Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților

Informare privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt: Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București, Email office@g.unibuc.ro, Telefon +4021.307.73.02, Fax +4021-313.17.60.

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru personalul administrativ pe durata angajării, Universitatea prelucrează informații de natura personală pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea contractelor individuale de muncă;
 • efectuarea plăților prin virament bancar;
 • eliberarea adeverințelor solicitate de către angajați;
 • gestionarea concediilor de odihnă sau medicale;
 • acordarea unor beneficii (tichete de vacanță, burse șamd);
 • efectuarea plăților către sindicat sau CAR;
 • gestionarea listelor de rețineri;
 • realizarea condicilor de prezență și a pontajului;
 • gestionarea religiei angajaţilor în vederea acordării unor zile libere pentru sărbătorile
  religioase anuale;
 • respectarea legilor ce prevăd transmiterea anumitor informații instituțiilor statului;
 • participarea la concursuri privind ocuparea unor posturi vacante;
 • numirea în diferite posturi ce necesita documente furnizate de alte instituții;
 • confirmarea situației financiare la nota de lichidare;
 • aprobarea proiectelor de cercetare;
 • managementul derulării proiectelor de cercetare;
 • efectuarea plăților către participanții la programele de cercetare;
 • decontarea deplasărilor interne sau externe;
 • gestionarea litigiilor sau a executărilor silite;
 • desemnarea membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • acordarea de consiliere psihologică sau profesională;
 • respectarea legislaţiei cu privire la medicina muncii, situaţii de urgenţă sau siguranţa și
  securitatea muncii;
 • evaluarea și identificarea calității serviciilor oferite de universitate, a situației de pe piața
  muncii sau pentru alte statistici;
 • transmiterea de informări cu privire la evenimentele sau activitățile desfașurate în cadrul
  Universităţii din București;
 • înregistrarea și participarea la evenimente organizate de Universitate;
 • gestionarea conturilor și adreselor de email instituţionale;
 • administrarea echipamentelor informatice și de comunicaţie;
 • accesului autoturismelor în curtea instituției;
 • cazarea în spații de cazare aparţinand Universităţii;
 • emiterea de facturi pentru diferite servicii furnizate de Universitate angajaților;
 • supravegherea video pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protejarea persoanelor.

În cazul cadrelor didactice sunt prelucrate suplimentar informații de natură personală în următoarele scopuri:

 • managementul activităților educaționale;
 • acordarea gradațiilor de merit;
 • prezentarea prin texte, fotografii sau înregistrari video a corpului profesoral al Universităţii
  din București pe site-urile web aparținând acesteia;
 • prezentarea în presa internă sau internațională a unor texte, fotografii sau înregistrari video a evenimentelor sau activităților desfașurate în cadrul Universităţii din București.

În cazul angajaţilor având funcţii de conducere sunt prelucrate suplimentar informații de natură personală privind bunurile și relațiile acestora pentru publicarea declarațiilor de avere și de interese.

CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Universitatea din București poate să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identificare (nume și prenume, CNP, serie si număr carte de identitate/pașaport, număr
  marcă, semnătura, număr autoturism șamd);
 • Contact (adresă, telefon șamd);
 • Informatii demografice (data nașterii, locul nașterii, țara șamd);
 • Informații personale (stare civilă, nume și prenume soţ/soţie șamd);
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, taxe, tranzacții financiare, proprietăți șamd);
 • Informaţii profesionale (profesie, loc muncă, calificări șamd);
 • Educaţie (liceu, facultate, specializare, diplome șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea
  capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii activitate socială (apartenenţă sindicală, religie);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);
 • Identificatori online (adresă email, cont acces șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate anterior, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în derularea contractului de muncă.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/ 2003, Codul muncii;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
  contractuale din sectorul bugetar;
 • Hotărârea nr. 457/2011privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
  posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;
 • Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • Hotărârea nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetaredezvoltare
  şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III);
 • Legea nr. 399/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 158/2005
  privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinului comun al MFP, MMFPSPV şi al MS privind Declaraţia 112 privind obligaţiile de
  plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
  asigurate;
 • Legea nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor și al
  uniunii acestora, republicată 2009;
 • Legea nr. 227/ 2015, Codul fiscal;
 • Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii (republicată), modificată și completată;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
 • HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
  contractuale din sectorul bugetar;
 • Hotărârea nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
  posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
  referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
  98/2016 privind achizițiile publice
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
  Legii securității si sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și
  normele de aplicare ale acesteia.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal
îndeplinește unul din următoarele criterii:

 

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, agenţii, autorităţi de supraveghere sau altor furnizori de servicii. Vom indica in mod clar fiecare destinatar de date dacă acesta este cunoscut în momentul initierii prelucrării.

În acest moment, destinatarii informaţiilor cu caracter personal sunt:

 • Ministere: Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul
  Fondurilor Europene, Ministerul Mediului;
 • Instituţii publice și agenţii: Curtea de Conturi, Poliţia Română, instanțe de judecată,
  CNATDCU, ITM, ANAF, CASMB, ADRBI, OIPOCUMEN, MDRAP, OIPPOC, AMPOCA,
  BCU șamd;
 • Instituţii bancare: Banca Transilvania, Bancpost, BCR, BRD, ING Bank, Raiffeisen Bank;
 • Instituţii medicale: New Blue Life;
 • Sindicate / CAR : Academica, Alma Mater, SPNUB, CAR București;
 • Instituţii de învăţământ naţionale sau internaţionale;
 • Colaboratori ai Universităţii: Telekom, Romanian Software șamd.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces permis doar personalului autorizat.

In cazul în care folosim persoane împuternicite iar datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm contractual sau prin acorduri că acestea implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul Universităţii din București, pe serverele aparţinând Universităţii instalate în cadrul datacenter-ului Telekom sau folosind serviciile de stocare din cadrul platformei G-Suite pentru instituţiile de învăţământ. Pentru perioade limitate de timp, datele pot fi stocate și la nivel local de către angajaţii Universităţii, în documente electronice stocate pe diferite echipamente sau pe documente în format hârtie. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și cu cele mai bune practici din acest domeniu.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm
  datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de retragere a consimţământului, în cazul in care prelucrarea se bazează pe articolul 6(1)a sau pe articolul 9(2)a;
 • dreptul de a obţine din partea Universitaţii o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;
 • dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6(1)a sau pe articolului 9(2)a sau pe un contract în temeiul articolului 6(1)b;
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro .

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare
privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Departamentul Resurse Umane și afișată pe site-ul Universităţii din București.

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo@unibuc.ro.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.