fbpx

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studenţilor

Informare privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale studenţilor

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt: Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București, Email office@g.unibuc.ro, Telefon +4021.307.73.02, Fax +4021-313.17.60.

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Informațiile de natură personală sunt inițial furnizate Universității din București de către un candidat printr-un formular de înscriere la cursurile universitare sau postuniversitare ale uneia din facultațile din componența universității. În cursul procesului de admitere, pentru transparența consursului de admitere, ierarhia candidaților va fi afișată la avizierele facultăților pentru o perioadă limitată de timp. Datele cu caracter personal ale candidaților care nu au fost admiși sunt păstrate și eliminate în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al Universității.

Pentru candidații admiși, Universitatea va adăuga date suplimentare atât la înregistrarea acestora ca student, masterand sau doctorand cât și pe parcursul procesului educațional.

Informațiile suplimentare pot să fie necesare:

 • pentru gestionarea studiilor studenților, masteranzilor și doctoranzilor de către Universitate;
 • pentru conectarea studenților și masteranzilor la sistemele informatice UMS sau ADMA;
 • pentru transmiterea prin intermediului emailului a unor informații legate de cursurile la care acesta este înscris sau legate de evenimente desfășurate de către Universitate;
 • pentru obținerea calității de asigurat CASMB / CNAS;
 • în cazul burselor acordate studenţilor și cursanţilor;
 • în cazul acordării cazării în cămine pe durata examenelor de admitere sau pe durata deţinerii calităţii de student;
 • în cazul decontării abonamentelor STB;
 • în cazul repartizării locurilor în tabere studenţesti;
 • în cazul înregistrării și participării la un eveniment organizat de Universitate;
 • în cazul fotografiilor realizate pentru campanii de marketing sau pentru prezentarea evenimentelor desfășurate de către Universitate pe site-uri web sau pliante de prezentare;
 • în cazul închirierii terenurilor sau sălilor de sport ale Universităţii;în caz de accident sau boală când Universitatea trebuie să apeleze de urgență un contact pe care l-ați specificat sau să-i transmită documente necesare spitalizării.

Universitatea poate prelucra categorii speciale de date (exemplu: etnie, sănătate fizică sau mentală sau dizabilități) pentru furnizarea de servicii de asistență speciale pentru studenți, pentru monitorizarea egalității de șanse și pentru diferite raportări.

Informațiile privind sănătatea sau dizabilitațile pot fi solicitate înaintea admiterii candidatului la anumite programe de studii, la anumite examinări academice, în cazul furnizării serviciilor de cazare sau atunci când un student efectuează lucrări pe teren.

Datele personale ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor și datele din categoriile speciale deținute, sunt transmise între direcțiile, departamentele, stațiunile, școlile de doctorat și facultățile Universității numai dacă este necesar, proporțional cu scopurile intenționate și în conformitate cu obligațiile ce decurg din legislația în vigoare. Acolo unde este posibil, categoriile speciale de date utilizate pentru monitorizare sau raportare vor fi anonimizate.

În scopul generării raportului de similitudine, datele de identificare, de contact și anumite lucrări ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor pot fi transmise către platforma Turnitin.

Datele de contact ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor pot fi utilizate pentru evaluarea și identificarea calitații procesului educațional, a serviciilor oferite de universitate, a situației de pe piața muncii sau pentru alte statistici. În aceste cazuri, sunt contactate doar persoanele care au fost de acord să participe la studii de evaluare și au comunicat o adresă de email către secretariatele facultăților sau către Direcția Generală Secretariat. Ca masură de protecție, chestionarele colectate prin intermediul platformei QuestionPro sunt anonime.

După completarea chestionarului, dacă un respondent doreşte să primească rezultatul studiului trebuie să transmită adresa de email la care dorește să fie transmis răspunsul.

Datele cu caracter personal ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor (în afara celor din categoriile speciale) pot fi prelucrate în scopuri de cercetare academică. În cazul în care un cercetător dorește să utilizeze date personale speciale (exemplu: etnie sau date privind sănătatea), se va solicita în prealabil consimţământul explicit din partea persoanelor vizate.

Pentru asigurarea bunurilor și a securităţii studenţilor, vizitatorilor și angajaţilor precum și pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii, sunt utilizate imagini video preluate din sistemul de înregistrare video cu circuit închis instalat în clădirile Universității.

Universitatea poate înregistra informații cu privire la utilizarea facilităților IT în scopuri statistice și pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemelor. Universitatea poate, de asemenea, să monitorizeze comunicațiile electronice pentru a se asigura că acestea sunt utilizate în conformitate cu politica și regulamentele universității privind utilizarea echipamentelor informatice universitare și, în special, pentru prevenirea sau detectarea infracțiunilor.

Datele de identificare și de contact ale candidaților la funcțiile de reprezentare ale studenților în Consiliul Facultăților, Senat și Consiliul de Administrație și a studenților validați ca reprezentanți ai studenților pot fi afișate pe durata alegerilor și a mandatului la avizierele si pe site-urile web ale facultaților.

Informații suplimentare pot fi necesare atunci când un student lucrează cu Universitatea din București într-o formă plătită sau voluntară, în urma unei solicitări făcute direct către universitate sau în urma desemnării de către o asociație sau societate a studenților.

Pentru transparența examenelor de finalizare a studiilor, pentru o perioadă limitată de timp vor fi afișate la avizierele facultăților diferite informații cu caracter personal legate de susținerea acestor examene.

După absolvirea/terminarea studiilor, informațiile de natură personală ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor sunt păstrate și eliminate în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al Universității, iar unele date sunt transmise către Asociația Alumni în scopul menținerii absolvenților Universității alături de comunitatea academică.

In cazul în care cineva dorește să se aboneze pe site-ul www.unibuc.ro la newsletter-ul Universității din București sau solicită informații prin metodele de contact menționate pe site, utilizăm adresa de email sau numarul de telefon furnizat în scopul oferirii răspunsului sau serviciului solicitat.

Pentru website-ul www.unibuc.ro sau website-urile asociate, folosim un serviciu oferit de Google Analytics, pentru a colecta informații standard despre compartamentul vizitatorilor.

Facem acest lucru pentru a afla date despre numărul de vizitatori pentru diferite părți ale siteului, dar informațiile sunt prelucrate într-un mod în care nu este identificat vizitatorul.

CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Universitatea din București prin direcțiile, departamentele, stațiunile, școlile de doctorat și
facultățile din componența sa, colectează și prelucrează date cu caracter personal din
urmatoarele categorii:

 • Identitate (nume, prenume șamd);
 • Identificare (CNP, serie și număr carte de identitate/pașaport, număr matricol, număr mașină șamd);
 • Contact (adresă, adresă email, telefon, telefon contact urgenţă șamd);
 • Educaţie (liceu, diplomă, facultate, specializare, cursuri, prezenţă, note șamd);
 • Informații personale (stare civilă, etnie, cetăţenie, semnătura șamd);
 • Informaţii financiare (cont IBAN, diferite plaţi șamd);
 • Informaţii privind sănătatea (stare sănătate, dizabilităţi șamd);
 • Identificatori online (adresă email, user, cookie-uri șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate anterior, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în acordarea serviciilor educaţionale sau la dificultăţi sau imposibilitatea încheierii unui contract de studii între dumneavoastră și Universitate.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.3392/2017;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.4104/21.06.2017;
 • Ordinul de Ministru nr.4366/13.07.2017;
 • Legea Tinerilor nr.350/2006, cu modificările ulterioare;
 • HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, modificată și completată prin HG nr. 134/2016;
 • Ordinul 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studentilor;
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Carta Universităţii din București.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

 • Universitatea prelucrează datele dumneavoastră înainte, în timpul și pentru o perioadă după înscrierea într-un program de studiu pe baza unui contract cu dumneavoastră, articolul 6(1)b. Datele procesate în acest caz se referă la evoluţia academică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, comunicare, burse, cazare, tabere, servicii IT, participarea la diferite proiecte, evaluarea similitudinii șamd.
 • înregistrarea anumitor informații și transmiterea acestora către instituțiile statului este necesară pentru respectarea obligațiilor legale, articolul 6(1)c.
 • prelucrarea informaţiilor din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate sau handicap), dacă ne-ați informat despre aceasta, se face conform articolului 9(2)e. Aceste informații vor fi utilizate numai pentru a ne permite să furnizăm servicii corespunzătoare în legătură cu o solicitare pe care ați făcut-o. Dacă va trebui să transmitem aceste informaţii, vă vom oferi detalii suplimentare cu privire la modul în care vor fi prelucrate aceste date specifice.
 • pentru comunicarea prin e-mail în scopul informării, a transmiterii răspunsului la solicitări sau în scop de marketing, folosim consimțământului dumneavoastră, articolul 6(1)a. Aveți dreptul să renunțați la acest tip de prelucrare în orice moment.
 • în cazul fotografierii folosim consimțământul dumneavoastră, articolul 6(1)a. Aveți dreptul să renunțați la acest tip de prelucrare în orice moment. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vă asiguram că imaginea dumneavoastră nu va mai fi prelucrată în nicio campanie de marketing viitoare, dar documentele deja tipărite în baza consimțământului acordat nu vor fi retrase.
 • în cazul înregistrarilor video prin sistemul de supraveghere cu circuit închis folosim obligația legală, articolul 6(1)c. Aceste informații vor fi utilizate numai pentru a asigura siguranța și securitatea bunurilor, studenților si angajaților Universității.
 • pentru publicarea datelor candidaților la funcțiile de reprezentare ale studenților în Consiliul Facultăților, Senat și Consiliul de Administrație și a studenților validați ca reprezentanți ai Studenților ne bazam pe articolul 6(1)c.
 • utilizarea contactului de urgență specificat și furnizarea informațiilor în caz de accident sau boală se face pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, articolul 6(1)d.
 • în cazul activităților de prelucrare realizate de către Universitate în exercitarea autorității publice cu care este investită, ne bazam pe articolul 6(1)e.
 • în cazul prelucrărilor necesare pentru efectuarea studiilor și rapoartelor legate de studenți, masteranzi sau doctoranzi sunt necesare pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public articolul 6(1)e și pentru scopuri statistice și de cercetare, articolul 89. Selectarea respondentilor se face pe baza consimțământului, articolul 6(1)a sau pe baza interesului legitim, articolul 6(1)f.
 • pentru gestionarea evenimentelor desfășurate în Universitate și diferite activități de monitorizare folosim interesul nostru legitim articolul 6(1)f.


CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale, putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, agenţii, altor furnizori de servicii șamd. Vom indica în mod clar fiecare destinatar de date dacă acesta este cunoscut în momentul iniţierii prelucrării.

În acest moment, destinatarii informaţiilor cu caracter personal sunt:

 • Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului și Sportului;
 • Instituţii publice: CASMB, Autorităţi locale, Poliţia Română șamd;
 • Alte instituții de învătământ superior naţionale sau internaţionale;
 • Instituții naţionale sau europene ce finanțează proiecte de cercetare;
 • Organizații comerciale: bancare, unităţi de cazare, unităţi alimentare șamd;
 • Asociații sau societăți ale studenților;
 • Casele de Cultură ale Studenţilor și Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei;
 • Furnizori servicii IT: Red Point Software, Edu Apps, Turnitin, QuestionPro Software, șamd.


CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate centralizat în spaţii și pe echipamente situate în cadrul Universitaţii din București. Datele pot fi stocate și la nivel local de către personalul facultăţilor, în e-mail-uri, în documente electronice stocate pe diferite echipamente sau pe documente în format hârtie. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Universitaţii și a celor mai bune practici din acest domeniu.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de retragere a consimţământului, în cazul în care prelucrarea se bazează pe articolul 6(1)a sau pe articolul 9(2)a;
 • dreptul de a obţine din partea Universitaţii o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;
 • dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6(1)a, sau pe articolului 9(2)a, sau pe un contract în temeiul articolului 6(1)b;
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro .

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Secretariatele Facultăţilor sau Direcţia Generală Secretariat și afișată pe site-ul Universităţii din București.

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo@unibuc.ro.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services