Studenți Erasmus – stagii de practică

Lansarea selecției centralizate pentru stagii de practică/plasament Erasmus+ 2024
(pentru stagii de minim 2 luni – maxim 3 luni)

În conformitate cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București, se lansează selecția centralizată pentru stagii de practică/plasament în cadrul Programului ERASMUS+ pentru mobilități KA131-2022, pentru un număr de 50 de mobilități fizice de lungă durată (cu durată de minim 2 luni, maxim 3 luni/bursier), pentru stagii derulate în perioada până cel târziu la data de 31 iulie 2024.

Selecția pentru mobilități de practică Erasmus+ 2024 are loc la nivel central (Direcția Relații Internaționale/ Biroul Erasmus+), completând aplicația disponibilă online pe pagina de internet Erasmus, aici, până cel târziu la data de 15.05.2023. Evaluarea candidaturilor și validarea acestora va fi continuă, cu condiția ca dosarul de candidatură să fie complet, conform criteriilor de eligibilitate și selecție. Rezultatele selecției vor fi publicate pe pagina Biroului Erasmus+, aici.

Criterii de eligibilitate și selecție Erasmus+:

 • să fie student/masterand/doctorand al UB (la cursuri zi), la selecția Erasmus;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2).
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship* (long term), într-o limbă străină de circulație internațională (*modelul de document este disponibil aici). Documentul trebuie avizat de către Decanul facultății UB/Responsabilul academic Erasmus din facultatea UB și inclusiv de către organizația gazdă.;
 • să prezinte o scrisoare de acceptare, semnată de instituția gazdă, pentru stagiul de practică prevăzut,
 • să prezinte o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității de practică. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă. Prezentarea recomandării reprezintă punctaj suplimentar, dar nu este obligatorie.

Conform anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus+ 2022, grantul lunar pentru un student care beneficiază de o stagiu de practică de lungă durată, de minim 2 luni (60 zile) și maxim 3 luni (90 zile), Erasmus+ este stabilit după cum urmează:

750 euro/lună – pentru mobilități în: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania
690 euro/lună – pentru mobilități în: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria.

Tipuri de organizații gazdă eligibile pentru stagiile de practică Erasmus+:

Un stagiu Erasmus+ este o perioadă de practică în străinătate într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant. Astfel, organizația-gazdă poate fi:

1) orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • ambasade sau birouri consulare ale statului membru al UE de trimitere sau ale țării terțe de trimitere asociate la program;
 • un partener social sau alt reprezentant al mediului profesional, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și educația adulților);

2) o organizație, o asociație, un ONG non-profit;

3) un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

4) o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații-gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor:
– instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă aici);

– organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Pregătiri necesare:

În vederea pregatirii contractului de practică ce amenajează programul pentru plasament asumat de cele 3 părţi: student, UB şi organizația gazdă (Learning agreement for traineeship), trebuie întrunite următoarele:

a) Identificarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor pe care studentul trebuie și are posibilitatea să le acumuleze în perioada de plasament.

b) Identificarea foarte clară a sarcinilor pe care studentul va trebui să le îndeplinească în instituția unde se va realiza plasamentul.

c) Identificarea modalității și a planului de monitorizare și evaluare a studentului în perioada stagiului de plasament.

d) Stabilirea încă de la început dacă i se vor acorda studentului credite ECTS pentru activitatea sa, sau dacă această activitate va fi recunoscută doar în suplimentul la diplomă, sub formă de competențe acumulate.

După perioada de mobilitate:

– Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de practică semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii;

– Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă.

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii. Pe durata stagiului Erasmus, studentul nu poate beneficia de un alt sprijin financiar din partea Comisiei Europene. Plata burselor naționale către studenții care pleacă în stagii de practică Erasmus se va menține pe toată durata stagiului în străinătate.

Mai multe detalii puteți solicita la adresa contact@erasmus.unibuc.ro.

Lansarea selecției centralizate pentru doctoranzi
pentru stagii de practică/plasament de scurtă durată Erasmus+ 2024 stagii
(minim 5 zile, maxim 30 de zile)

În conformitate cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București, se lansează selecția centralizată pentru stagii de practică/plasament în cadrul Programului ERASMUS+ pentru mobilități KA131-2022, 50 de mobilități fizice de scurtă durată pentru doctoranzi (minim 5 zile de activitate și maxim 30 de zile de activitate/bursier), pentru stagii derulate în perioada până cel târziu la data de 31 iulie 2024.

Selecția pentru mobilități de practică Erasmus+ 2024 are loc la nivel central (Direcția Relații Internaționale/ Biroul Erasmus+), completând aplicația disponibilă online pe pagina de internet Erasmus, aici, până cel târziu la data de 15.05.2023. Evaluarea candidaturilor și validarea acestora va fi continuă, cu condiția ca dosarul de candidatură să fie complet, conform criteriilor de eligibilitate și selecție. Rezultatele selecției vor fi publicate pe pagina Biroului Erasmus+, aici.

Criterii de eligibilitate și selecție Erasmus+:

 • să fie doctorand al UB (la cursuri zi), la selecția Erasmus;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2),
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea stagiului de practică Erasmus+ (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship* (long term), într-o limbă străină de circulație internațională (*modelul de document este disponibil aici). Documentul trebuie avizat de către Decanul facultății UB/Responsabilul academic Erasmus din facultatea UB și inclusiv de către organizația gazdă;
 • să prezinte o scrisoare de acceptare, semnată de instituția gazdă, pentru stagiul de practică prevăzut,
 • să prezinte documentul Solicitare de participare la selecția pentru mobilități doctorale de scurtă durată Erasmus+ 2024*, semnat de Conducătorul Științific, de Decan/Directorul Școlii Doctorale, și de responsabilul Erasmus din facultate (*modelul de document este disponibil aici)
 • să prezinte o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității de practică. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă. Prezentarea recomandării reprezintă punctaj suplimentar, dar nu este obligatorie.

Conform anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus+ 2022, grantul lunar pentru un student care beneficiază de o stagiu de o mobilitate de lungă durată, de minim 5 zile de activitate și maxim 30 de zile de activitate/bursier Erasmus+ este stabilit după cum urmează:

70 euro/zi – durata stagiului între 5 și 14 zile (până la cea de a 14-a zi de activitate),
50 euro/zi – durata stagiului între 15 și 30 de zile (între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate).

Tipuri de organizații gazdă eligibile pentru stagiile de practică Erasmus+:

Un stagiu Erasmus+ este o perioadă de practică în străinătate într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant. Astfel, organizația-gazdă poate fi:

1) orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • ambasade sau birouri consulare ale statului membru al UE de trimitere sau ale țării terțe de trimitere asociate la program;
 • un partener social sau alt reprezentant al mediului profesional, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și educația adulților);

2) o organizație, o asociație, un ONG non-profit;

3) un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

4) o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații-gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor:
– instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă aici);

– organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Pregătiri necesare:

În vederea pregatirii contractului de practică ce amenajează programul pentru plasament asumat de cele 3 părţi: student, UB şi organizația gazdă (Learning agreement for traineeship), trebuie întrunite următoarele:

a) Identificarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor pe care studentul trebuie și are posibilitatea să le acumuleze în perioada de plasament.

b) Identificarea foarte clară a sarcinilor pe care studentul va trebui să le îndeplinească în instituția unde se va realiza plasamentul.

c) Identificarea modalității și a planului de monitorizare și evaluare a studentului în perioada stagiului de plasament.

d) Stabilirea încă de la început dacă i se vor acorda studentului credite ECTS pentru activitatea sa, sau dacă această activitate va fi recunoscută doar în suplimentul la diplomă, sub formă de competențe acumulate.

După perioada de mobilitate:

– Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de practică semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii;

– Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă.

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii. Pe durata stagiului Erasmus, studentul nu poate beneficia de un alt sprijin financiar din partea Comisiei Europene. Plata burselor naționale către studenții care pleacă în stagii de practică Erasmus se va menține pe toată durata stagiului în străinătate.

Mai multe detalii puteți solicita la adresa contact@erasmus.unibuc.ro.

Data afișării – 09.07.2019

În urma analizării și evaluării dosarelor depuse pentru stagii de practică Erasmus 2018-2019 (runda iulie 2019), Comisia Centrală de Selecție Erasmus a decis declararea a 45 de candidați drept titulari de grant, cu finanțare Erasmus. Candidații care au depus mai multe dosare vor putea beneficia de o singură mobilitate, într-o singură instituție gazdă.

Finanțarea acestor stagii este pentru minim 60 de zile calendaristice de stagiu (stagii care să se finalizeze până cel târziu la data de 30 mai 2020). Durata minimă a stagiului, eligibilă pentru finanțare Erasmus, este de 60 de zile calendaristice, un stagiu mai mic de 60 de zile calendaristice nu poate fi finanțat. Întrucât toate dosarele analizate au fost declarate admise și candidații respectivi au fost declarați titulari de grant Erasmus, nu există perioadă de contestații.  Titularii acestei runde de selecție vor primi prin e-mail îndrumările și documentele aferente efectuării stagiului Erasmus.

Nr. crt.NUME și PRENUMEFacultatea UBNivel studiuȚARA gazdăRezultat selecție
1ANGHEL AdrianaChimieLicențăFranțatitular
2ANGHELESCU IrinaLimbi şi Literaturi StrăineLicențăGermania (4 dosare depuse)titular o destinație
3BĂDESCU-SINGUREANU Codruța-CristianaChimieLicențăFranțatitular
4CATRANGIU Elena CorinaIstorieMasterFranțatitular
5CEAUȘESCU Ciprian MihaiMatematică și InformaticăMasterAustriatitular
6COBELI Ștefan MateiMatematică și InformaticăMasterGermaniatitular
7DASCĂLU Andreea SilviaŞtiinţe PoliticeMasterSpania/Belgiatitular
8DAVID Andrei-MirceaLimbi şi Literaturi StrăineMasterItaliatitular
9DOBOȘ Petronela-AlinaŞtiinţe PoliticeMasterAngliatitular
10DOBRE Adela-FlorentinaChimieLicențăFranțatitular
11FLOREA TeodoraPsihologie și Științele EducațieiMasterGreciatitular
12FLOREA VasileTeologie OrtodoxăMasterGreciatitular
13GĂITAN TudorŞtiinţe PoliticeLicențăAngliatitular
14GHERASE Andra-AdaIstorieMasterFranțatitular
15GRĂDINARU LauraSociologie și Asistență Socială MasterSpaniatitular
16ICHIM RuxandraŞtiinţe PoliticeMasterItaliatitular
17IONETE Cristina IoanaChimieLicențăFranțatitular
18IORDACHE AdrianTeologie OrtodoxăLicențăGreciatitular
19LICIU Ioan AlexandruFilosofieMasterMarea Britanietitular
20MANEA Ionuț AndreiLimbi şi Literaturi StrăineDoctoratIrlandatitular
21MANOLACHE Ioan-DanielTeologie OrtodoxăMasterGreciatitular
22MATACHE CameliaSociologie și Asistență Socială MasterLituaniatitular
23MUJADDID Rana AkkasAdministrație și AfaceriLicențăPolonia / Lituania (2 dosare depuse)titular o destinație
24MUNTEANU Daniela AndreeaŞtiinţe PoliticeMasterAustriatitular
25NĂSTĂSACHE NicolaeTeologie OrtodoxăLicențăGreciatitular
26NICHITA Alexandra IonelaLimbi şi Literaturi StrăineLicențăPortugaliatitular
27NISTOR Livia-MariaLimbi şi Literaturi StrăineDoctoratBulgariatitular
28NISTOROI Fatme-RamonaIstorieMasterFranța (2 dosare depuse)titular o destinație
29NIȚESCU FilipTeologie OrtodoxăLicențăGreciatitular
30PANDURU Iuliana AminaAdministrație și AfaceriLicențăGermania/Italia/Franța (3 dosare depuse)titular o destinație
31PASCAL Maria DanielaGeografieDoctoratFranțatitular
32PETRE Alexandru Marian TitelTeologie OrtodoxăMasterBelgiatitular
33POPESCU Eduard MarioŞtiinţe PoliticeMasterCehiatitular
34RADU ConstantinTeologie OrtodoxăLicențăGreciatitular
35RĂDUCĂ Mihai FlorinChimieDoctoratFranțatitular
36RĂDULESCU Andreea AlexandraŞtiinţe PoliticeMasterItaliatitular
37SOVIANY Petru Teodor OctavianMatematică și InformaticăDoctoratItaliatitular
38SPÎNU Cristian-AndreiChimieDoctoratFranțatitular
39TARĂU Alin IonuțTeologie OrtodoxăMasterGreciatitular
40TEODORU CristinaSociologie și Asistență Socială MasterSlovaciatitular
41TOMA Alina MariaGeografieDoctoratFranțatitular
42ȚURCANAȘU Raluca IoanaLitere-CESI - Centrul de Excelenţă în Studiul ImaginiiMasterFranțatitular
43ȚUȚUIANU Laurențiu FlorinGeografieDoctoratUngariatitular
44VASILE ȘtefanTeologie OrtodoxăMasterGreciatitular
45VICU Ioana-SoranaBiologieMasterOlandatitular

Selecție Erasmus – mobilități de practică 2018 – 2019 (derulate în perioada iulie 2019 – mai 2020)

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 24 iunie 2019 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, ce se vor derula în perioada iulie 2019 – 30 mai 2020, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018 – 2019, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 100 mobilități, cu un total de finanțare de 216.000 EURO.

Numărul de locuri rămase libere după această rundă de selecție vor fi scoase din nou la concurs în runda din luna octombrie 2019.

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019)
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).
 • Copie după cartea de identitate.

PRECIZARE: candidații trebuie să identifice personal instituția care îi poate accepta pentru un stagiu de practică și să solicite personal scrisoarea de aceeptare.

 Criterii de eligibilitate și selecție:

 • să fie înmatriculat în anul 2018-2019 în calitate de student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat – nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS, într-o limbă străină;
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship (Learning Agreement for traineeships 2018-2019)
 • să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut (opțional).

Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 2 luni (60 de zile calendaristice) si maxim 3 luni (stagiile se pot efectua până la data de 30.05.2020 maxim).

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi 2018, grantul lunar pentru un student care beneficiază de stagiu de practică ERASMUS este stabilit după cum urmează:

Țara de destinație Grant € / lună*
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia 720
Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia. 670

*luna este calculată la 30 zile.

Organizaţiile de primire pentru stagii de practică pot fi instituţii publice/private de pe piaţa muncii:

 • orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusive întreprinderile sociale);
  • un organism public la nivel local, regional sau național;
  • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
  • organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consigliere profesională și informare;
  • instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților:

 • instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul ec.europa.eu/institutions/index_ro.htm);
 • organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Pregătiri necesare:

Înainte de plecare studentul Erasmus va semna un contract de practică ce amenajează programul pentru plasament asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi întreprindere (Learning agreement for traineeship).

În vederea realizării documentului de ”Learning agreement for traineeship (Acord de formare pentru plasament) coordonatorul studentului din facultatea UB trebuie să se pună de acord cu coordonatorul din instituția gazdă (supervisor) pentru:

a) Identificarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor pe care studentul trebuie și are posibilitatea să le acumuleze în perioada de plasament.

b)  Identificarea foarte clară a sarcinilor pe care studentul va trebui să le îndeplinească în instituția unde se va realiza plasamentul.

c) Identificarea modalității și a planului de monitorizare și evaluare a studentului în perioada stagiului de plasament.

d)  Stabilirea încă de la început dacă i se vor acorda studentului credite ECTS pentru activitatea sa, sau dacă această activitate va fi recunoscută doar în suplimentul la diplomă, sub formă de competențe acumulate.

După perioada de mobilitate:

–          Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de practică semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii;

–          Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă.

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii. Pe durata stagiului Erasmus, studentul nu poate beneficia de un alt sprijin financiar din partea Comisiei Europene.

Plata burselor naționale către studenții care pleacă în stagii de practică Erasmus se va menține pe toată durata stagiului în străinătate.

Selecția dosarelor va avea lor la nivelul Biroului Erasmus+ al UB.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media artimetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii (punctaj între 1 şi 10, 10 reprezentând punctaj maxim):

 1. Evaluarea dosarului,
 2. Scrisoarea de acceptare/invitație (opțional, se acordă punctaj suplimentar).
 3. Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, se acordă punctaj suplimentar).

Ulterior deciziei comisiei de selecție afișării rezultatelor, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

ANUNȚ – REZULTATELE SELECȚIEI PENTRU STAGII DE PRACTICĂ ERASMUS 2017 – 2018 (RUNDA A DOUA)

 (data afișării – 10.07.2018)

În urma analizării și evaluării dosarelor depuse pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018 (runda a doua de selecție), Comisia Centrală de Selecție Erasmus a decis declararea a 17 de candidați drept titulari de grant, cu finanțare Erasmus. Finanțarea acestor stagii este pentru minim 60 de zile calendaristice de stagiu (stagii care să se finalizeze până cel târziu la data de 30 septembrie 2018). Precizăm că durata minimă a stagiului, eligibilă pentru finanțare Erasmus, este de 60 de zile calendaristice, un stagiu mai mic de 60 de zile calendaristice nu poate fi finanțat. Întrucât toate dosarele analizate au fost declarate admise și candidații respectivi au fost declarați titulari de grant Erasmus, nu există perioadă de contestații.  Titularii de acestei runde de selecție vor primi prin e-mail îndrumările și documentele aferente efectuării stagiului Erasmus.

Nr. crt.NUME si PRENUME candidatRezultatele selecției pentru Runda a doua – stagii de practică Erasmus 2017 – 2018
1BALABAN IoanTitular de grant Erasmus
2BENCHEA Radu AlexandruTitular de grant Erasmus
3CHIRIAC Irina RalucaTitular de grant Erasmus
4EL FERGANI Magdi BelkassimTitular de grant Erasmus
5FĂT Cristina IoanaTitular de grant Erasmus
6FEKETE MateiTitular de grant Erasmus
7GRĂDINARU Florentina GeorgianaTitular de grant Erasmus
8MANEA Ionuț AndreiTitular de grant Erasmus
9NEGREA Cristina IoanaTitular de grant Erasmus
10NISTOROI Fatme RamonaTitular de grant Erasmus
11PACU AnaTitular de grant Erasmus
12PETCU Daniela AndreeaTitular de grant Erasmus
13PÎRLEA LuminițaTitular de grant Erasmus
14RADU ConstantinTitular de grant Erasmus
15STANCU Alexandru IonuțTitular de grant Erasmus
16STĂNCUȚ Diana IoanaTitular de grant Erasmus
17ZISU Iunia ElenaTitular de grant Erasmus

ANUNȚ – REZULTATELE SELECȚIEI PENTRU STAGII DE PRACTICĂ ERASMUS 2017 – 2018 (RUNDA 1) (data afișării – 28.06.2018)În urma analizării și evaluării dosarelor depuse pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018, Comisia Centrală de Selecție Erasmus a decis declararea a 20 de candidați drept titulari de grant, cu finanțare Erasmus (doi candidați și-au retras dosarul înaintea întrunirii Comisiei și a analizei dosarelor).Finanțarea acestor stagii este pentru minim 60 de zile calendaristice de stagiu (stagii care să se finalizeze până cel târziu la data de 30 septembrie 2018).Precizăm că durata minimă a stagiului, eligibilă pentru finanțare Erasmus, este de 60 de zile calendaristice, un stagiu mai mic de 60 de zile calendaristice nu poate fi finanțat.Întrucât toate dosarele analizate au fost declarate admise și candidații respectivi au fost declarați titulari de grant Erasmus, nu există perioadă de contestații. Titularii de acestei runde de selecție vor primi prin e-mail îndrumările și documentele aferente efectuării stagiului Erasmus.

 

Nr. crt.NUME ȘI PRENUMERezultatele selecției pentru Runda 1 – stagii de practică Erasmus 2017-2018
1ANDOR Elena PatriciaTitular de grant Erasmus
2ANGHELEA AndreeaTitular de grant Erasmus
3BOGACIU Cristian AlexandruTitular de grant Erasmus
4BREZEANU Laura CristinaTitular de grant Erasmus
5CĂPĂTÂNĂ Delia GabrielaTitular de grant Erasmus
6CHICOȘ Andreia PaulaTitular de grant Erasmus
7GHERMAN Bianca MihaelaTitular de grant Erasmus
8ILIE BogdanTitular de grant Erasmus
9IONESCU Ștefan AureliuTitular de grant Erasmus
10MAFTEI MihaiTitular de grant Erasmus
11MIKOLA Clara IoanaTitular de grant Erasmus
12MOROȘANU Gabriela AdinaTitular de grant Erasmus
13MURARIU-KOVACS DenisaTitular de grant Erasmus
14NICOLAE Elisabeta MădălinaTitular de grant Erasmus
15NISTOR Livia MariaTitular de grant Erasmus
16OANCEA Adrian TeodorTitular de grant Erasmus
17PAPADOPOL George AlexandruTitular de grant Erasmus
18PODARU Ionela AliceTitular de grant Erasmus
19SDRĂILĂ Ioana CosminaTitular de grant Erasmus
20TUDOR Bianca-AlexandraTitular de grant Erasmus
1FEKETE MateiDosar retras
2STANCU Alexandru IonuțDosar retras

Data publicării 11 iunie 2018

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din data de 11 iunie 2018 lansarea rundei a doua de selecție pentru mobilități de practică Erasmus 2017-2018, pentru un număr de 28 de locuri disponibile.

Dosarele pentru runda a doua de selecție se pot depune la Biroul Erasmus+ al UB în perioada 12 iunie – 26 iunie (în intervalul orar 10:00 – 16:00).

Candidații pot depune până la data de 26 iunie 2018 (ora 16:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – nivel minim B2,
 • Situație Școlară,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 3 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2017-2018)
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus,
 • Copie după cartea de identitate.
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).

Toate condițiile și criteriile pentru selecția Erasmus mobilități de practică 2017-2018, afișate mai jos, rămân neschimbate

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 21 mai 2018 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, în perioada iunie – 30 septembrie 2018, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2017 – 2018, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 50 mobilități, cu un total de finanțare de 96.250 EURO.

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 8 iunie 2018 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – nivel minim B2,
 • Situație Școlară,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 3 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2017-2018)
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus,
 • Copie după cartea de identitate.
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).

PRECIZARE: candidații trebuie să identifice personal instituția care îi poate accepta pentru un stagiu de practică și să solicite personal scrisoarea de aceeptare.

 Criterii de eligibilitate și selecție:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi) – la selecție și pe durata stagiului de practică Erasmus;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat – nivel minim B2);
 • să nu aibă nicio restanță / să fie integraliști;
 • să aibă media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I  din a.a. 2017-2018);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS, într-o limbă străină;
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship (Learning Agreement for traineeships 2017-2018)
 • să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut (opțional).

Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 2 luni si maxim 3 luni (stagiile se pot efectua până la data de 30.09.2018 maxim).

 

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi 2017, grantul lunar pentru un student care beneficiază de stagiu de practică ERASMUS este stabilit după cum urmează:

Țara de destinație

Grant € / lună*
Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia

700

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

650

*luna este calculată la 30 zile.

Organizaţiile de primire pentru stagii de practică pot fi instituţii publice/private de pe piaţa muncii:

 • orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusive întreprinderile sociale);
  • un organism public la nivel local, regional sau național;
  • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
  • organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consigliere profesională și informare;
  • instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților:

 • instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul ec.europa.eu/institutions/index_ro.htm);
 • organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Pregătiri necesare:

Înainte de plecare studentul Erasmus va semna un contract de practică ce amenajează programul pentru plasament asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi întreprindere (Learning agreement for traineeship).

În vederea realizării documentului de ”Learning agreement for traineeship (Acord de formare pentru plasament) coordonatorul studentului din facultatea UB trebuie să se pună de acord cu coordonatorul din instituția gazdă (supervisor) pentru:

a)      Identificarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor pe care studentul trebuie și are posibilitatea să le acumuleze în perioada de plasament.

b)      Identificarea foarte clară a sarcinilor pe care studentul va trebui să le îndeplinească în instituția unde se va realiza plasamentul.

c)      Identificarea modalității și a planului de monitorizare și evaluare a studentului în perioada stagiului de plasament.

d)      Stabilirea încă de la început dacă i se vor acorda studentului credite ECTS pentru activitatea sa, sau dacă această activitate va fi recunoscută doar în suplimentul la diplomă, sub formă de competențe acumulate.

După perioada de mobilitate:

–          Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de practică semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii;

–          Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă.

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii. Pe durata stagiului Erasmus, studentul nu poate beneficia de un alt sprijin financiar din partea Comisiei Europene.

Plata burselor naționale către studenții care pleacă în stagii de practică Erasmus se va menține pe toată durata stagiului în străinătate.

Selecția dosarelor va avea lor la nivelul Biroului Erasmus+ al UB.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media artimetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii (punctaj între 1 şi 10, 10 reprezentând punctaj maxim):

1.      Situaţia şcolară (media anilor de studiu): punctajul este egal cu media anilor de studii.
2.      Cunoştinţele lingvistice: punctajul reprezintă fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: Nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte,  Nivel B1 – 5 puncte.
3.      Evaluarea dosarului (scrisoarea de movitație, plan de activități, recomandare),
4.      Plan de activități de practică (evaluarea efectuată de persoana desemnată din facultate),
5.      Scrisoarea de acceptare/invitație (opțional, se acordă punctaj suplimentar).

 Criteriile de departajare sunt în ordine:

 1. punctajul obținut pentru planul de activități,
 2. punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice,
 3. punctajul obținut pentru situaţia şcolară.

Ulterior deciziei comisiei de selecție afișării rezultatelor, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Formularul Learning Agreement for traineeships 2017-2018

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 15 mai 2017 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, în perioada iunie – 30 septembrie 2017, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2016-2017, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 16 mobilități, cu un total de finanțare de 30.800 EURO.

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiecărei facultăți.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 9 iunie 2017 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – nivel minim B2,
 • Situație Școlară,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă – după modelul Learning Agreement for Traineeship), – 3 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB.
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus,
 • Copie după cartea de identitate.
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).

PRECIZARE: candidații trebuie să identifice personal instituția care îi poate accepta pentru un stagiu de practică și să solicite personal scrisoarea de aceeptare.

 Criterii de eligibilitate și selecție:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi) – la selecție și pe durata stagiului de practică Erasmus;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat – nivel minim B2);
 • să nu aibă nicio restanță / să fie integraliști;
 • să aibă media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I  din a.a. 2016-2017);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS, într-o limbă străină;
 • să prezinte un plan de activități de practică, după modelul Learning Agreement for Traineeship
 • să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut (opțional).

Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 2 luni si maxim 3 luni (stagiile se pot efectua până la data de 30.09.2017 maxim).

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi 2016, grantul lunar pentru un student care beneficiază de stagiu de practică ERASMUS este stabilit după cum urmează:

Țara de destinație

Grant € / lună*
Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia

700

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

650

*luna este calculată la 30 zile.

Organizaţiile de primire pentru stagii de practică pot fi instituţii publice/private de pe piaţa muncii:

 • orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusive întreprinderile sociale);
  • un organism public la nivel local, regional sau național;
  • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
  • organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consigliere profesională și informare;
  • instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților:

 • instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul ec.europa.eu/institutions/index_ro.htm);
 • organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Pregătiri necesare:

Înainte de plecare studentul Erasmus va semna un contract de practică ce amenajează programul pentru plasament asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi întreprindere (Learning agreement for traineeship).

În vederea realizării documentului de ”Learning agreement for traineeship (Acord de formare pentru plasament) coordonatorul studentului din facultatea UB trebuie să se pună de acord cu coordonatorul din instituția gazdă (supervisor) pentru:

a)      Identificarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor pe care studentul trebuie și are posibilitatea să le acumuleze în perioada de plasament.
b)      Identificarea foarte clară a sarcinilor pe care studentul va trebui să le îndeplinească în instituția unde se va realiza plasamentul.
c)      Identificarea modalității și a planului de monitorizare și evaluare a studentului în perioada stagiului de plasament.
d)      Stabilirea încă de la început dacă i se vor acorda studentului credite ECTS pentru activitatea sa, sau dacă această activitate va fi recunoscută doar în suplimentul la diplomă, sub formă de competențe acumulate.

După perioada de mobilitate:

–          Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de practică semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii;

–          Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă.

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii. Pe durata stagiului Erasmus, studentul nu poate beneficia de un alt sprijin financiar din partea Comisiei Europene.

Plata burselor naționale către studenții care pleacă în stagii de practică Erasmus se va menține pe toată durata stagiului în străinătate.

Selecția dosarelor va avea lor la nivelul Biroului Erasmus+ al UB.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media artimetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii (punctaj între 1 şi 10, 10 reprezentând punctaj maxim):

1.      Situaţia şcolară (media anilor de studiu): punctajul este egal cu media anilor de studii.
2.      Cunoştinţele lingvistice: punctajul reprezintă fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: Nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte,  Nivel B1 – 5 puncte.
3.      Evaluarea dosarului (scrisoarea de movitație, plan de activități, recomandare),
4.      Plan de activități de practică (evaluarea efectuată de persoana desemnată din facultate),
5.      Scrisoarea de acceptare/invitație (opțional, se acordă punctaj suplimentar).

 Criteriile de departajare sunt în ordine:

 1. punctajul obținut pentru planul de activități,
 2. punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice,
 3. punctajul obținut pentru situaţia şcolară.

Ulterior deciziei comisiei de selecție afișării rezultatelor, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

ANUNȚ – 20.06.2017 – privind rezultatele selecției pentru stagii de practică Erasmus 2016-2017:

Până la data de 9 iunie 2017, un număr de 36 de dosare au fost depuse la Biroul Erasmus+ al UB, în vederea selecției pentru mobilități de practică Erasmus 2016-2017 (perioada iunie – 30 septembrie 2017). Planurile de activități de practică ale candidaților au fost transmise în facultăți, în vederea evaluării și notării acestora.

Comisia Centrală Erasmus se va întruni pentru efectuarea selecției, ulterior primirii tuturor notelor acordate de facultăți, după data de 21 iunie 2017, iar rezultatele selecției vor fi anunțate după data de 26 iunie 2017.

Rezultatele selecției pentru mobilități de practică Erasmus 2016-2017 vor fi afișate pe pagina Biroului Erasmus+, iar candidații vor fi înștiințati prin e-mail.

REZULTATELE SELECȚIEI PENTRU STAGII DE PRACTICĂ ERASMUS 2016-2017 (data afișării – 28.06.2017)

În urma analizării și evaluării dosarelor depuse pentru stagii de practică Erasmus 2016-2017, Comisia Centrală de Selecție Erasmus a decis declararea a 35 de candidați drept titulari de grant, cu finanțare Erasmus (o candidată și-a retras dosarul înaintea întrunirii Comisiei și a analizei dosarelor).

Finanțarea acestor stagii este pentru minim 60 de zile calendaristice de stagiu (stagii care să se finalizeze până cel târziu la data de 30 septembrie 2017), prin suplimentarea sumei alocate inițial pentru această selecție.

Precizăm că durata minimă a stagiului eligibilă pentru finanțare Erasmus este de 60 de zile calendaristice, un stagiu mai mic de 60 de zile nu poate fi finanțat.

Întrucât toate dosarele analizate au fost declarate admise și candidații respectivi au fost declarați titulari de grant Erasmus, nu există perioadă de contestații. 

În data de 29.06.2017 (după ora 15:00) titularii vor primi prin e-mail îndrumările și documentele aferente efectuării stagiului Erasmus.

CONTACT

Tel: +4021-305.46.43 (int. 4643)
+4021-305.46.44 (int. 4644)

E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 10:00 – 12:00

Adresă
Șoseaua Panduri, nr. 90-92, etaj 4, camera 406, Sector 5, 050663, Bucureşti

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services