Formare pentru profesia didactică

Universitatea din București, prin Departamentul de Formare a Profesorilor (DFP) din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, oferă programe de formare inițială și continuă a profesorilor, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Departamentul de Formare a Profesorilor (DFP) asigură o pregătire de calitate pentru profesia didactică, îmbinând tradiția cu modernitatea, punând la dispoziția studenților Universității din București, dar și absolvenților altor insituții de învățământ superior o platformă optimă de dezvoltare personală și profesională.

Cadrele didactice componente ale DFP oferă o bază teoretică și practică de reflecție, de implicare și de înțelegere a problematicii cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc și prioritățile naționale și europene.

DFP organizează cursuri de certificare – nivelul I și nivelul II atât pe parcursul studiilor de licență, cât și în regim postuniversitar. Formarea psihopedagogică, prin intermediul celor două module coerente, se realizează conform planurilor-cadru elaborate de MEN și este guvernată de atributele coerenței, continuității și profesionalismului.

Complementar, DFP derulează programe de masterat susținute prin colaborări inter-departamentale de succes, programe de masterat cu un impact major în dezvoltarea și întreținerea motivației pentru cariera didactică : coaching educațional, mentorat, educație timpurie, pedagogii alternative, artă teatrală în educație.
Astfel, după absolvirea programelor de formare psihopedagogică, cadrele didactice sunt susținute, consiliate și îndrumate spre programe de masterat gândite special pentru a contura o carieră didactică de excepție.

Programele sunt adaptate nevoilor studenților, susținând dialogul permanent, fiind, în același timp, orientate către deschiderea spre noi modalități de îndrumare a evoluției în cariera didactică.

Începând cu anul universitar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării a lansat proiectul „Start în carieră prin master didactic”, dedicat studenților care doresc să urmeze o carieră didactică.

Programul de studii universitare de masterat didactic este organizat la forma de învățământ cu frecvență și are la bază parteneriatul dintre departamentele/facultățile de profil și Departamentul de Formare a Profesorilor (Facultatea de Psihologie și Științele Educației).

Masteratul didactic are o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masteratul didactic din același domeniu fundamental corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, așa cum prevede metodologia-cadru pentru înființarea şi organizarea programelor de master didactic, Ordin nr. 4524/2020.

Scopul acestui program de studiu constă în dezvoltarea competențelor adecvate pentru o carieră didactică de succes. Curriculum-ul programului de masterat didactic include discipline pedagogice, noțiuni de cercetare educațională bazate pe exemple practice, recomandări și sugestii pentru eficientizarea activităților de predare, învățare și evaluare, cât și module de practică didactică cu impact social şi etic, din perspectivă mono- şi transdisciplinară.

* În cadrul programelor de studii superioare de masterat didactic, organizate de Universitatea din București, primul an de studiu include 11 discipline obligatorii („Pedagogie: teorii și practici”, „Psihologia educației”, „Curriculum școlar și dezvoltare curriculară”, „Etică și integritate academică”, „Lingvistică aplicată”, „Practică pedagogică I”, „Designul instruirii și teoriile învățării”, „Managementul clasei”, „Didactică de specialitate”, „Practică pedagogică II” și „Cercetare educațională I”) și două discipline opționale, stabilite la nivelul facultății unde s-a realizat înscrierea.

Cel de-al doilea an include 9 discipline obligatorii („Evaluare și testare în educație”, „Educație incluzivă”, „Comunicare eficientă și managementul emoțiilor”, „Cercetare educațională II”, „Practică pedagogică III”, „Medii virtuale de învățare”, „Didactica domeniului (abordare integrată a curriculumului școlar)”, „Practică pedagogică IV”  și „Cercetare educațională pentru elaborarea lucrării de disertație”) și două discipline opționale.

Înscrierile au loc la sediul DFP, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, birou 518

CALENDAR
Înscrieri: 17-23 septembrie 2020

Înscrierea se efectuează online, pe platforma dedicată: https://forms.gle/gJK9oUDtEnGL8RSy8
EXAMENUL DE ADMITERE se desfășoară pe baza evaluării scrisorii de motivație cu calificativul ADMIS/RESPINS

ACTE NECESARE:

a) certificat naștere;
b) certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui);
c) C.I.;
d) diploma de licență sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenții promoției 2020);
e) supliment la diplomă/foaie matricolă (doar pentru absolvenții cu examen de licență promovat până în anul 2019 inclusiv);
f) atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene,
Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în original și copie;
g) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
h) certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
i) adeverință medicală care să ateste faptul că studentul /candidatul nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
j) scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;

Documentele specificate la pct. f, g și h sunt necesare doar pentru candidații străini sau care au studiile de licență în afara țării.

Candidații declarați “ADMIS” vor confirma locul obținut în urma concursului de admitere prin achitarea a ½ din taxa de școlarizare – 1600 lei monospecializare / 1800 lei dublă specializare, în contul BCR: RO51RNCB0076010452620069 – deschis la filiala sectorului 5 – București, cu specificarea numelui cursantului – Nivelul I (postuniversitar). Copia chitanței de achitare a taxei se transmite electronic la nina.militaru@fpse.unibuc.ro, până la data de 29 septembrie 2020, cu subiectul “modul psihopedagogic postuniversitar”. Candidații care nu vor transmite în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.

Candidații care au confirmat locul vor aduce toate documentele încărcate în platforma de admitere la secretariatul facultății din Complex Leu, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, corp A, et.5, sala 518, în original și copie, conform unui program ce va fi anunțat în timp util.

NR. CRT.FACULTATEASALA/LOCAȚIADATA/ORA
1.Administrație și AfaceriSala 1,
Facultatea de Matematică, demisol
30.10.2018, ora 16:00
2.BiologieClădire
Grădina Botanică, Amf. Brândză
26.10. 2018, ora 16:00
3.ChimieAmf. R1,
Facultatea de Chimie
05.11.2018, ora 8:00
4.DreptAmf. 2,
Facultatea de Drept
24.10.2018, ora 14:00
5.FilosofieAmf. Titu
Maiorescu, Facultatea de Filosofie
26.10.2018, ora 12:00
6.FizicăSala A1,
Facultatea de Fizică
25.10.2018, ora 15:00
7.GeografieAmf. Vuia,
Facultatea de Geografie
24.10.2018, ora 12:00
8.Geologie și GeodezieAmf. Vuia,
Facultatea de Geografie
24.10.2018, ora 12:00
9.IstorieAmf. Pârvan,
Facultatea de Istorie
25.10.2018, ora 8:00
10.Jurnalism și
Științele Comunicării
Centrul de
management, parterȘos.
Panduri-90, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
24.10.2018, ora 10:00
11.Limbi și Literaturi
Străine
Amf. Maiorescu,
Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineSala 212, parter,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
27.10.2018, ora 9:00
12.LitereAmf. Botescu,

Amf. Odobescu

Facultatea de
Litere
31.10.2018, ora 10:00

1.11.2018, ora 8:00

2.11.2018, ora 8:00
13.MatematicăSala 220,
Facultatea de MatematicăSala 1, parter,
Facultatea de Matematică
26.10.2018, ora 16:00
14.Psihologie și
Științele Educației
Centrul de
management, parterȘos.
Panduri-90, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației,
24.10. 2018, ora 10:00
15.Sociologie și
Asistență Socială
Amf..201, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială
Sociologie
-24.10.2018,
ora 8:00Asistență
sociala–
29.10.2018, ora 8:00,
16.Stiințe politiceAmf. P3,
Facultatea de Științe Politice
29.10.2018, ora 17:30
17.Teologie OrtodoxăAmf.
D.Stăniloae, Facultatea de Teologie Ortodoxă
29.10.2018, ora 14:30
18.Teologie Romano Catolică
și Teologie Baptistă
Sala 1,
Facultatea de Teologie Baptistă
25.10.2018, ora 8:00

Documente

Formare pentru profesia didactică - UniBuc - Universitatea din București

CONTACT

Secretariat
Manuela Voicu- Secretar sef

secretariat@fpse.unibuc.ro

Tel: +4021-318.15.52

Fax: +4021-318.15.50

Website: fpse.unibuc.ro

Adresă: B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V

GALERIE FOTO

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services