fbpx

Selecție

Lansarea Selecției Centralizate pentru Mobilități de Studii Erasmus (semestrul al doilea 2020-2021)

 

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 9 noiembrie 2020 a fost aprobată lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru un număr de 160 de bursieri, pentru stagii în semestrul al doilea al anului academic 2020-2021.

Selecția pentru mobilități de studiu Erasmus 2020-2021 are loc la nivel central (nu în fiecare facultate), pe baza acordurilor bilaterale încheiate cu universitățile partenere Erasmus, în conformitate cu nivelul de studii, numărul de locuri și domeniile de studii prevăzute în acordurile respective, disponibile  în tabelele de mai jos (separate pentru fiecare facultate).

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (în perioada ianuarie – iulie 2021), cu precizarea că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice (deplasărilor) în țara gazdă.

Criteriile de eligibilitate și selecție pentru mobilități de studii Erasmus sunt:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primul an de studii de licență în momentul selecției;
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2). În cazul auto-evaluării și în situația în care este selectat, beneficiarul trebuie să facă dovada unui test de limbă promovat cu nivel minim B2, până la momentul plecării în stagiu;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea stagiului (într-o limbă străină), care să conțină inclusiv descrierea programului/planului de studii în instituția gazdă;
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);
 • să prezinte cel puțin o recomandare pentru efectuarea mobilității din partea unui cadru didactic universitar.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție până la data de 25 noiembrie 2020 (ora 12:00), completând aplicația disponibilă pe pagina de internet a Biroului ERASMUS+ al UB, aici

Comisia Centrală de Selecție Erasmus 2020-2021 este compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus,
  • Anca Stoica, Responsabil Erasmus+.

Comisia de contestații este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Raluca Amza, Responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, Responsabil Erasmus+.

Criteriile de departajare sunt:

 1. Media școlară a anului academic anterior,
 2. Scrisoarea de intenție/planul de studii în instituția gazdă,
 3. Recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea cel puțin a unui cadru didactic universitar.
 4. Cunoașterea unei limbi străine, nivel minim B2, necesară pentru derularea mobilității.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 27 noiembrie 2020. Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Având în vedere informările din partea mai multor universități partenere de a-și rezerva dreptul de a refuza mobilitățile Erasmus în anul academic 2020-2021, în funcție de evoluția situației epidemiologice COVID-19, beneficiarii selectați pentru mobilități Erasmus din partea UB trebuie să primească acordul pentru mobilitate și de la instituția parteneră.

Precizăm că în cadrul Programului Erasmus, un student poate beneficia de o mobilitate de studiu de maxim 12 luni pe durata fiecărui ciclu de studiu.

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus, grantul lunar pentru un student care beneficiază de o mobilitate de studiu ERASMUS este stabilit după cum urmează:

Țara de destinație Nivelul național  fixat al grantului (€/lună)*
Austria, Belgia, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia, Spania 520
Bulgaria, Cehia, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia. 470

*luna este calculată la 30 zile.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro.

Lista universităților partenere Erasmus și numărul de locuri disponbile pentru 2020-2021 poate fi accesată aici.

Rezultatele selecției centralizate pentru mobilități de studii Erasmus în semestrul al doilea al anului academic 2020-2021 pot fi accesate aici.


 

Lansarea selecției pentru două mobilități de studii finanțate prin Programul Baden-Württemberg scholarship for CIVIS Partners în cadrul Eberhard Karls Universitaet Tuebingen (semestrul al doilea 2020-2021)(semestrul al doilea 2020-2021)

 

Eberhard Karls Universitaet Tübingen pune la dispoziția studenților din universitățile partenere CIVIS burse de studii finanțate prin Programul Baden-Württemberg scholarship for CIVIS Partners al Baden-Württemberg Foundation. În calitate de partener al Alianței CIVIS, Universitatea din București are alocate două burse Baden-Württemberg, pe durata semestrului al doilea din anul academic 2020-2021 (în perioada martie – iulie 2021).

Condițiile de finanțare ale Baden-Württemberg Stipendium CIVIS sunt:

 • Bursă lunară de 700 euro, pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim 5 luni,
 • Program special de tutoring pentru beneficiary acestor burse,
 • Posibilitatea de cazare în căminul “Prinz Karl” situat în centrul orașului Tübingen

Criteriile de eligibilitate și selecție sunt:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,
 • să aibă media școlară minim 8.00 pentru anul academic 2019-2020,
 • să facă dovada cunoaşterii limbii germane și/sau limbii engleze, de nivel minim B2,
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (în limba engleză);
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (în limba engleză);
 • să prezinte cel puțin o recomandare pentru efectuarea mobilității din partea unui cadru didactic;
 • să nu beneficieze de grant Erasmus sau altă bursă pe durata stagiului.

Beneficiarii de Baden-Württemberg Stipendium CIVIS vor fi recunoscuți ca bursieri ERASMUS, cu aceleași drepturi și obligații, dar fără acordarea de sprijin financiar Erasmus (vor fi declarați „Erasmus zero-grant student”).

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 10 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă aici

Pe data de 12 noiembrie 2020 va avea loc interviul online al candidaților, conform unei programări transmise acestora în prealabil prin e-mail.

Informații despre programele de studii la Eberhard Karls Universitaet Tübingen sunt disponibile aici

Comisia de selecție pentru mobilități de studii BW Stipendium CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, 
 2. Scrisoare de intenție: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Cunoașterea limbii germane și/sau engleze: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim). Prioritate vor avea candidații care fac dovada cunoașterii ambelor limbi străine de nivel minim B2.
 4. Recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  
 5. Interviu privind motivația efectuării mobilității: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 13 noiembrie 2020.

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

După finalizarea selecției, lista candidațiilor declarați admiși va fi transmisă către Eberhard Karls Universitaet Tübingen, în vederea parcurgerii etapelor următoare ale procedurii. Candidații vor fi contactați pentru a completa aplicația online în portalul Baden-Württemberg Stipendium, iar aprobarea oficială a burselor va fi transmisă direct candidaților de către Baden-Württemberg Foundation.

În cazul acceptării finale, candidații devin beneficiari de mobilități Erasmus „zero-grant student” și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro

Rezultatele selecției pentru burse Baden-Württemberg scholarship for CIVIS Partners
Lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus, pentru stagii în cadrul partenerilor CIVIS (semestrul al doilea 2020-2021)

 

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 26.10.2020, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898).

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).

Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS: Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Stockholm University.

Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);
 • să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele de mai jos), cât și criteriile academice indicate de acestea.

De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă aici.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus-CIVIS:

 • Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații pentru mobilități de studii în cadrul partenerilor CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020.

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro


ARHIVĂ

Facultatea UB Nr. mobilități studenți alocate pentru 2019-2020
Administrație și Afaceri 20
Biologie 3
Chimie 4
Drept 10
Filosofie 13
Filosofie – UNESCO 1
Fizică 2
Geografie 14
Geologie și Geofizică 3
Istorie 17
Jurnalism și Științele Comunicării 10
Jurnalism și Științele Comunicării
(parteneriat cu Universite Lumiere Lyon 2)
5
Limbi și Literaturi Străine 87
Litere 13
Litere-CESI 3
Matematică și Informatică 3
Psihologie și Științele Educației 14
Psihologie și Științele Educației (stagii de studiu+practică) – parteneriat cu Via University College) 7
Sociologie și Asistență Socială 16
Științe Politice 38
Teologie Ortodoxă 13
Teologie Baptistă 1
CEREFREA 4
Total mobilități de studiu Erasmus 2019-2020 301

CONTACT

Tel: +4021-305.46.43 (int. 4643)
+4021-305.46.44 (int. 4644)

E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă
Șoseaua Panduri, nr. 90-92, etaj 4, camera 406, Sector 5, 050663, Bucureşti

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services