Finalizare studii universitare

Organizare și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de Licenţă şi Master în Universitatea din Bucureşti 

REGULAMENT
de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master în Universitatea din Bucureşti – 2018

Examenele de finalizare a studiilor, respectiv examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de selecţie si examenul de disertaţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul Universităţii din Bucureşti, în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Ordinului MEN nr. 6125/20.12.2016 cu modificările şi completările ulterioareși a prezentului regulament.

 Art. 1. Studiile universitare de licenţă se finalizează cu examen de licenţă sau, respectiv, cu examen de diplomă pentru învăţământul universitar din domeniul ştiinţelor inginereşti.

Art. 2. Studiile universitare de lungă durată sau scurtă durată, organizate în baza Legii învățământului nr. 84/1995 pentru absolvenții care nu au susținut sau nu au promovat examenul de finalizare se încheie cu susținerea:

 1. examen de licență/diplomă,pentru studiile în învățămîntul universitar de lungă durată.
 2. examen de absolvire, pentru studiile în învățământul universitar de scurtă durată.

Art. 3.
(1) Pentru absolvenții învățământului superior particular, care se înscriu în situaţiile prevăzute de Legea 60/2000 privind susținerea examenului de finalizare a studiilor la instituțiile de învățământ superior de stat acreditate, susținerea examenului de licență/diplomă este condiționată de promovarea de către absolvenți a unui examen de selecție.
(2) Examenul de selecţie constă în cinci probe scrise, stabilite de consiliile facultăților.
(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare în care se va susține examenul de licență/diplomă.

Art. 4.
(1) Examenul de licenţă/diplomă cuprinde, de regulă, din 1 – 2 probe, aprobate de Senatul universitar, la propunerea consiliilor facultăţilor:

 1. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
 2. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

(2) Tematica și bibliografia se publică pe site-ul web al Universităţii din Bucureşti (în continuare „Universitatea”).
(3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.
(4) Probele menționate la art. 4, alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se desfășoară în prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului.
(5) Senatul Universităţii din Bucureşti (în continuare „Universitatea”) va aproba, cu avizul Consiliului de Administraţie, la propunerea consiliilor facultăţilor, modul de susţinere a probei/probelor: scris, oral, probă practică.
(6) Pentru absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă cu dublă specializare – ex. programul de studii universitare de licenţă limba şi literatura engleză (A) şi literatura română (B), proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, dacă este cazul, trebuie realizată atât la specializarea A, cât şi la specializarea B. În acest caz, nota la această probă va fi media aritmetică a celor două note obținute la lucrări, cu condiţia ca la fiecare lucrare să se obţină minimum nota 5 (cinci).
(7) Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.
(8) Media examenului de licență/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probei/probelor.
(9) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(10) Media sau, după caz, nota de promovare a examenului de finalizare a studiilor este cel puţin 6 (şase).
(11) În cazul în care examenul cuprinde două probe, nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare dintre acestea.
(12) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică.

Art. 5.
(1) Examenul de disertaţie pentru masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.
(2) Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie sunt publice şi se desfăşoară în prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului. Prevederile art. 4 alin. (7) – (11) sunt aplicabile
(3) Facultăţile organizează examenul de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.
(4) În cazul programelor de studii desfăşurate într-o altă limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică a lucrării de disertaţie se face în limba respectivă.

Art. 6.  Pot susţine examen de licenţă/diplomă:

 1. absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializări acreditate;
 2. absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de licență/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care Universitatea din Bucureşti are, în același domeniu de licență, programe de studii universitare de licență/specializări acreditate;
 3. absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.

Art. 7.
(1) Facultăţile pot organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii sau pentru absolvenţii alor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular la:

 1. programele de studii/specializările care au acreditare în condiţiile legii;
 2. programele de studii/specializările autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care facultatea are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii/specializări acreditate.

(2) Absolvenții care provin din instituții de învățământ superior autorizate provizoriu susțin examen de licență/diplomă în cadrul Universității din Bucureşti, în baza unui protocol, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administrație.

Art. 8.
(1) La o specializare/un program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.
(2) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizia Rectorului Universităţii, la propunerea consiliilor facultăţilor. Componenţa comisiilor de licență/diplomă și de soluționare a contestațiilor se publică pe pagina web a facultăţilor.
(3) Conducerea facultăţii organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga răspundere pentru organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a examenelor de finalizare a studiilor.
(4) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. Președintele comisiei trebuie să aibă titlul de profesor universitar sau de conferențiar universitar.
(5) Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi cel puţin gradul didactic de lector universitar.
(6) Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar și are atribuții strict de secretariat (nu evaluează prin notă).
(7) Conform legii, preşedintele, membrii comisiei de examen și secretarul acesteia nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III–lea inclusiv.

Art. 9.
(1) Absolvenţii unui program de studii universitare de licenţă acredidat sau ai unui program de studii universitare de licenţă autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu de regulă şi susţin, după caz, examenul de licenţă sau de diplomă în cadrul Universitatii din Bucureşti.
(2) La cerere, absolvenţii unui program de studii universitare de licenţă acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de licenţă sau de diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea Senatelor Universitare ale celor două instituții, în baza avizului consiliilor de administrație.
(3) Înscrierea candidaţilor pentru examen se face cu 5 zile înainte de începerea examenului, la facultatea organizatoare, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care a urmat studiile, pe baza unui protocol încheiat între Universitatea din Bucureşti şi instituţia de învățământ superior respectivă, cu aprobarea Senatelor universitare, după avizul Consiliului de Administraţie. În cazuri bine motivate, conducerea facultăţii poate stabili un alt termen pentru înscrierea absolvenților la examen.                             

Art. 10. Pentru absolvenţii (începând cu promoţia 2008) proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior,care solicită susţinerea examenului de licenţă/diplomă la Universitatea din București, se vor prezenta suplimentele la diplomă sau foaia matricolă provizorie.

Art. 11.
(1) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în trei sesiuni, dintre care două sesiuni în anul universitar curent (iunie și septembrie) și o sesiune în ianuarie-februarie a anului universitar următor.
(2) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Art. 12. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, eliberat de Departamentul de specialitate din Universitate sau de către o altă instituţie specializată, recunoscută de către Departamentul de specialitate.

Art. 13. În vederea respectării standardelor de etica cercetării, a asigurării originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute şi prevenirii comercializării lucrărilor ştiinţifice, candidatul va depune, la înscrierea pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, lucrarea în format tipărit şi în format digital, însoțită de o declaraţie pe proprie răspundere în sensul că este autorul lucrării şi răspunde de originalitatea conţinutului acesteia. În măsura rezonabil posibilă şi sub sancţiunea răspunderii în solidar cu examinatul, îndrumătorii lucrării de licenţă/diplomă sau disertaţie vor verifica originalitatea conţinutului lucrării.

Art. 14. Un examen nepromovat sau o probă nepromovată, după caz, poate fi repetat(ă) într-o sesiune ulterioară, cu aprobarea conducerii facultăţii şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu taxele stabilite de Senatul universitar.

Art. 15.
(1) Rezultatele probelor examenelor de licență/diplomă și disertație se comunică şi se afişează la sediul și pe site-ul facultăţii organizatoare în termen de 48 de ore de la data susţinerii acestora.
(2) Contestaţiile la probele scrise se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea (prin afişare sau prin postarea pe site-ul facultăţii) rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data expirării intervalului de formulare a contestaţiilor. Facultățile pot reglementa modalitatea de transmitere a contestațiilor prin email.
(3) Contestaţiile se rezolvă de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din persoane care nu au participat la corectarea lucrărilor.
(4) Decizia propusă de comisia de soluţionare a contestaţiilor, avizată de consiliul facultăţii, este definitivă.
(5) Contestația se consideră admisă dacă nota obținută în urma recorectării este mai mare decât nota iniţială.
(6) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.

Art. 16.
(1) Facultăţile care au organizat examenele de finalizare a studiilor vor elibera adeverinţe de promovare a acestor examene, cu o valabilitate de 12 luni, termen în care se vor elibera, diploma şi suplimentul la diplomă.
(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverințe de absolvire a studiilor.
(3) Adeverința de absolvire a studiilor conferă titularului aceleași drepturi legale ca si diploma și este necesar să conțina funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior, precum și informațiile următoare:

 1. a) domeniul de studii universitare;
 2. b) programul de studii/specializarea;
 3. c) perioada de studii;
 4. d) media de finalizare a studiilor;
 5. e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, adresa sediuluigeografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește (hotărâre de guvern, , ordin de ministru, după caz).
 6. f) în cazul studenţilor internaționali se va menţiona numărul ordinului de primire la studii.

(4) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeaza procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(5) Absolvenții care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituția de învățământ superior absolvită.

 Art. 17. Facultăţile vor informa candidaţii despre perioadele de susţinere, condiţiile de înscriere, conţinutul – programele, accesul la biblioteci, cursuri de pregătire etc. prin afişare și publicare pe pagina web.

Art. 18.    Costurile organizării examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenţii altor instituții de învățământ superior vor fi acoperite conform prevederilor protocolului încheiat între Universitate şi instituţiile respective.

Art. 19. Cu aprobarea Senatului, Rectorul Universităţii poate anula un examen de finalizare a studiilor, un certificat, o diplomă de studii în cazul în care au fost utilizate mijloace frauduloase sau au fost încălcate prevederile Codului de etică şi deontologie universitară.

Art. 20.
(1) Lista cu modalitatea de susținere a examenului de licență/diplomă pentru fiecare facultate/program de studii în parte (tipul și numărul probelor) se aprobă de Senatul universitar la începutul fiecărui an universitar și este anexă a prezentului regulament.
(2) Odată cu lista prevăzută la alin. (1), fiecare facultate va comunica numărul maximum de lucrări din fiecare tip ce pot fi coordonate de un cadru didactic într-un an universitar și perioada în care studenții își pot stabili coordonatorii.

Art. 21.
Fiecare facultate a Universității din București poate adopta propriul regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, cu prevederi specifice pentru tipul programelor de studii derulate, care să nu contravină prevederilor prezentului regulament și legislației naționale în vigoare.

RECTOR
Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU

 Legislație:

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011
 • OMEN nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diploma și disertație, cu modificărrile şi completările ulterioare
 • Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • Legea învățământului nr. 84/1995
STUDII

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services