fbpx

An pregătitor de Limba Română

Admitere cetățeni NON-UE

Anul Pregătitor de Limba Română este un program universitar cu durata de un an, dedicat candidaților care doresc să urmeze studii de licență/master/ doctorat cu predare în limba română.

Pasul 1: Obținerea scrisorii de acceptare. Dosarul de candidatură trebuie trimis către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București în vederea obținerii scrisorii de acceptare.

Vă rugăm să consultați media minimă acceptată pentru fiecare țară.

 • Formularul de înscriere (atașat mai jos)
 • Consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal (atașat mai jos)
 • Datele de contact ale candidatului (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail)
 • diploma de bacalaureat supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-listpentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • Diploma de licență (doar pentru candidații care optează pentru un program de master) – supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-listpentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • Foile matricole aparținând actelor de studii menționate mai sus  –  traduse și legalizate în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • Certificat de naștere – traducere legalizată în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • Copie pașaport
 • Copie a actului de identitate sau a oricărui alt document oficial din care să reiasă adresa de reședință în țara de origine.
 • Adeverință medicală (tradusă în Română/Engleză/Franceză) care să ateste faptul că aplicantul nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni care să-l împiedice să studieze în străinătate.
 • O fotografie tip pașaport

Dosarul de candidatură trebuie trimis prin poștă în perioada 15 aprilie – 26 iulie 2019 la adresa: bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, CP 050107, București, România – Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini, Universitatea din București.

Universitatea din București va analiza dosarul și îl va trimite către Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării. Evaluarea dosarului durează, de obicei, 30 de zile lucrătoare. Universitatea din București va informa candidatul despre rezultat și, în cazul în care scrisoarea de acceptare a fost primită, va stabili împreună cu acesta modalitatea prin care va intra în posesia documentului original.

NOTĂ: Reprezentanții candidaților, indiferent de gradul de rudenie, trebuie să prezinte, la depunerea dosarului, împuternicirea prin procură notarială.

NOTĂ: Universitatea din București nu va lua în considerare dosarele trimise online sau dosarele primite după termenul limită. Ultima zi de primire și procesare a dosarelor este 26 iulie 2019, ora 13:00h, astfel încât vă rugăm să vă asigurați că dosarul va ajunge la noi înainte de această dată.

Pasul 2: Obținerea Vizei de Studii. Pe baza scrisorii de acceptare și a celorlalte documente specificate de Ambasada României în țara de origine (sau în cea mai apropiată țară), candidații vor solicita viza de studii. Consultați instrucțiunile pentru obținerea vizei de studii. 

Pasul 3: Înmatricularea este posibilă la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București și se face numai personal. La înmatriculare, candidații trebuie să prezinte următoarele documente:
• scrisoarea de acceptare (în original);
• dovada achitării taxei de școlarizare (în original) pentru candidații plătitori;
• actele de studii menționate mai sus, în original;
• pașaportul cu viza de studii;
• certificatul de naștere – copie tradusă și legalizată;
• adeverință medicală;
• 3 fotografii tip pașaport

NOTĂ: Înmatricularea nu este posibilă în lipsa vizei de studii și a documentelor menționate mai sus.

Înmatricularea este posibilă în perioada 16-30 septembrie 2019. După 30 septembrie 2019, înmatricularea nu va mai fi posibilă, motiv pentru care vă sfătuim să faceți toate demersurile necesare din timp, astfel încât să vă puteți prezenta la înmatriculare înainte de această dată.

Admitere cetățeni UE/SEE/CE

Procesul de admitere la Anul pregătitor de Limba Română pentru

 • cetățenii UE/SEE/CE
 • posesorii unui permis de ședere în calitate de refugiat/protecție subsidiară
 • posesorii unui permis de ședere pe termen lung în calitate de membru de familie a unui cetățean român

presupune urmarea pașilor de mai jos:

 • obținerea Atestatului de Echivalare din partea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (Ministerul Educației Naționale)
 • înmatricularea la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București

PASULl 1: OBȚINEREA ATESTATULUI DE ECHIVALARE

1.1. Trimiterea dosarului de candidatură

În vederea obținerii Atestatului de Echivalare, candidații trebuie să trimită dosarul scanat la adresa oana.barbu@externe.unibuc.ro  ȘI în format fizic la adresa : Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, CP 050107, București, România – Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini, Universitatea din București, până la data de 30 iulie 2019, ora 16:00 (dosarele cu documentele originale trebuie să ajungă la biroul nostru până la această dată).

 1. Declarație (atașată mai jos)
 2. Consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal (atașat mai jos)
 3. Formular de înscriere(pentru Licență sau pentru Master)
 4. Diploma/Certificatul de studii liceal – copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
 5. Situația școlară pentru ultimii 2 ani de studii, din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute – copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
 6. Alte documente, dacă este cazul  (*Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană.** Exemplu: Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii(OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 80 alin. (3) lit. b) și c))
 7. Documente personale de identificare, în copie: pașaport /act de identitate ȘI dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
 8. Taxa de evaluare de 50 de lei – copie.
 9. Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZDin străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCBTaxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)! IMPORTANT: Candidații care doresc ca, după anul pregătitor, să urmeze studii de masterat, trebuie să întocmească două dosare, unul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat și altul pentru echivalarea diplomei de licență (diploma de licență, însoțită de foile matricole, trebuie să urmeze aceleași rigori precum diploma de bacalaureat.

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

 1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;
 2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
  3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea acetelor de studii

1.2.Evaluarea dosarului de candidatură

Universitatea din București va analiza completitudinea dosarului și-l va trimite la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) pentru obținerea atestatului de echivalare.

Procesul de analizare și eliberare a documentului durează, de obicei, 30 de zile lucrătoare dacă dosarul este complet și se poate prelungi în cazul în care este nevoie de completări.

După primirea răspunsului de la CNRED, candidatul va fi contactat de unul dintre membrii Biroului Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București, care-l va informa privitor la decizia CNRED.

PASUL 2: ÎNMATRICULAREA

Candidații trebuie să se prezinte, personal, pentru înmatriculare, în perioada 16-30 septembrie 2019, în intervalul 11:00 – 13:00 la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini (Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 6, București, corp C, et. 2). 

Taxa pentru Anul Pregătitor de Limba Română pentru cetățenii UE/SEE/CE este de 3100 de lei. Taxa se plătește cash, în RON, la casiera Universității din București în ziua înmatriculării.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa : oana.barbu@externe.unibuc.ro  sau la telefon 021 307 73 22.

IMPORTANT

Dosarul trimis în vederea obținerii atestatului de echivalare, cu documentele originale, va fi trimis la CNRED, care va păstra documentele. Pentru înmatriculare, va fi nevoie de un nou set de documente, identic cu cel pe care l-ați trimis anterior. Vă sfătuim ca încă de la început să pregătiți toate documentele în dublu exemplar!!!

După absolvirea anului pregătitor de limba română, conform Legii Educației nr. 1/2011, candidații din categoriile mai sus menționate sunt obligați să treacă prin același proces de admitere aplicabil cetățenilor români.

Documente

CONTACT

International Relations and Foreign Students Office

Telephone: +4021-305.46.42
+4021-305.46.41
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Schedule: 
Monday-Thursday: 11:00 – 13:00

Address:
90-92 Șos. Panduri, 4th floor, room 404, Bucharest, 050663, Romania

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services