Etnici Români

Precizări privind

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar CU BURSĂ, respectiv, FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ începând cu anul universitar 2017-2018, aplicabilă începând cu anul universitar 2019-2020.

În conformitate cu METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), aplicabilă anului universitar 2019-2020,  O.M.E.N. nr. 4294/29.06.2017 care aprobă procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri cu plata taxei în lei , adresa M.E.N. nr. 316/GP/10.07.2018 și adresa M.E.N. nr. 2414B/ 11.06.2019, se aprobă următoarele precizări:

„Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”[1]

Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare la Universitatea din București pentru anul academic 2019-2020 (studii exclusiv în limba română), pe locuri cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  se realizează după cum urmează:

 • Admiterea la studii de Licență: concurs de dosare (transmise electronic la adresa crid_etnici@unibuc.ro). Admiterea se realizează de către o comisie de admitere centrală, care va conține minim 2 cadre didactice și doi membri supleanți din fiecare facultate a UB.
 • Admiterea la studii de Master și Doctorat: admiterea se realizează pe locurile special alocate de facultăți pentru românii de pretutindeni, în aceleași condiții ca pentru cetățenii români.

Precizare: Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru candidații români de pretutindeni care nu cunosc limba română, Universitatea din București alocă, în anul universitar 2019-2020, un număr de 50 de locuri.

Prioritate vor avea candidații care vor da admitere pentru unul dintre locurile de licență/master/doctorat în cadrul Universității din București. În urma concursului de admitere locurile rămase vacante vor putea fi redistribuite candidaților admiși în alte universități din țară, dar care au optat pentru studierea Anului pregătitor de limba română în cadrul universității noastre.

[1] Extras din Metodologie – Dispoziții generale Art. 1.

 

ADMITERE- LICENȚĂ

Calendarul admiterii la studii de licență 2019

Perioada depunerii dosarelor: 01.07.- 12.07.2019 la adresa de e-mail

crid_etnici@unibuc.ro

Selecția dosarelor: 13.07.- 16.07.2019

Afișarea rezultatelor: 17.07.2019

Contestații: 18.07.2019

Rezolvarea Contestațiilor: 19.07.2019

Confirmarea locurilor: 20-24.07.2019, conform Anexei 4

Afișarea rezultatelor finale: 25-26.07.2019

Pot fi școlarizați:

 1. a) pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română;
 2. b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare , conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română;

 

 • Candidații vor fi admiși pe bază de CONCURS DE DOSAR. Depunerea dosarelor (complete) se va face la Universitatea din București prin trimiterea acestora la adresa de e-mail: crid_etnici@unibuc.ro, în perioada 01.07.- 12.07.2019.
 • Admiterea se va face pe baza mediei finale de la examenul de bacalaureat sau echivalent, în limita locurilor aprobate pentru fiecare specializareare. În cazul mediilor egale departajarea se va face în funcție de media obținută, în anii de liceu, la materiile relevante domeniului de studiu.
 • Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4 – prin e-mail la adresa crid_etnici@unibuc.ro ;
 • În data de 17.07.2019 vor fi afișate lista candidaților declarați admiși și lista candidaților aflați în așteptare, pe site-ul Universității din București, la secțiunea ”Internațional/Etnici români”
 • Confirmarea locurilor are loc în perioada 20-24.07.2019.
 • Afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 25-26.07.2019, pe site-ul Universității din București, la secțiunea ”Internațional/Etnici români”
 • La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
 • Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

 

 

 1. Cerere de înscriere Universitatea din București 2019-2020;
 2. Copie simplă și traducere(dacă este cazul) a diplomei de absolvire a nivelului de învățământ care permite accesul la următorul nivel de studii, precum și copie simplă și tradusă (dacă este cazul) a foilor matricole:
 3. Pentru studii de Licență: Diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
 4. Copia certificatului de naștere (tradusă în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul);
 5. Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 6. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 7. Copia Certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 8. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3;
 9. Declaraţia candidatului cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la dosarul de înscriere la concursul de admitere 2019
 10. Dovada cunoașterii/studierii limbii române[1], în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România;
 11. Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

[1] Conform art. 3 din METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), aplicabilă anului universitar 2019-2020: Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutiviurmați în limba finală, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române”

ADMITERE –MASTER

 • Dosarul de candidatură va fi depus la facultate și va cuprinde actele menționate în metodologia de admitere, proprie fiecărei facultăți și va fi transmis în conformitate cu procedurile stabilite de acestea.
 • Admiterea se va face pe locurile alocate facultății exclusiv pentru românii de pretutindeni.
 • Facultatea va stabili modalitatea de confirmare a primirii dosarelor de candidatură;
 • Selecția candidaților se va realiza de către facultate, conform metodologiilor proprii de admitere – respectiv prin EXAMEN DE ADMITERE la facultatea la care se dorește inscrierea;
 • Candidații admiși vor confirma locul conform procedurii stabilite de fiecare facultate;
 • Listele candidaților admiși, vor fi înaintate de universități către M.E.N.-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. MEN, MRP, MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare

Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licență acreditate.

Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română (pentru locurile  fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă)

ADMITERE- DOCTORAT

 • MEN alocă UB un număr specific de locuri pentru studenții români de pretutindeni
 • Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini (BCISS) alocă, după caz, numărul de locuri aferent fiecărei facultăți, conform solicitărilor acesteia
 • Dosarul de candidatură va fi depus la Școala doctorală și va cuprinde actele menționate în metodologia de admitere, proprie fiecărei facultăți și va fi transmis în conformitate cu procedurile stabilite de acestea.
 • Admiterea se va face pe locurile alocate facultății exclusiv pentru românii de pretutindeni.
 • Selecția candidaților se va realiza de către facultate, conform metodologiilor proprii de admitere – respectiv prin EXAMEN DE ADMITERE la facultatea la care se dorește inscrierea;
 • Candidații admiși vor confirma locul conform procedurii stabilite de fiecare facultate;
 • Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții:

 • cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studiii unviersitare de master obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.

Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română (pentru locurile cu fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă)

 1. Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare în cadrul Universității din București, pentru anul academic 2019-2020, pe locuri cu plata taxelor de școlarizare, în lei[1], se realizează conform metodologiei proprii a fiecărei facultăți, pentru toate nivelurile de studii (licență/master/doctorat), în același regim ca pentru cetățenii români.
 2. Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare în cadrul Universității din București, pentru anul academic 2019-2020, pe locuri cu plata taxelor de școlarizare, în lei[2], se realizează conform metodologiei proprii a fiecărei facultăți, pentru toate nivelurile de studii (licență/master/doctorat), în același regim ca pentru cetățenii români.

ÎNMATRICULAREA LA STUDII UNIVERSITARE  DE LICENȚĂ/MASTER/ DOCTORAT

Înmatriculare la studii a cetățenilor români de pretutindeni se va efectua în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), aplicabilă anului universitar 2019-2020, precum și cu respectarea prevederilor legale în vigoare până la data de 30 Septembrie 2019.

La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de Universitatea din București. 

DISPOZIȚII FINALE[3]

Articolul 23

(1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
 2. b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
 3. c) să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situații, prevalează regulamentul intern al instituțiilor de învățământ superior;
 4. d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost admiși, în vederea înmatriculării;
 5. e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.

(2) În cazul încălcării prevederilor menţionate la alin. 1, precum și la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

Articolul 24

Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități:

 1. a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;
 2. b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară, după caz;
 3. c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E.N., în limita subvenției alocate;
 4. d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 5. e) Transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale.
 6. f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 26

 1. a) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul institutiilor de învățământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de scolarizare.
 2. b) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită transferul.
 3. c) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de școlarizare.

Articolul 27

Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 28

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

Articolul 29

(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

[1] Conform OMEN 4294/29.06.2017 și adresei MEN nr. DGRIAE/1101/ED/07.07.2017

[2] Conform OMEN 4294/29.06.2017 și adresei MEN nr. DGRIAE/1101/ED/07.07.2017

[3] Extras din Metodologie – Dispoziții generale Art. 1.

Documente

CONTACT

Tel: 4021-307.73.21
+4021-307.73.22
+4021-307.73.39
Fax: +4021-315.19.42 

E-mailcontact@externe.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni – joi : 10:00 – 13:00

Adresă: Bd. M. Kogălniceanu 36-46,  Căminul C, etaj 2, Sector 5, 050107, București

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.