fbpx

Posturi didactice

ANUNȚ!

Duminică, 5 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr.103/2020 pentru aprobarea OUG nr.58/2020, privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, prin care se exceptează de la suspendarea pe perioada stării de alertă concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

În cursul zilei de luni, 6 iulie 2020, Senatul Universității din București va decide prin vot electronic Calendarul actualizat al desfășurării concursurilor didactice. 

Acest calendar va fi publicat de îndată după aprobare pe https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/ .

Începând de luni 6 iulie și până la data din luna august care va fi prevăzută în calendarul care va fi aprobat de către Senat, candidații pot transmite dosarele de concurs scanate integral la adresa concursuri@hr.unibuc.ro, le pot aduce personal sau transmite prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii la sediul Rectoratului din Șos. Panduri, nr.90, etaj IV, camera 411 (Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal).

Posturile didactice vacante scoase la concurs de către Universitatea din București în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 306 din 15.04.2020 și pot fi consultate AICI (perioadă nedeterminată) și AICI (perioadă determinată).

NOU! Calendarul actualizat în 06.07.2020 al desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultaAICI.
NOU! Calendarul actualizat în 06.07.2020 al desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI.

1. Lista candidatilor înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată NEDETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 poate fi consultată AICI.

2. Lista candidatilor înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată DETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 poate fi consultată AICI

1. Documentele candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată NEDETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 pot fi consultate AICI.

2. Documentele candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată DETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 pot fi consultate AICI.

1. Lista finală a candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată NEDETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 poate fi consultată AICI.

2. Lista finală a candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată DETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 poate fi consultată AICI.

1. Rezultatele finale ale concursurilor desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe durată NEDETERMINATĂ pot fi consultate AICI

2. Rezultatele finale ale concursurilor desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe durată DETERMINATĂ pot fi consultate AICI

Tematica și Bibliografia pot fi consultate AICI.
Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI.
Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI.
Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI.
Componența comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale poate fi consultată AICI.
Decizia nr. 1462 din 03.09.2020 privind modificarea comisiei de concurs postul de Asistent universitar poziția 9 din cadrul Facultății de Filosofie, Departamentul de Filosofie Teoretică poate fi consultată AICI.

Programarea probelor de concurs poate fi consultată AICI

Rezultatele concursurilor didactice pot fi consultate AICI

 

Dosarul de concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii:

 • în zilele de luni – joi, între orele: 08:30 – 14:00
 • vineri, între orele: 08:30 – 12:00
ZILE LIBERE LEGALE:
1 MAI – ZIUA MUNCII
1 IUNIE – ZIUA COPILULUI
8 IUNIE – RUSALII

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

Potrivit art.11 din  Metodologia de concurs a Univesității din București, candidatul pentru ocuparea unui post vacant trebuie să facă la înscriere dovada unei experiențe de predare/seminarizare în învățământul academic (în calitate de cadru didactic asociat sau angajat pe perioadă determinată în Universitate sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată).

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă DETERMINATĂ.pdf

NOTĂ: Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar – student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condițiilor art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011.

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de PROFESOR UNIVERSITAR.pdf

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Formulare:

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 883/2018, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

NOU! Metodologia de concurs, în formă consolidată, pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București, cuprinzând modificările din 19.12.2018 și 20.05.2020, adoptată în ședința Senatului din data de 06.07.2020 poate fi consultată AICI.

Metodologia de concurs a Universității din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante – aprobată în ședința Senatului UB din 16.05.2018 – în vigoare începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019.

ACT ADIȚIONAL NR. 2 din 20.05.2020 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București

ACT ADIȚIONAL NR. 1 din 19.12.2018 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității din București

Procedură interdepartamentală privind susținerea on-line a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice vacante de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent universitar – aprobată în ședința Senatului din 15.07.2020 

Metodologia de concurs a Universității din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante – aprobată în ședința Senatului UB din 29.06.2011 – Abrogată

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 883/2018)

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

H.G. nr. 883/2018 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate – adoptată în baza OMENCS nr.5923/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016 și în vigoare la data de 13.02.2017

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învățământul universitar conform Legii nr. 153/2017

Metodologii și Fișe de verificare a standardelor

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 24. Comisia de Științe juridice.

Regulamentul de concurs al Facultatii de Drept

Anexa I Regulament Drept

Anexa II Regulament Drept

Anexa III Regulament Drept

Criterii de performanta stiintifica suplimentare standardelor minimale CNATDCU – Departamentul de Drept Privat

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 29. Comisia de Filologie și Anexa 31. Comisia de Istorie și Studii culturale.

Criterii interne de performanță științifică suplimentare standardelor minimale naționale CNATDCU.

Metodologia de concurs a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine

Fisa – standarde minimale FLLS 2017

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 29. Comisia de Filologie și Anexa 31. Comisia de Istorie și Studii culturale.

Fișe de verificare – Filologie:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – Filologie

Fișe de verificare – Studii Culturale:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – Studii culturale

Fișe de verificare – Științe Administrative:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – Științe administrative

Fișe de verificare – Științe ale Comunicării:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – Științe ale comunicării

Fișă de verificare – Școala Doctorală

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar SD SITT

 

Regulament_de_concurs_Facultatea_de_Litere

Anexa_Ia_-_ANEXA_NR._29_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Filologie

Anexa_Ib_-_ANEXA_NR._25_-_Standarde_minimale_-_Domeniile_Sociologie_Stiinte_politice_si_administrative

Anexa_Ic_-_ANEXA_NR._31_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Istorie_si_Studii_culturale

Anexa_II_-_Standarde_minimale_pentru_evaluarea_dosarului_de_concurs_pentru_postul_de_lector

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 32. Comisia de Teologie.

Fisa standarde minimale_conferentiar

Fisa standarde minimale_lector

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services