Posturi didactice

Posturi aflate în concurs

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar curent au fost publicate în Monitorul oficial al României, Partea a III-a, nr. 456 din 3 mai 2019.

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019 poate fi consultată AICI (perioada determinata) și AICI (perioada nedeterminată).

Tematica și bibliografia pot fi consultate AICI.

Calendarul poate fi consultat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).

Comisiile de concurs pot fi consultate AICI. Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor minimale poate fi consultată AICI.

 

Dosarul de concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii:

  • în zilele de luni – joi, între orele: 08:30 – 14:00
  • vineri, între orele: 08:30 – 12:00

Candidaţii care au urmat studiile doctorale în străinătate vor prezenta la înscriere originalul şi copia diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Ministerul Educaţiei Naționale.

Candidații înscriși pentru ocuparea posturilor didactice, nevalidați de Senat, sunt rugați să-și ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

  • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
  • site-ul www.unibuc.ro;
  • telefon: 021 307 73 55;
  • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

Potrivit art.11 din  Metodologia de concurs a Univesității din București, candidatul pentru ocuparea unui post vacant trebuie să facă la înscriere dovada unei experiențe de predare/seminarizare în învățământul academic (în calitate de cadru didactic asociat sau angajat pe perioadă determinată în Universitate sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată).

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă DETERMINATĂ.pdf

NOTĂ: Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar – student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condițiilor art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011.

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de PROFESOR UNIVERSITAR.pdf

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Formulare:

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 883/2018, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

Metodologia de concurs a Universității din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante – aprobată în ședința Senatului UB din 16.05.2018 – în vigoare începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019.

Act adițional la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității din București

Metodologia de concurs a Universității din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante – aprobată în ședința Senatului UB din 29.06.2011 – Abrogată

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 883/2018)

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

H.G. nr. 883/2018 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate – adoptată în baza OMENCS nr.5923/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016 și în vigoare la data de 13.02.2017

Metodologii și Fișe de verificare a standardelor

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 24. Comisia de Științe juridice.

Regulamentul de concurs al Facultatii de Drept

Anexa I Regulament Drept

Anexa II Regulament Drept

Anexa III Regulament Drept

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 29. Comisia de Filologie și Anexa 31. Comisia de Istorie și Studii culturale.

Criterii interne de performanță științifică suplimentare standardelor minimale naționale CNATDCU.

Metodologia de concurs a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine

Fisa – standarde minimale FLLS 2017

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 29. Comisia de Filologie și Anexa 31. Comisia de Istorie și Studii culturale.

Fișe de verificare – Filologie:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – Filologie

Fișe de verificare – Studii Culturale:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – Studii culturale

Fișe de verificare – Științe Administrative:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – Științe administrative

Fișe de verificare – Științe ale Comunicării:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – Științe ale comunicării

Fișă de verificare – Școala Doctorală

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar SD SITT

 

Regulament_de_concurs_Facultatea_de_Litere

Anexa_Ia_-_ANEXA_NR._29_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Filologie

Anexa_Ib_-_ANEXA_NR._25_-_Standarde_minimale_-_Domeniile_Sociologie_Stiinte_politice_si_administrative

Anexa_Ic_-_ANEXA_NR._31_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Istorie_si_Studii_culturale

Anexa_II_-_Standarde_minimale_pentru_evaluarea_dosarului_de_concurs_pentru_postul_de_lector

Fișa de verificare detaliată a standardelor pentru profesor universitar și conferențiar universitar se realizează de către candidat pornind de la criteriile/standardele stabilite prin OMENCȘ nr. 6129/2016 – Anexa 32. Comisia de Teologie.

Fisa standarde minimale_conferentiar

Fisa standarde minimale_lector

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.