers)
Manifestări internaționale 11 402
Manifestări naționale 164 418

Numeroase participări individuale în echipe de organizare de conferințe de la alte instituții.

 Premii internaționale V. Panaite-TÜBA 2018 Academy Prizes (Turkish Academy of Sciences) – Social Sciences and Humanities; ales Honorary Member al Academiei Turce de Șiințe (Türkiye Bilimler Akedemisi).

Centre de cercetare (coordonatori) : Seminarul de Arheologie Vasile Pârvan (E. Alexandrescu); CICSA-Centrul pentru Istorie Comparată a Societăților Antice (F. Mihuț); Centrul de Istorie a Imaginarului (A. Alexandrescu); Centrul de Studii Turce (S. Rachieru); CSEA-Centrul de Studii Euro-Atlantice (B. Antoniu); CCICC-Centrul de Cercetări în  Istorie Contemporană Cont*texte (A. Cioroianu, C. Doboș); Centrul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene Gheorghe Brătianu (Manuela Dobre); Clubul Universitar de Cartofilie, Filatelie și Maximafilie (C. Căpiță); Centrul pentru Cercetarea Istoriei Secolului al XX-lea (F. Müller); Centrul de Metodologie a Istoriei D. Onciul (Ș. Solcan); CeRISS-Centrul Româno-Italian de Studii Istorice– Centro Romeno-Italiano di Studi Storici (R. Dinu); Centrul de Istoria Bisericii, (O. Bozgan); Centrul de Istorie a Transilvaniei (A. Lukacs, M. Diaconescu); Centrul de Editare a Izvoarelor Istorice Arhiva Istorică a României (M. Diaconescu); Centrul de Studii Rome (A. Ciupală).

D. Periodice publicate de Facultate

Analele Universității din București-Istorie
Revista CICSA online (CEEOL)
Euro-Atlantic Studies (CEEOL).

E. Departamente

DIAAIA-Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei
DIRSEE-Departamentul de Istoria Românilor și a Sud-Estului Europei
DRIIU-Departamentul de Relații Internaționale și Istorie Universală.


Centrul de cercetare a comunicarii de masa in spatiul Public

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București – 2019

Realizat: 30 octombrie 2020

Principalele direcții/domenii/arii de cercetare

Media și spațiul public: economia mass-media, gen și mass-media, media și religie, media și analiza problemelor publice, istoria comunicării de masă și discursul media.

Organizații și comunicarea publică: comunicarea de criză și risc offline&online; comunicarea organizațională, publicitatea în România, comunicarea despre sănătate, nostalgie și reprezentări sociale, marketing online.

Jurnalism/comunicare și noile tehnologii: cetățenia digitală, producția media, new media și jurnalism.

Proiectele naționale și internaționale derulate/în curs – 2019

News Reel (Erasmus+) – noi abilități pentru următoarea generație de jurnaliști http://newsreel.pte.hu/

MARPE Diplo (Erasmus+) – comunicare strategică și diplomație publică, corporativă și civică  http://marpenetwork.eu/marpe-diplo/

CODES (Erasmus+) – managementul diversității culturale în organizații

National Sports Governance Observer (Erasmus+) – transparență și guvernanță în sport

Worlds of Journalism

Digital News Report

Journalistic Role Performance

SaIN – Réseau régional dans le domaine de la santé, de la nutrition et de la sécurité alimentaire (AUF-BECO)

Platform Europe condus de Universitatea Roma Tre și finanțat de Parlamentul European: www.electionsmonitoringcenter.eu

7 proiecte de mobilități UEFISCDI/P1 – Dezvoltarea sistemului național de CD/ Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC)

Principalele rezultate ale cercetării – 2019

Articole publicate în reviste indexate ESCI/Web of Science

Cmeciu, C. (2019). The Refugee Crisis from Below – E-Citizens’ Framing and (De)Legitimation Strategies on the ‘Debating Europe’ Platform. Communication Today, 10(2), pp. 59-73, revista indexata in ESCI (Emerging Web of Science), Scopus, EBSCO, ProQuest

Giugăl A., Johnston R., Buti, D., Radu, A. (2019). Reforming an Electoral System – An Experiment that Failed: Romania 2008-2012, Representation, 56 (1); pp. 111-126.

Cărți publicate ca unic autor la edituri naționale:

Șuțu, R. M (2019). Jurnalismul Convergent. București: Tritonic.

Gheorghe, A. (2019). Strategii și forme de comunicare ale Bisericii Ortodoxe Române în procesul construcției identitare. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

Giugăl, A. (2019). Politice. Postcomunism, democrație, capitalism, Adenium: Iași.

Volume coordonate:

Momoc, A., Butoi, I., Ștefănel, A., & Podaru, D. (2019). România protestelor din 2017. Piața Victoriei versus Cotroceni. Iași: Meridiane Publishing.

Petcu, M. (2019). Enciclopedia cenzurii din România. București: Editura Ars Docendi.

Capitole în volume colective publicate la edituri din străinătate:

Bardan, A., & Vasilendiuc, N. (2019). Representations of the Communist Period in Romanian Digital Communities: A Quest for Online “Displaced Nostalgia”. În R. Lizardi, Subjective Experiences of Interactive Nostalgia (pg. 145-164). New York: Peter Lang.

Cușnir C. (2019). La Coalition pour la famille: imbrication du religieux et du politique dans le débat en ligne. In Tudor M., Clitan G. & Grillo M.M. (Eds), Politique et religion au défi de la communication numérique, pp.133-146. Paris: L’Harmattan. ISBN:978-2-343-15982-9

Moraru M. (2019). Representations of Time and Space in Advertising Stories. In T.A. Hayes, T. Edlmann și L. Brown (eds), Storytelling: Global Reflections on Narrative, Boston: Brill, 286-296.

Radu, R.‐N. (2020). Externalities and Journalism. In The International Encyclopedia of Journalism Studies (eds T.P. Vos, F. Hanusch, D. Dimitrakopoulou, M. Geertsema-Sligh and A. Sehl).  John Wiley & Sons. doi:10.1002/9781118841570.iejs0073.

Surugiu, R (2019). Public Service Media in Romania: the battle from independence from politics (coautoare: Liana Ionescu). In: Pillar of Democracy on Shaky Ground. Public Service Media in South East Europe (pp. 191-214). Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ștefanel, A., Branea, S. & Boicu, R. (2019), Romania – Country Overview, eds. Otto Eibl și Milos Gregor, Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe (Political Campaigning and Communication), Palgrave Macmillan, London.

Proceedings ISI

Bălășescu, M. (2019). Promo-Journalism. The new attributes of an old profession. în Iancu I., Balaban D., Hosu I, Communication. Strategic Perspectives. (pp. 107-120). Cluj-Napoca: Accent. ISI Proceedings of the PR Trend International Conference, Cluj-Napoca, February 26-27.

Cusnir, C. (2019). Mapping Romanian Influencers’ Presence in the Online Environment. în Iancu I., Balaban D., Hosu I, Communication. Strategic Perspectives. Cluj-Napoca: Accent. ISI Proceedings of the PR Trend International Conference, Cluj-Napoca, February 26-27.

Vasilendiuc, N., Bardan, A. (2019). Strategies of Social Media Communication on Two Facebook Communities Corupția Ucide and #Rezistența. în I. Iancu, D. C. Balaban, & I. Hosu (Ed.), Communication. Strategic Perspectives (pg. 143-156). Cluj-Napoca: Editura Accent, ISI Proceedings of the PR Trend International Conference, Cluj-Napoca, February 26-27.

Vasile A. (2019). “Post-Truth Era and Vested Interests in Approaching Economy in Financial Newspaper Headlines and Leads. Newsworthiness Quota in the Case of Progressive Tax versus Flat Tax in the Romanian Dailies Ziarul Financiar and Financiarul”, DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.341, Conference Proceedings published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty, Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, https://emanconference.org/2019341-2/, pp.341-352.

Șuțu, R. M. (2019). News Media Communication. Strategies for Covering Protests as Media Events. In Iancu I., Balaban D., Hosu I, Communication. Strategic Perspectives. (pp. 81-93). Cluj-Napoca: Accent. ISI Proceedings of the PR Trend International Conference, Cluj-Napoca, February 26-27.

Articole în reviste BDI

Barbu, R., Cmeciu, C. (2019). Crisis communication in Romania and social media influencers and followers. Case study: patient’s death at the Sanador Hospital, Journal of Media Research, 12, 3 (35), pp. 5-17, indexata CEEOL, EBSCO, PROQUEST.

Bardan, A., Vasilendiuc, N. (2019). Nostalgia in the Grocery Shop: a Typology of Brands from the Past. Styles of Communication, 11(2).

Bădău, H. M. (2019). Intelligence artificielle et réseaux socionumériques: étude d’impact sur la dynamique des mouvements sociaux en France et en Roumanie, Les Cahiers du Numérique, dossier „Récits en mouvements et journalisme numérique. Les mobilisations sociales à l’épreuve de la confluence des informations”, no. 15, 3-4.

Bădău, H. M. (2019). L’apprentissage non-supervise des algorithmes dotes avec Intelligence Artificielle limite ou encourage la creativite ?, Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, 17 (2), pp. 112-127.

Beciu, C., Lazăr, M. (2019). Le problème public de la migration dans l’espace médiatique roumain: campagnes de presse interactives, Revista Română de Sociologie, nr. 1-2/2019.

Butoi, I. (2019). Natură și cultură în Școala Gustiană. O analiză conceptuală a primelor scrieri programatice ale lui D. Gusti, POLIS. Revista de Științe Politice, Volum VII, Nr. 1 (23), Serie nouă, decembrie 2018 – februarie 2019, ISSN: 1221-9762.

Matei, A. (2019). Romanian Journalists – Perceptions About Roles, Constraints and Autonomy, Social Sciences and Education Research Review, 6, 1, pp. 196 – 212

Momoc, A. (2019). Reflecții despre „războaiele juste”. Concepția lui Dimitrie Gusti despre război/ Reflections on ”just wars”. Dimitrie Gusti’s conception about war, POLIS. Revista de Științe Politice, Volum VII, Nr. 1 (23), Serie nouă, decembrie 2018 – februarie 2019, ISSN: 1221-9762. Revistă indexată CEEOL Central and Easter European Online Library, DOAJ.

Nicola, A. (2019). Women in Romanian sports media: A case study of gender inequality. Ethical Space, Vol.16 Issue 2/3. 21-27

Petcu, M. (2019). Presa partidelor politice din România, în perioada 1918-1930. Schiță istorică, Revista Română de Sociologie, an XXX, nr. 1-2/2019, pp. 135-153.

Capitole publicate în cărți apărute în România

Bălăşescu, M. (2019). La peste porcine sur l’agenda des médias roumains. Étude de cas : Ziare.com. In Marinescu, & D. Rovența-Frumușani, Santé et nutrition dans les médias actuels (pp. 134-146). Bucarest: Ars Docendi.

Bardan, A., & Vasilendiuc, N. (2019). Une nostalgie pas comme les autres : conservation et marchandisation des produits alimentaires de l’époque communiste. In V. Marinescu, & D. Rovența-Frumușani, Santé et nutrition dans les médias actuels (pp. 65-82). Bucarest: Ars Docendi.

Branea, S., Pelea, C. (2019). La promotion des régimes et des tendances alimentaires dans les médias de Roumanie. In Marinescu, & D. Rovența-Frumușani, Santé et nutrition dans les médias actuels (pp. 134-146). Bucarest: Ars Docendi.

Petcu, M. (2019). Incidențe jurnalism-literatură, în România. In Laza, I., Ardelean, F. (coord.), Jurnalismul și literatura, similitudini și diferențe (pp. 21-69). București: Editura Tritonic.

Petcu, M. (2019). Forme asociative ale jurnaliștilor ardeleni – schiță istorică. In Rogojanu, D. C., Boda, Ghe. (coord.), Istorie, cultură și cercetare (pp. 374-386). vol. III, Târgoviște: Cetatea de Scaun.

Podaru, D. (2019). Symboles, santé et consommation. In Marinescu, & D. Rovența-Frumușani, Santé et nutrition dans les médias actuels (pp. 83-93). Bucarest: Ars Docendi.

Premii sau alte elemente de recunoaștere internațională – 2019

Emilia Șercan – Premiul Academic Integrity pentru anul 2019 oferit de European Network for Academic Integrity (ENAI)

Direcțiile de cercetare în Facultatea de Litere sunt strâns legate de profilul fiecărui department și al fiecărui centru de cercetare. Din cauza diversității, a specificului fiecărui department și centru de cercetare, un plan comun nu este eficient. Departamentele și centrele de cercetare își stabilesc independent propria strategie de cercetare și de promovare a rezulatelor cercetării.

Rezultatele activității de cercetare sunt prezentate periodic pe sit-ul Facultății de Litere și în Raportul anual de autoevaluare:

 • Conferințe cu participare națională și internațională
 • Proiecte cu finanțare de la bugetul de stat
 • Proiecte cu finanțare din fonduri europene:
 • Proiectul european Eunderground, finanțat în cadrul EACEA, Europe for Citizens Programme,

Decision number: 2018-1403. Lead Partner: Laterna Magica Budapesta (Ungaria).

Implementat în România în baza Cooperation Agreement nr. FL 264/31.10.2018.

Website proiect: http://www.eunderground.eu/

 • Evaluare stagii de practică al Raportului de evaluare a practicii efectuate de studenţii şi masteranzii Universităţii din Bucureşti şi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în cadrul proiectului POCU/90/6.13/6.14/108902 ”DigiPub+ Competenţe digitale pentru piaţa editorială în era publicaţiilor electronice” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (beneficiar: asociaţia Editorilor din România) (contract încheiat cu Asociaţia Editorilor din România pentru perioada 01.02.2019-31.05.2019)
 • Cărți publicate la edituri naționale
 • Cărți publicate la edituri internaționale:
 • Nicolae, Alexandru, Word Order and Parameter Change in Romanian. A Comparative Romance Perspective, Oxford, Oxford University Press (seria: Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics), 2019, 272 p.; ISBN: 978-0-19-880736-0
 • Pârvulescu Ioana Niewinni (Inocenții), traducere în poloneză de Joanna Kornaś-Warwas, Krakow, EMG, ISBN 978-83-63464-22-6;
 • Vrânceanu Alexandra, Il mito dell’Italia nella letteratura romena dell’Ottocento, Padova, Cleup, Collana: Romanistica Patavina, 2019, ISBN:9788854951471
 • articole publicate în reviste indexate în diverse baze de date și neindexate
 • volume omagiale.

Facultatea de Litere este un puternic și vizibil centru cultural. Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvuescu, Simona Popescu, Carmen Mușat, Ion Bogdan Lefter au recunoaștere națională și internațională prin diferite premii pentru activitate artistică.


Centrul de Studii Europene

Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Europene și Românești „Tudor Vianu” (CISCER)

Centrul de cercetare pentru Informaţia Digitală – DIGINFO

Strategia Facultății de Limbi și Literaturi Străine (FLLS) cu privire la cercetarea științifică are ca obiectiv principal creșterea prestigiului instituției și, implicit, al Universității din București atât pe plan național cât și pe plan internațional, prin promovarea cercetării inter- și multidisciplinare și prin dezvoltarea cunoașterii și a infrastructurilor de cercetare. Un exemplu grăitor în acest sens este poziționarea UB în cadrul QS Global World Ranking 2020 în intervalul 201-250 la domeniul lingvistică, unde universitatea noastră figurează alături de universități de prestigiu precum Universitatea din Stuttgart sau Universitatea Liberă din Bruxelles[1]. Menționăm, de asemenea, că poziția aceasta este una constantă, pe care cercetătorii lingviști au reușit să o mențină pentru UB încă din 2018.

Pe lângă domeniul lingvisticii, care include la rândul lui direcții precum achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, cadrele didactice ale FLLS desfășoară o bogată activitate de cercetare și în arii precum teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale etc. Iată câțiva indicatori:

FLLS se remarcă în primul rând prin organizarea și găzduirea în cadrul celor 8 departamente și 14 centre de cercetare ale sale a unei mari varietăți de manifestări științifice, multe dintre aceste evenimente bucurându-se de o tradiție îndelungată și de recunoaștere internațională. Reamintim în acest sens un singur exemplu, și anume conferința anuală a Departamentului de Engleză, care se organizează neîntrerupt încă din 1998 și care reunește de fiecare dată peste 100 de participanți internaționali.

Totodată, numărul manifestărilor științifice din cadrul FLLS este în continuă creștere încă din anul academic 2015-2016[2], fapt ce indică o intensificare a relațiilor cu alte Universități și instituții de cercetare din lume și o consolidare a poziției FLLS pe harta cercetării științifice mondiale. Tot în acest context menționăm și participarea cadrelor didactice ale FLLS la numeroase manifestări științifice internaționale din țară (197) și de peste hotare (153). Numărul de participări la manifestări științifice naționale se ridică și el la 271. Recunoașterea pe plan național și internațional se reflectă și în cele 20 de premii dobândite de cadrele didactice ale FLLS în perioada 2018-2019.

Același trend ascendent se observă și în privința publicațiilor, cadrele didactice FLLS contribuind numai în perioada 2018-2019 cu un număr de 4 cărți publicate ca unic autor la edituri din străinătate și 33 de cărți publicate ca unic autor la edituri naționale. La acestea se adaugă o serie de volume coordonate la edituri din străinătate (7) și din țară (21), precum și 14 articole publicate în volume ale unor conferințe ISI sau ale unor reviste ISI, 28 de articole în reviste indexate BDI (minim trei baze de date) și 47 de articole în reviste neindexate. Facultatea însăși dispune de 6 reviste indexate Ebsco sau BDI, ce acoperă o mare varietate de limbi și direcții de cercetare și prin intermediul cărora sunt diseminate atât lucrările cadrelor didactice proprii cât și studiile colegilor din diverse centre universitare din țară sau din străinătate, participanți la manifestările FLLS (e.g., Romano-Arabica, Bucharest Working Papers in Linguistics, Analele UB – Limbi și Literaturi Străine, University of Bucharest Review – Literary and Cultural Studies Series etc.)

Nu în ultimul rând, este demn de luat în seamă și numărul ridicat de traduceri raportate pentru anul academic 2018-2019 (58), în creștere față de raportul anterior (44), acestea constituind rezultate specifice domeniului filologic în care ne înscriem și contribuind la diseminarea literaturii și culturii în România.

Remarcăm și numărul de proiecte care se află în derulare în prezent și care acoperă o paletă largă de arii de cercetare: 16 proiecte de cercetare cu finanțare din fonduri europene, 7 proiecte de cercetare cu finanțare națională de la bugetul de stat și un proiect de cercetare cu finanțare internațională din alte surse decât cele europene.

[1] https://www.topuniversities.com/universities/university-bucharest

[2] 22 în 2015-2016; 28 în 2016-2017;  42 în 2017 – 2018;  42 în 2018 – 2019


Principalele direcții de cercetare: Algebra comutativa (T. Dumitrescu, D. Popescu, D. Stamate, M. Vladoiu), Algebra necomutativa (D. Bulacu, S. Dascalescu, G. Militaru, D. Stefan), Geometrie complexa ( L. Ornea, V. Vuletescu), Geometrie algebrica (M. Aprodu, V. Vuletescu), Geometria subvarietatilor (I. Mihai),
Analiza functionala (C. Bereanu, R. Munteanu), Ecuatii diferentiale (A. Cernea), Ecuatii cu derivate partiale (C. Bereanu, C. Cazacu), Optimizari (A. Cernea, M. Patriche, V. Preda), Probabilitati (L. Beznea, I. Popescu), Statistica (A. Amărioarei, V. Preda), Analiza numerica (L. Marin), Mecanica solidului (S. Tigoiu, L. Marin),

Reviste de top în care s-a publicat în ultimii ani: Inventiones Mathematicae, Journal fur die reine und angewandte Mathematik, Journal of Plasticity, Mathematische Zeitschrift, Journal of Functional Analysis, Journal of Probability, Annales de l’Institut Fourier, Journal of Algebra, Transactions of the American Mathematical Society, Advances in Mathematics, Journal of Noncommutative Geometry, Journal of Geometric Analysis,  Archive for Rational Mechanics and Analysis, Israel Journal of Mathematics, Ergodic Theory and Dynamical Systems,  SIAM Journal on Control and Optimization, Nonlinearity, Numerical algorithms, Computers & Structures.

Departamentul de Informatica

Principalele direcții de cercetare: Inteligența artificială (M. Popescu, Marina Cidotă), Prelucrarea limbajului natural (F. Hristea, L. Dinu), Computer Vision (R. Ionescu, B. Alexe), Data Science (B. Ichim, F. Suter), Metode formale pentru verificare, testare, securitate, inginerie software (A. Ștefănescu, F. Ipate, T. Șerbănuță, S. Preduț, A. Turlea, P. Irofti, L. Vasile, M. Drăgan), Logică (L. Leustean, I. Leuștean, D. Denisa, C. Muresan, A. Dragomir, N. Moangă, C. Chiriță), Informatica teoretică, Bioinformatică, Limbaje formale (A. Păun, V. Mitrana, R. Gramatovici, G. Georgescu, D. Drăgulici), Algoritmică, Grafuri (A. Popa, S. Stupariu, R. Marinescu-Ghemeci, D. I. Banu, R. Mincu, G. Ducoffe, R. Tache, S. Popescu, A. Dobrovăț, M. A. Dumitran), Sisteme distribuite (G. Ștefănescu, C. Păduraru, B. Ghimiș), Baze de date (G. Mihai, L. Marin), Criptografie (M. Prunescu, R. Boriga, R. Olimid), Optimizare (A. Pătrașcu)

Principalele rezultate ale cercetării (cărți publicate în edituri prestigioase, articole publicate în reviste de top, brevete sau alte rezultate specifice domeniului):

 • P. Irofti si B. Dumitrescu. Dictionary Learning Algorithms and Applications, Springer, 2018
 • Ionescu, M. Popescu. Knowledge Transfer between Computer Vision and Text Mining, Springer, 2016
 • Stefanescu. Network algebra, Springer, 2000
 • M. Holcombe, F. Ipate. Correct systems, building a business process solution. Springer, 1998
 • A. Ciobanu, L. Dinu. Automatic Identification and Production of Related Words Computational Linguistics, 2019
 • Coudert, G. Ducoffe, A. Popa. Fully Polynomial FPT Algorithms for Some Classes ACM Trans. Alg. 2019
 • Wu, A. Paun, Z. Zhang, L. Pan. Spiking Neural P Systems with Polarizations. IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. 29(8), 2018
 • Di Nola, S. Lapenta. I. Leustean, An analysis of the logic of Riesz Spaces with strong unit,  Annals of Pure and Applied Logic 169(3), 2018
 • Patrascu, I. Necoara. Nonasymptotic convergence of stochastic proximal point methods J. Mach. Learn. 2017
 • Ionescu et. al. Object-centric Auto-encoders and Dummy Anomalies for Abnormal Event Detection, CVPR 2019

Proiecte naționale și internaționale derulate/în curs:

 • Bogdan Alexe: EEA-RO-NO-2018-0496
 • Alexandru Dragomir PN-III-P1-1.1-PD-2019-0004/2020
 • Radu Ionescu RO-NO-2019-0184, TE72/2020
 • Paul Irofti 12PD/2020, 287PED/2020
 • Andrei Pătrașcu 143PD/2020
 • Marius Popescu 32PTE/2020, 48PTE/2020
 • Alin Ștefănescu 17PCCDI/2017, 56PTE/2020, PN-III-P2-2.1-PED2019-5392
 • Proiect international: EEA-RO-NO2018-0496 “Spacetime Vision – Towards Unsupervised Learning in the 4D World” – proiect EEA Grants Norvegia (PI UB: B. Alexe)
 • Proiect national: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272 “Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică” (PI UB: A. Stefanescu)
 • Proiect international: COST CA 15210 “European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes” (PI UB: A. Popa)
 • Proiect international: IKTPLUSS 308909 Norvegia “5G Management and Orchestration for Data and Network Integration” (PI UB: Ruxandra Olimid)
 • Proiect international: ITEA 3 14009 “Measuring Software Engineering” (PI UB: A. Stefanescu)
 • Proiect national: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0210 Modelling and Analysis of Cyber-Physical Systems. (PI UB F. Ipate)

Premii sau alte elemente de recunoaștere internațională:

 • Multi colegi au primit premiul “Grigore Moisil” al Academiei Romane
 • Best paper awards la conferinte de informatica

Centrul de cercetare in geometrie, topologie si algebra

Centrul de cercetari si tehnologii ale limbajului

Grupul de Cercetare în Grafuri și Rețele Sociale (Grafnets)

Direcții de cercetare în cadrul domeniului Științele Educației:

 • Educaţia pe tot parcursul vieţii, în contexte formale şi non-formale;
 • Integrarea rezultatelor cercetării în activitatea didactică şi în programele de studii;
 • Identificarea unor problematici actuale cu impact în sfera educației și valorificarea lor în practica educațională (ex.: generația nativilor digitali, impactul rețelelor de socializare, serious gaming, participare civică on line, starea de bine a copiilor);
 • Transpunerea problemelor sistemului național de educație într-o problematică relevantă pentru activitățile de cercetare, furnizarea de răspunsuri pentru sistemul național de educație;
 • Fundamentarea științifică a problematicilor de interes pentru forurile decizionale din educație;
 • Comunicarea rezultatelor cercetării pentru a influenţa politicile, practica şi percepţiile publice referitor la problematica educației (conferinţe, dezbateri, ateliere, forumuri etc.).

Direcții de cercetare în cadrul domeniului Psihologie:

 • Neuroștiințe și științe cognitive;
 • Dezvoltarea de instrumente psihometrice de evaluare psihologică;
 • Intervenții preventive și de suport pentru sănătatea mintală în mediul educațional;
 • Psihologia sănătății clinice și ocupaționale;
 • Psihologia traumei și psihopatologie – investigarea rolului traumelor psihice în etiologia tulburărilor mintale și dezvoltarea rezilienței.

Proiecte de cercetare derulate / aflate în derulare în cadrul FPSE:

 • RODAWELL – obiectiv: îmbunătățirea nivelului de bunăstare socio-emoțională a copiilor și a calității învățării;
 • Scientix – obiectiv: promovarea metodelor de predare inovatoare şi participative, care să stimuleze interesul elevilor pentru studiul domeniilor şi profesiile aferente;
 • Access4 All Laboratory for Policies and Practices of Social Development in Higher Education;
 • Proiectul Erasmus+ Promoting Teachers’ Success in Their Induction Period-PROTEACH – obiectiv: investigarea opiniei cadrelor didactice debutante în legătură cu perioada de inserție profesională în cariera didactică;
 • Proiectele ROSE;
 • Proiectul IRIS – Impactul și adopția tehnologiilor video inovative în serviciile publice de educație și administrație loclă..

Alte realizări:

 • Participarea în proiecte de cercetare interdisciplinare în domeniul neuroștiințelor – Proiectele MET și STADT, în colaborare cu UNATC și CINETIc;
 • Dezvoltarea structurilor de cercetare existente la FPSE: înființarea și demararea activității Centrului de Psihologie Aplicată, înființarea Clinicii de Asistență și Intervenție Psihologică și Educațională a Universității din București, înființarea de laboratoare de cercetare;
 • Creșterea semnificativă a numărului de publicații științifice de prestigiu (articole în reviste de prestigiu precum Clinical Psychology Review sau Intelligence, capitole la edituri precum Sage);
 • Dezvoltarea școlii doctorale de psihologie și științele educației și dezvoltarea cercetării doctorale.

Centrul de dezvoltare și formare în domeniul învățământului superior

Centrul romano-danez pentru starea de bine a copiilor

Centrul de Studii pentru Migrație

Principalele direcții/domenii/arii de cercetare din Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială:

Structuri sociale, inegalităţi, comunităţi teritoriale, riscuri sociale şi marginalitate socială; metodologii cantitative (sondaje, analiză de reţea, big data), metodologii calitative (etnografii, focus-grupuri, netnografie, interviuri); dezvoltare, mediu şi teritoriu; corp, tehnologie, sănătate publică.

Proiectele naționale și internaționale derulate/în curs;

 • “Widening European Social Survey participation – RODA-NSD cooperation in implementing ESS round 9 in Romania”, approx. 250000 Euro, EAA Grants, Adrian Duşa, coordinator.
 • Reenty: An Ethnography of Prisoners’ Transitions, EAA Grants, approx 780000 Euro, Ionuţ Durnescu coordinator în parteneriat cu University of Oslo.
 • Probation Observatory, Training and Network, D.G. Justice, approx. 200000 Euro, Ionuţ Durnescu coordinator. https://probationobservatory.eu/partners/.
 • Longitudinal Analysis of Coauthorship Networks and Citations in Academia (iCoNiC). PN-III-P1-1.1-TE2016-0362 (2018 – 2020). Grant Director: Marian-Gabriel Hâncean (University of Bucharest, Department of Sociology), Buget: 449,792 LEI (approximately: 97,780 EUR). iconic.unibuc.ro.
 • Fulbright Visiting Scholar Program 2016-2017, Marian Preda, George Washington University, Social Welfare Policies in Romania and the US
 • Fulbright Visiting Scholar Program 2017-2018, Liviu Chelcea, New School for Social Research, Water Infrastructure in New York City.
 • Fulbright Visiting Scholar Program 2020-2021, Călin Cotoi, Indiana University, National Parks

Principalele rezultate ale cercetării (cărți publicate în edituri prestigioase, articole publicate în reviste de top, brevete sau alte rezultate specifice domeniului);

 • Dușa, A. (2019) QCA with R. A Comprehensive Resource. Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-319-75668-4
 • Grünberg, L.& Matei, Ș. (2019). Why the Paradigm of Work–Family Conflict is No Longer Sustainable: Towards More Empowering Social Imaginaries to Understand Women’s Identities.” Gender, Work & Organization. În curs de apariție. [https://doi.org/10.1111/gwao.12343], FI=2.27
 • Lazăr, F., Mihai, A., Gaba, D., Ciocănel, A., Rentea, G., & Munch, S. (2019). Romanian social workers facing the challenges of neo-liberalism. European Journal of Social Work22(2), 326-337. (IF= 0.667)
 • Matei, Ș. & Preda, M. (2019). “When Social Knowledge Turns Mathematical – The Role of Formalisation in the Sociology of Time.” Time & Society 28(1):247–72.
 • Zamfirescu I. & Chelcea, L. (2020). Evictions as infrastructural events. Urban Geography, Early online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723638.2020.1778281.
 • Cotoi, C. (2019). The geopolitical turn in interwar Romanian sociology and geography: From social reform to population exchange plans. History of the Human Sciences32(2), 76–100. https://doi.org/10.1177/0952695118771248.
 • Jderu, G. (2020). Motorcycling in a Repair Society: A maintenance and repair-centered approach to autmobility. East European Politics and Societies. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0888325420950802.
 • Crăciun, M & S. Lipan. (2020). Introduction: Middle Class in Post-socialist Europe. East European Politics and Societies 34(2): 423-440.
 • Durnescu, I. (2019) Pains of reentry revisited. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 63(8): 1482-1498. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306624X19828573
 • Dușa, A. (2019). Critical tension: sufficiency and pasimony in QCA. În Sociological Methods and Research, DOI: 10.1177/0049124119882456.
 • Stan, O.M. (2020). Sticking to the Script: Woman managers do it all. Journal of East European Management Studies 1:131-149.
 • Marinescu, V. (2020). Ed. Food, Nutrition, and Media. Palgrave-MacMillan.

Facultatea de Științe Politice a fost fondată în 1991 ca parte a unui consorțiu francofon și ca instituție menită să ofere o abordare nouă și modernă a studiului științei politice. Membrii facultății au o abordare interdisciplinară a înțelegerii fenomenelor sociale, politice și juridice care se împletesc și se suprapun în domeniile politicii românești, politicii comparate, afacerilor europene și relatiilor internaționale. De-a lungul anilor, FSPUB și-a diversificat treptat profilul lingvistic (secții cu predare în limba engleză și română au fost adăugate secției în limba franceză) și și-a extins capacitatea de expertiză pentru a cuprinde istoria și teoria politică, studii de securitate, studii regionale și studii de gen .

In prezent, profesorii noștri sunt implicați în numeroase rețele de cercetare europene, cum ar fi proiectul internațional H2020 / COURAGE Connecting Collections / 692919 sau acțiuni COST CA18119 (Constitution-making and deliberative democracy, Who Cares in Europe?). Alți colegi sunt activi în rețelele de cercetare care se concentrează pe analiza provocărilor politice noi și vechi, cum ar fi evoluția suveranității și a statului, corupția politică, transferurile intelectuale și schimbările sistemelor de valori (de exemplu, World Values ​​Survey – România, Les frontières des données anthropologiques (ANR Franța), Politică și corupție: istorie comparativă actuală și sociologie (GDRI CNRS 842)).

Publicații: Proiectele de cercetare recente au rezultat în publicații în jurnale situate în topul clasamentelor internaționale: Higher Education, European Political Science Review, Problems of Post-Communism, European Constitutional law review, Globalizations, International Journal of Cultural Studies, Quality & Quantity, Hague Journal on the Rule of Law, Ayer, Journal of Family History, Osteuropa, etc. Monografii autorate recent precum și volume coordonate au fost publicate de edituri de prestigiu international. De exemplu : I. Motoc (co-ed. cu van Aeken). 2018. The ECHR and General International Law, Oxford University Press; B. Iancu (co-ed. cu Tănăsescu). 2018. Governance and Constitutionalism: Law, Politics and Institutional Neutrality. London: Routledge; C. Preda. 2017. Art and Politics under Modern Dictatorships. A Comparison of Chile and Romania. Basingstoke: Palgrave Macmillan; Silvia Marton et al. (co-ed). 2017. Moralité du pouvoir et corruption en France et en Roumanie, XVIIIe-XXe siècle. Paris:Ed. Universității Sorbona; Iulia Motoc (co-ed. cu I. Ziemele). 2016. The impact of the European Court of Human Rights and the case-law of democratic change and development in Eastern Europe, Cambridge University Press, etc.

Proiecte de cercetare în curs (coordonate de FSPUB) :

 • “Campagnes « anti-genre » en Europe : enjeux de savoir, enjeux de pouvoir”- CAGE, AUF-IFA 2019-2020 (ULB Bruxelles and University of Sofia) Director de proiect: prof. univ.dr. Ionela BĂLUȚĂ.
 • “Forme de soft power în Europa în perioada Războiului Rece. Bursele Humboldt pentru cercetătorii români (1967-1989) ”, PN-III-P1-1.1-PD-2016-0610, in cadrul PNCDI III, ctr. nr. PD 49/2018 (PD, UEFISCDI). Director de proiect. Asist. univ. dr. Irina MATEI
 • Rememorare transregională a dictaturilor: restituirea demnității umane prin practici artistice în America de sud și Europa de est, (UEFISCDI: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0346, contract 138/2018, 2018-2020) Director de proiect: lect. dr. Caterina PREDA.

Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES)

Centrul European de cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice (EPCAM)

Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională

Centrul de Studii Israeliene „Goldstein Goren”

Centrul Fundamenta Politica

Centrul de cercetare Credință și Cultură

Activități de cercetare ale Facultății de Teologie Baptistă

Direcții, Domenii și Arii de cercetare
Facultatea de Teologie Baptistă dezvoltă proiecte de cercetare în următoarele direcții, domenii și arii de cercetare: Studii religioase, Teologie, Asistență socială, Ecleziologie și etnografie, Leadership bazat pe valori, Mentorare și dezvoltare personală, Mediere interculturală, Diplomație religioasă. 

Cercetare interdisciplinară
Facultatea de Teologie Baptistă își focalizează cercetarea urmărind în mod deosebit dezvoltarea unor direcții interdisciplinare și care facilitează colaborarea dintre domenii de studii. Aceste domenii sunt: Ecleziologie și etnografie, Leadership bazat pe valori și mentorare, Asistență socială în comunități religioase și marginalizate și Mediere culturală și diplomație religioasă.

Colaborare internațională
Din cele patru colective de cercetare interdisciplinară fac parte, pe lângă cercetătorii facultății și personalități din alte universități și centre de studiu din România și personalități cu renume internațional:
– Prof. Paul Fiddes a contribuit la înființarea colectivului Ecleziologie și etnografie și este o personalitate cu largă recunoaștere internațională fiind Profesorul de Teologie Sistematică al Universității din Oxford și membru al Academiei Regale Britanice. El este membru fondator al centrului de cercetare „Credință și cultură”.
– Prof. Daniel Vestal este Directorul centrului de cercetări baptiste în leadership al Universității Mercer din SUA (Baugh Center for Baptist Leadership).
– Prof. Brian Cox este Președintele institutului pentru diplomație religioasă din SUA (Institute for Faith Based Diplomacy).
– Prof. Tony Twist este Președintele TCM International Institute unde predă cursuri de mentorare și leadership.
– Prof. Richard Justice predă în cadrul programului de doctorat de la Johnson University din SUA (PhD in Leadership Studies) și de la TCM International Institute.

Colective de cercetare interdisciplinară
1. Ecleziologie și etnografie

Prof. Acad. Paul Fiddes – Universitatea din Oxford (membru al Academiei Regale Britanice)
Prof. Otniel Bunaciu – Universitatea din București
Prof. Rodica Mocanu – Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. Adrian Sârbu – Universitatea din București
Lect. Mircea Păduraru – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Asist. Mihail Ciopașiu – Universitatea din București

2. Leadership bazat pe valori și mentorare
Prof. Otniel Bunaciu – Universitatea din București
Conf. Benoni Ardelean – Universitatea din București
Conf. Sorin Bădrăgan – Universitatea din București
Conf. Corneliu Boingenau – Universitatea din București
Prof. Daniel Vestal – Mercer University, USA
Prof. Tony Twist – TCM International Institute, SUA
Prof. Rick Justice – TCM International Institute, SUA
Lect. Ceuță Emilia – Universitatea din București
3. Mediere interculturala și diplomație religioasă
Conf. Benoni Ardelean – Universitatea din București
Prof. Otniel Bunaciu – Universitatea din București
Lect. Mihai Malancea – Universitatea din București
Prof. Brian Cox – Institute for Faith Based Diplomacy, SUA
Prof. Tony Twist – TCM International Institute, SUA

4. Asistență socială și consiliere în comunități religioase și marginalizate
Conf. Adrian Sârbu – Universitatea din București
Prof. Otniel Bunaciu – Universitatea din București
Conf. Sorin Badragan – Universitatea din București
Lect. Ceuță Emilia – Universitatea din București
Asist. Mihail Ciopașiu – Universitatea din București

Conferințe organizate de facultate
Facultatea organizează anual cel puțin 2 conferințe naționale și internaționale în colaborarea cu Regent’s Park College, Oxford University, TCM International Institute din Indianapolis, Institutul Teologic Baptist din București, Universitatea Divitia Gratiae din Chișinău și Fundația Providența. 

Publicații
Facultatea de Teologie Baptistă editează și publică împreună cu Institutul Teologic Baptist din București, Jurnalul teologic, publicație indexată ATLA, ERIH+ și încadrată în anul 2020 în categoria B la Științe umaniste de către CNCS. Profesorii și cercetătorii facultății publică și în alte jurnale interne și internaționale de prestigiu.

Proiecte în desfășurare
Formalizare activității centrului de cercetare: Credință și Cultură
Înființarea unui program de studii postuniversitare: Leadership bazat pe valori
Înființarea unui program de: Master în Diplomație religioasă

Instituții partenere
Regent’s Park College, Oxford University, Marea Britanie
Mercer University, SUA
TCM International Institute, SUA
ETF, Leuven, Belgia
IBTS Centre, Amsterdam, Olanda
Universitatea Divitia Gratiae, Chișinău, Republica Moldova
Fundația Providența, București, Romania.

Sinteză privind activitățile de cercetare desfășurate în Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București

A) Direcții/ Domenii/ Arii de cercetare

Direcția: Discipline umaniste.

Domenii: Religie / teologie / studii religioase; Filosofie; Sociologie / Asistență socială.

Arii de cercetare: teologie biblică, teologie dogmatică, istoria Bisericii, patrologie, teologie morală, teologie fundamentală, drept canonic, istoria și filosofia religiilor, filosofie morală, filologie biblică și patristică, teologie socială, sociologia religiei, drept social, instituții și acțiuni sociale.

B) Proiecte naționale și internaționale

– Funcționarea în cadrul Facultății a unui centru de cercetare: Centrul lnterdisciplinar de Teologie și Studii Religioase.

– Organizarea de către Facultate a două conferințe internaționale și a numeroase simpozioane naționale, cu publicarea lucrărilor în volume colective la edituri prestigioase din străinătate și din țară și în reviste academice.

– Participarea profesorilor Facultății la conferințe și simpozioane prestigioase și publicarea contribuțiilor lor în volume colective, editate în S.U.A, Italia, Germania, Olanda, Marea Britanie, Bulgaria, Austria.

– Organizarea programelor de cercetare cu participare internațională: Faith in a Secular Age; Religion, the Sacred and Hospitality; The Concept of Love and Its Meaning in Mystical-Theological, Litterary and Philosophical Contexts.

– Editarea a două publicații proprii: Caietele Institutului Catolic (pana in 2020) și Verbum. Revista de Teologie Catolică (din 2020).

C) Rezultate ale cercetării

 1. Cărți și capitole de cărți publicate la edituri prestigioase: New Academic Press (Wien-Hamburg), Brill

(Leiden-Boston), Oxford University Press, The Council for Research in Values and Philosophy (Washington, DC), The State of New York University Press, Notre Dame University Press, Springer Verlag, Citta di Vita (Firenze), Editura Universității din București, Editura Universității Al. I. Cuza din Iași, Presa Universitară Clujeană, Editura Academiei Române, Humanitas (București), Litera (București), Vremea (București), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, Polirom (Iași), lnstitutul European (Iași), Sapientia (Iași), Ratio et Revelatio (Oradea).

 1. Articole publicate în reviste academice cu comitet de lectură (peer reviewed): European Journal of Science

and Theology, Studii Tomiste, Dialog Teologic, Jurnal Teologic, Plērōma. Studii și Cercetări Teologice, Caietele Institutului Catolic.

 D) Premii sau alte elemente de recunoaștere internațională

– Cadre didactice ale Facultății au funcționat ca profesori invitați la Universități din S.U.A., Italia și Franța.

– Profesori ai Facultății au fost primiți ca membri ai Academiei Române (corespondent), Academia Europaea

(Londra) și al Academiei Europene de Științe și Arte (Salzburg).


 

Sinteză privind activitățile de cercetare desfășurate în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București

A. Direcții/ Domenii/ Arii de cercetare

Direcția: Discipline umaniste

Domenii: Religie/ teologie/ studii religioase; Arte vizuale, Arte muzicale; Pedagogie/educație religioasă; Filologie; Istorie; Sociologie;

Arii de cercetare: teologie biblică, teologie dogmatică, istoria bisericească universală, istoria Bisericii Ortodoxe Române, patrologie, bizantinologie, teologie morală, teologie fundamentală/ apologetică, misiologie, teologie liturgică și pastorală, drept canonic, omiletică, catehetică, teologie socială, teologie didactică/ educație religioasă, pedagogie creștină, istoria artei, estetică, sociologia religiei, istoria și filosofia religiilor, studii ecumenice, muzică bisericească, filologie biblică și patristică/ traductologie, desen/pictură artă eclezială, restaurare artă eclezială, restaurare carte de cult.

 B. Proiecte naționale și internaționale

– Funcționarea, în cadrul Facultății, a următoarelor Centre de Cercetare: Centrul de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural; Centrul de Studii Interreligioase și interdisciplinare; Centrul de Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință;

– Organizarea în cadrul Facultății a zeci de Simpozioane Internaționale pe teme diverse de teologie actuală, cu publicarea lucrărilor în volume colective, la edituri prestigioase;

– Participarea profesorilor Facultății la Conferințe și Simpozioane prestigioase în întreaga lume și publicarea contribuțiilor lor în volume colective, editate în S.U.A, Spania, Bulgaria, Italia, Germania, Marea Britanie, Elveția, Grecia, Finlanda, Rusia, Bulgaria, Serbia, Franța, Belgia, Austria, Ungaria, Turcia, Iran, Polonia.

– Organizări/ participări la programe de cercetare: The Bible in Linguistic Context: Introduction to Bibical Hebrew; The dynamics of the intellectual life in Palaiologan Byzantium (1261-1453) under the influence of polemics; The Mental Imagery of Eastern Christianity and Islam According to Western Travel Descriptions during the Second Half of the 16th Century; Courses on the Relation among Science, Religion and Philosophy from an Orthodox Christian Perspective; Rezeptionsgeschichte des Textes Joh 1,14b in der frühchristlichen Literatur bis 325;

– Editarea a două publicații proprii: „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul” (ajuns la a XIX-a ediție) și „Studia Doctoralia” (2 ediții).

 C. Rezultate ale cercetării

1. Cărți publicate la edituri prestigioase, precum: Ed. Universității din București, Ed. Universității Al. I. Cuza din Iași, Polirom – Iași, Basilica – București, Nemira, Cerf – Paris, Lit Verlag – Zürich, Al Mustafa – Teheran, Gutenberg – Sofia, G&B Press – Roma, Saint Paul – Freiburg, Città Nuova – Roma, VVB Laufersweiler Verlag – Wettenberg, Wissenschaftliche Buchgesellschaft – Darmstadt, Kovac – Hamburg, Mohr&Siebeck – Tübingen etc.

2. Articole publicate în reviste prestigioase, precum: International Journal of Orthodox Theology, International Journal of Interdisciplinary Research, Bogoslovska Misil, International Journal of Theology, Philosophy and Science, Teologia, Ephemerides Liturgicae, Bollettino della Badia Greca din Grottaferrata, Transilvanian Review, Studia UBB Theologia Ortodoxa, Revue Romaine de Philosophie, Journal for the Study of Religions and Ideologies, Studia Patristica, Revue Roumaine de Linguistique, Church Studies, European Journal of Science and Theology, Theoforum, International Cultic Studies Association Magazine, Irénikon, Ortodoksia, Pastoral Ecumenica, Studii Teologice, Revista Teologică, Dokumentation, Ostkirchliche Studien, Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, Contacts, Forum Theologicum Sardicense, Revue des sciences religieuses, L’Année Canonique, Laicidad y Libertades, Escritos jurídicos, Istina, Studia Missionalia, Acta Missiologiae, Transdisciplinarity in Science and Religion etc.

D. Premii sau alte elemente de recunoaștere internațională

– distincții ecleziale acordate de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Română;

– invitarea cadrelor didactice ale Facultății ca profesori vizitatori de către Universități din S.U.A., Marea Britanie, Franța, Germania, Grecia, Bulgaria, Finlanda, Portugalia, Liban, Iran, Turcia, R. Moldova, Rusia, Belgia, Italia, Ungaria;

– premii științifice internaționale și distincții acordate oferite de instituții și foruri artistice prestigioase din Iran, Japonia, Coreea, Franța, Grecia, Germania, Rusia.


Centrul de Dialog şi Cercetare în Teologie, Filosofie şi Ştiinţă

Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare

CERCETARE

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services