Grade didactice preuniversitare

BIROUL FORMAREA PROFESORILOR

Program de lucru cu publicul:

Luni-Joi: 10.00-14.00, Vineri NU se lucrează cu publicul!

SPECIALIZĂRI pentru care centrul nostru are atribuții de perfecționare prin grade didactice:

matematică, informatică, fizică, chimie, biochimie tehnologică, biologie, biochimie, ecologie, geografie, geologie, istorie, filosofie, drept, administrație publică, științe politice, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, psihosociologie, teologie ortodoxă, teologie romano/greco-catolică, teologie baptistă/adventistă/penticostală, limba  şi  literatura  română,  profesori  documentariști, limbi și literaturi străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, portugheză, engleză, germană, maghiară, turcă,  rromani, ucraineană, rusă, slovacă, elină, chineză, japoneză, sârbă, croată, polonă, bulgară, învățământ primar și preșcolar – filialele Buzău, Focșani, București (începând cu gradul didactic II (sesiunea 2021), gradul didactic I, seria 2020-2022) 


Gradul didactic I, seria 2024-2026

NOU!! repartizarea candidaților PRIMAR&PRESCOLAR pe comisii, săli de examen

lista candidatilor inscrisi la colocviuL de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026 – PROFESORI

Colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2024-2026, se desfășoară în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2024, în sistem față în față, la facultățile universității.

Taxa de participare la colocviu este 100 lei. Aceasta se achită fie la casieria universității, fie la orice bancă, prin ordin de plată sau oficiu poștal, prin mandat poștal, în contul Universității din București RO26TREZ70520F330500XXXX (CUI 4505502), deschis la Trezoreria Sector 5. Pe ordinul de plată se vor face obligatoriu următoarele mențiuni: colocviu gradul I, facultatea pentru care se plătește, numele și prenumele candidatului.

Nu se accepta plăți prin diverse aplicații precum Revolut, Pago, BT pay, Internet banking, George etc.

Pentru înscrierea la colocviu, candidatul trebuie să completeze un formular electronic cu informațiile necesare înscrierii și să încarce documentul privind dovada achitării taxei de înscriere.

Formularul se completează în perioada 18 decembrie 2023, ora 8.00 10 ianuarie 2024, ora 23.59, accesând linkul https://forms.gle/59ignpAdK6JR3gJ7A

Datele colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026

Formularul electronic cuprinde următoarele informații: numele și prenumele candidatului, unitatea școlară la care funcționează, specialitatea la care susține colocviul, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și opțiunea pentru tema lucrării, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, numele coordonatorului științific propus (opțional). Pentru completarea acestui formular, candidatul trebuie să folosească o adresă de e-mail de tip gmail.

De asemenea, odată cu accesarea link-ului pentru înscriere, candidatul va regăsi și Procedura privind organizarea și desfășurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026

Candidatul va propune un coordonator științific si o temă care se regăsesc în Lista cuprinzând temele orientative/domeniile și coordonatorii științifici propuși de facultățile UB. Tema cu care candidatul se prezintă la examen trebuie să reprezinte interesul și expertiza acestuia până în momentul prezentării la colocviul de admitere.

În situația în care candidatul consideră că domeniul său de activitate nu este reflectat în temele propuse, acesta poate propune o tema.

Nu pot fi solicitați alți coordonatori științifici decât cei propuși de facultăți (conform listei mai sus amintite).

Validarea/invalidarea înscrierilor va avea loc în perioada 11-14 ianuarie 2024. Candidatul primește până pe data de 16 ianuarie 2024, pe adresa de e-mail pe care a folosit-o pentru completarea formularului, răspunsul din partea BFP privind validarea/invalidarea înscrierii (cu motivarea invalidării) – după această dată candidații sunt rugați să verifice constant mesajele primite, atât în INBOX, cât și în directorul SPAM, pentru a evita pierderea mesajului.

Odată cu validarea înscrierii, candidatul va primi un cod cu care se va identifica pe listele afișate la facultate sau pe pagina de internet a BFP. Candidații sunt rugați să păstreze codul primit întrucât acesta va fi folosit până la finalizarea examenului (susținerea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice).

În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă, candidatul este contactat prin intermediul adresei de e-mail cu care s-a înscris, pentru clarificarea şi/sau completarea datelor. Candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat. În caz contrar, înscrierea nu va fi validată, iar candidatul nu va putea participa la colocviu pentru seria 2024-2026, chiar dacă a completat formularul online și a achitat taxa de înscriere.

Dosarele candidaților care se află în situația mai sus-menționată, sunt returnate ISJ-ului/ISMB, pe baza unei adrese din partea UB.

Lista cuprinzând candidații care pot susține colocviul de admitere pentru obținerea gradului didactic I, seria 2024-2026 (au completat fișa de înscriere și au fost validați) , se afișează în în jurul datei de 16 ianuarie 2024.

Teme-si-coordonatori-stiintifici-gradul-didactic-I-seria-2024-2026


Gradul didactic I, seria 2022-2024

Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2022-2024, se realizează, în perioada 01 noiembrie 2023-31 mai 2024,  în sistem online sau cu prezență fizică, comisia de examinare stabilind modalitatea de desfășurare a acestora.

Gradul didactic I, seria 2022-2024 – Procedura privind desfasurarea inspectiilor specialeAdeverințele cu etapele promovate de către candidații care nu au depus lucrarea metodico-științifică până pe data de 31 august 2023, se eliberează începând cu data de 18 septembrie 2023, titularului. Taxa de eliberare este 30 lei. Aceasta se achită la Casieria UB (Șos. Panduri nr. 90).

Gradul didactic I, seria 2022-2024, rezultate recenzii PRIMAR&PRESCOLAR

Gradul didactic I, seria 2022-2024, rezultate recenzii PROFESORI

Depunerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I

Procedura de înscriere și desfășurare online a colocviului de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2022-2024

Datele colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024


Gradul didactic II, sesiunea 25-31 august 2023

Calendarul desfășurării examenului de obținere a gradului didactic II, 25-31 august 2023

Taxa de participare la examen este de 200 lei (include atât înscrierea și participarea candidaților la examen, cât și eliberarea certificatului de acordare a gradului didactic II). Aceasta se achită fie la casieria universității, fie la orice bancă, prin ordin de plată în contul RO26TREZ70520F330500XXXX (CUI 4505502), deschis la Trezoreria Sector 5 (TAXA NU SE ACHITĂ ONLINE DE PE TELEFON/LAPTOP, CI DOAR LA BANCĂ SAU POȘTĂ SAU CASIERIA UB). Pe ordinul de plată se vor face obligatoriu următoarele mențiuni: taxă examen grad II 2023; facultatea pentru care se plătește; numele și prenumele candidatului.

Programele de examen se regăsesc pe site-ul Ministerului Educației (www.edu.ro/formare-continua).


Cursurile de pregătire în vederea susținerii examenului de grad didactic II, sesiunea 2023, se organizează de către facultățile UB, care își exprimă disponibilitatea de a organiza aceste cursuri și se desfășoară online, pe parcursul lunii iulie 2023, conform calendarului cursurilor de pregatire.
Înscrierea candidaților la cursurile de pregătire se va face onlineîn perioada 01-27 iunie 2023. 
Candidații care doresc să participe la cursuri trebuie să facă următoarele operațiuni: – să completeze un formular electronic cu informații necesare înscrierii, accesând linkul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZKl7RPm9-Je33dZzPdNSoKeJk7RURgxLLhPAlOYdd_m8GQA/viewform?usp=sf_link ; – să încarce documentul privind achitarea taxei de înscrierii și certificatul de naștere/căsătorie în platforma online de înscriere (în format .pdf /.jpg);
Taxa de participare la cursuri este 300 lei (metodică+pedagogie) sau 150 lei (pedagogie – doar pentru specialitățile la care nu se organizează cursuri la metodica specialității). TAXA NU SE ACHITĂ ONLINE DE PE TELEFON/LAPTOP, CI DOAR LA BANCĂ, POȘTĂ SAU CASIERIA UB.

Certificatele de acordare a gradelor didactice II și I se eliberează, conform Regulamentului Actelor de studii, titularilor acestora, pe baza cărții de identitate și a dovezii achitării taxei de eliberare a certificatului (unde este cazul).  În cazuri excepționale, justificate, certificatele se pot elibera în baza unei procuri notariale. În această situație sunt necesare următoarele: procura notarială (din care să rezulte numele și prenumele titulatului – atât numele din certificatul de naștere, cât și cel dobândit după căsătorie sau alte cazuri, specialitatea la care a susținut examenul și sesiunea de examen, CNP, seria și nr C.I.), actul justificativ, copie după cartea de identitate a împuternicitului.  Certificatele se eliberează de Luni până Joi, între orele 10.00-14.00.

Taxele de eliberare a certificatelor: gradul didactic I – 50 lei (seriile 1995/1997 -> 2020/2022), fără taxă => seriile 2021/2023 -> prezent (s-a achitat taxa de 150 lei pentru depunerea lucrării care include și eliberarea certificatului).         gradul didactic II – 50 lei => sesiunile 1997 -> 2019, fără taxă => sesiunile 2020 -> prezent (s-a achitat taxa de 200 lei la examen care include și eliberarea certificatului).

Certificatele de acordarea a gradelor didactice II și I, specialitatea ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR&PREȘCOLAR se găsesc la biroul nostru, astfel:

– filiala Buzău – toate gradele didactice 2000 -> prezent

– filiala Focșani – toate gradele didactice 2015 -> prezent (pentru celelalte sesiuni, certificatele se regăsesc la DFP Focșani)

– filiala București – toate gradele didactice 2015 -> prezent (pentru celelalte sesiuni, certificatele se regăsesc la DFP București)


gradul didactic II, sesiunea 25-31 august 2022 – informații examen

gradul didactic I, seria 2021-2023 – depunerea lucrării de gradul didactic I


Candidații înscriși la gradul didactic I, seria 2020-2022, care nu au depus lucrarea metodico-științifică până la data de 31 august 2022, pot ridica adeverința care confirmă promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, începând cu data de 12 septembrie a.c. Taxa de eliberare a adeverinței este 30 lei. Aceasta se achită la Casieria universității, aflată în curtea interioară a Rectoratului (Șos. Panduri nr. 90).  1. Gradul didactic II

  a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea definitivării în învățământ până la 31 august anul finalizării examenului;
  b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
  c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;
  copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;
  f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;
  g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
  h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular;
  i) copiile rapoartelor scrise ale inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere și inspecției curente 2, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  j) copia raportului scris al inspecţiei speciale efectuată în anul școlar în care se susține gradul didactic II, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

   1. Gradul didactic I

   a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea gradului didactic II până la 31 august anul finalizării examenului;
   b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
   c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
   d) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
   e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;
   f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
   g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
   h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.
   i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

    1. Gradul didactic I pe baza titlului științific de doctor

    a) cerere adresată conducerii inspectoratului şcolar;
    b) copie conformă cu originalul a certificatului de naştere şi, după caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă schimbarea numelui;
    c) copie a diplomei de doctor, certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    d) copie a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    e) document certificat «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile legale privind pregătirea psihopedagogică şi metodică;
    f) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar a certificatului/adeverinţei privind obţinerea definitivării în învăţământ;
    g) document/decizie de repartizare emis/emisă de inspectoratul şcolar din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar, în original sau copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar, după caz;
    h) adeverinţe certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;
    i) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ a procesului-verbal încheiat în urma efectuării inspecţiei curente, din registrul de procese- verbale al unităţii şcolare;
    recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este încadrat sau în care şi-a desfăşurat activitatea;
    j)adeverinţă/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de vechime (minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ).

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR:
a) Buletin / carte de identitate, în original; în cazul în care persoana şi-a schimbat numele prin căsătorie sau divorţ, va prezenta o copie xerox a certificatului de căsătorie sau a hotărârii de divorţ.
b) în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica certificatul de grad, autentificata la un birou notarial public din România sau la Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul;
c) Taxă de 50 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII UNUI DUPLICAT:
a) Cerere adresată în scris conducerii universităţii, înregistrată la Biroul Registratură (parter inferior, camera nr. 21);
b) Dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv în Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original;
c) Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
d) Copie legalizată a certificatului de naştere/căsătorie;
e) Timbru fiscal în valoare de 1 leu pentru fiecare act de studii;
f) Taxa de 150 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept (parter inferior)

Gradul didactic II:

Proba scrisă la metodica predării specialității: 28 august 2017
Proba orală la pedagogie: 30 august 2017
Candidații se vor interesa, fie sunând la Biroul Perfecționare, fie consultând site-ul biroului:
după data de 15 iunie a.c. – pentru cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II;
după data de 10 iulie a.c. – pentru verificarea dosarelor depuse pentru examenul de grad didactic II;

Gradul didactic I:

Perioada de transmitere a dosarelor de către ISJ-uri: 15 decembrie-15 ianuarie a fiecărui an.
Termenul limită de completare a fișei de înscriere: 15 ianuarie a anului în care se susține colocviul de admitere.
Perioada de organizare a colocviului de admitere: 15 ianuarie-15 februarie a fiecărui an.
Perioada de depunere a lucrărilor metodico-științifice: până pe data de 31 august a anului următor celui în care s-a susținut colocviul de admitere.
Candidații se vor interesa, fie sunând la BP, fie consultând site-ul biroului:
după data de 10 iunie a.c – pentru adeverințe gradul didactic I – cei care nu au susținut IS până pe 31 mai a.c.
după data de 10 sept. a.c. – pentru adeverințe gradul didactic I – cei nu au depus lucrarea până pe 31 aug. a.c.

Taxe
– eliberare certificat grad didactic: 50 lei
– eliberare duplicat: 150 lei
– eliberare adeverință – grad didactic I – etape promovate: 30 lei
– eliberare evidențe din arhiva /de autenticitate: 100 lei

Informații diverse
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţi cu studii superioare:
– pentru seriile din anii 1997 – prezent se eliberează de la Biroul Perfecţionare.
– pentru absolvenţii seriilor anterioare, vă rugăm să vă adresaţi Biroului Arhivă (birou.arhiva@unibuc.ro).
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I se eliberează titularului, o singură dată, în original.

Pentru eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II (sesiunea august 2016) și I (seria 2014-2016) sunt necesare 2 fotografii 3×4 (3 cm lățime, 4 cm înălțime), color, recent realizate într-un studio foto. Candidații care nu depus aceste fotografii la ISJ-uri/ISMB, le vor aduce, personal, în momentul ridicării certificatului.

Certificatele de acordare a gradelor didactice, indiferent de sesiunea în care au fost susținute, se ridică personal, pe baza cărtii de identitate în original și a dovezii achitării taxei de eliberare a certificatelor (50 lei). Aceasta se va achita la Casieria din incinta campusului Panduri.

Eliberarea certificatelor pe baza unei procuri notariale se va face numai în cazuri excepționale (accidente, imobilizare la pat, invaliditate), cu aprobarea conducerii Universității. Procura notarială trebuie să conțină motivul pentru care titularul certificatului nu poate ridica personal actul de studii, precum și specialiatea și sesiunea susținerii examenului.

Începând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

Certificatele de acordare a gradelor didactice nu se plastifiază.

CONTACT

Tel:
+4021 305 97 37
+4021 305 97 38
+40799 210 570

E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

Persoană de contact
Cristina Voinea
E-mail: cristina.voinea@perfectionare.unibuc.ro
Roxana Berlic
E-mail: roxana.berlic@perfectionare.unibuc.ro 

Adresă:
Șoseaua Panduri nr. 90-92, Etaj 3, Camera 304, Sector 5, București

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services