Grade didactice preuniversitare

                                                         S P E C I A L I Z Ă R I                                                        pentru care centrul nostru are atribuții de perfecționare prin grade didactice:

matematică, informatică,  fizică,  chimie, biochimie tehnologică

biologie, biochimie, ecologie, geografie, geologie, istorie, filosofie

psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, psihosociologie

drept, administraţie publică, ştiinţe politice

– teologie ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, baptistă, adventistă, penticostală

limba şi literatura română, profesori documentariști

– limbi şi literaturi străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, portugheză, engleză, rusă, germană, maghiară, turcă,  rromani, ucraineană, elină, japoneză, sârbă, croată,  polonă, bulgară, slovacă

Pentru specializările institutori/învăţători/educatori/profesori învățământ primar și preșcolar, vă rugăm să vă adresaţi Departamentului pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar  (Complex Studenţesc LEU – B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corpul Central, Etaj 5, Cam. 517; Tel: 021 318 15 50)

G R A D U L   D I D A C T I C   I I –sesiunea 25-31 august 2019

        pentru profesorii care au pe diploma de licență specializările regăsite la rubrica                        atribuții de perfecționare

       Examenul de obținere a GRADULUI DIDACTIC II se va desfășura conform prevederilor Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– Probele și datele de examen:

        Proba 1: Metodica predării specialității scrismiercuri, 28 august 2019

        Proba 2: Pedagogieoralvineri, 30 august 2019

– Locul și ora desfășurării examenului vor fi anunțate ulterior;

– Examenul este fără taxă;

– Termenul limită de primire a dosarelor este 08 iulie 2019;

– Candidații înscriși la examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 2019, sunt rugați să verifice pe site-ul nostru, în jurul datei de 12 iulie 2019, dacă dosarele de înscriere la examen au fost transmise de ISJ-uri/ISMB și îndeplinesc condițiile de participare la examen;

– Lista dosarelor primite va fi actualizată la sfârșitul fiecărei zi de lucru, începând cu data de 05 iulie a.c.;

– Candidații care nu au dosarele complete, nu vor fi înscriși în catalogul de examen și nu vor participa la examen în această sesiune;

– Candidații care au pe diploma de licență specializarea pedagogie pot susține a doua probă la:  psihologie – dacă funcționează la școli gimnaziale/licee teoretice saupsihopedagogie specială – dacă funcționează la școli speciale. Această opțiune va fi adusă la cunoștința președintelui comisiei în ziua de examen;

– Programele pentru examenul de grad didactic II se găsesc pe site-ul Ministerului Educației Naționale (www.edu.ro);

Vă reamintim că informațiile de mai sus NU SUNT VALABILE SI PENTRU INVĂȚĂTORI/EDUCATORI/PROFESORI INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (accesati http://fpse.unibuc.ro/organizare/grade-didactice sau sunați la 021 318 15 50).

 

 


C U R S U R I   d e   P R E G Ă T I R E 

pentru examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2019

– LIMBA ROMÂNĂ — 23-28 iunie 2019

– FIZICĂ — 24-27 iunie 2019

– CHIMIE — 01-05 iulie 2019 (dacă se înscriu minimum 5 candidați care și-au exprimat online intenția de a participa la cursuri, printr-un mesaj trimis pe adresa de mail chimie.secretariat@g.unibuc.ro, până pe 14 iunie 2019)

– LIMBA ENGLEZĂ — 01-07 iulie 2019 (Str. Pitar Moș)

– GEOGRAFIE — 08-12 iulie 2019

– BIOLOGIE — 08-12 iulie 2019

– LIMBA FRANCEZĂ — 08-13 iulie 2019

– MATEMATICĂ, INFORMATICĂ — 24-27 iulie 2019 (cu condiția de a se înscrie minimum 10 candidați pentru fiecare specialitate, la adresa de e-mail: secretariat@fmi.unibuc.ro până pe data de 15 iulie 2019; persoana de contact dna Nicoleta Ostaciuc. NU pot participa candidați care sunt înscriși la gradul didactic II pentru sesiuni viitoare. )

          Taxa de participare la cursurile de pregătire pentru obținerea gradului didactic II este de 100 lei. Aceasta se achită la casieria de la subsolul Facultății de Drept. Chitanța se va prezenta la facultate în ziua începerii cursurilor de pregătire. NU se organizează cursuri de pregătire la alte specialități decât cele menționate mai sus.

 


 

G R A D U L   D I D A C T I C   I ,   s e r i a  2 0 1 8 – 2 0 2 0 

(pentru candidaţii care au susţinut colocviul de admitere la examenul de grad didactic I, sesiunea ianuarie – februarie 2018)

ELABORAREA LUCRĂRII METODICO-ŞTIINŢIFICE

  Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează în perioada 15.02.2018 – 30.08.2019 sub conducerea coordonatorului ştiinţific aprobat în urma colocviului de admitere la gradul didactic I. Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării. Răspunderea pentru conţinutul şi calitatea lucrării metodico-ştiinţifice, precum și pentru respectarea normelor juridice și deontologice privind creația științifică și drepturile de autor revine candidatului și conducătorului științific. Criteriile principale privind elaborarea lucrării sunt prezentate în Anexa 13 a Metodologiei formării continue (…), aprobată prin O.M. nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.

DEPUNEREA LUCRĂRII METODICO-ŞTIINŢIFICE

   Lucrările metodico-ştiinţifice se depun până la data de 30 august 2019, într-un exemplar, la Biroul Perfecţionare al Universităţii din Bucureşti, în formă scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF.

   Prima pagină a lucrării cuprinde avizul scris al conducătorului știinţific (de acord cu depunerea lucrării/semnătura conducătorului), iar ultima pagină, după bibliografie, va fi declaraţia de autenticitate, pe propria răspunderea a candidatului, datată şi semnată de acesta, din care să rezulte:

a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;

b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

   NU EXISTĂ FORMULAR TIP PENTRU DECLARAŢIA DE AUTENTICITATE! Fiecare candidat îşi va formula declaraţia ţinând cont de cerinţele de mai sus.

   Pentru depunerea lucrării metodico-ştiinţifice nu se percepe taxă.

   În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul stiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot depune contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

 EVALUAREA LUCRĂRII METODICO-ŞTIINŢIFICE

     Conducătorii stiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută. Referatele se depun la Biroul Perfecţionare până la data de 10 septembrie 2019.  

    Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea metodico-științifică trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă). Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinsi la examenul pentru gradul didactic I si nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială si susţinerea lucrării.

      Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-stiinţifice se aduc la cunostinţa candidaţilor, prin afișare, cu menţiunea admis/respins la susţinere.

     Candidaţii respinși la proba de elaborare a lucrării metodico-stiinţifice pot să depună contestaţie în termen de 48 de ore de la data si ora afisării rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii. Acestea se analizează și se rezolvă de către comisii constituie în mod special în acest scop. Rezoluţiile comisiei de contestaţii sunt definitive.

     În cazul candidaţilor respinsi la proba de elaborare a lucrării metodico-stiinţifice, probele de susţinere a inspecţiei speciale si a lucrării metodico-stiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an scolar. Aceștia vor putea susţine aceste probe în anul scolar următor, cu condiţia de a obţine avizul pentru depunerea lucrării, respectiv, referatul de acceptare la susţinere a lucrării din partea conducătorului stiinţific.

     Candidaţii care, după anul de amânare, nu întrunesc condiţia de avizare/acceptare la susţinerea lucrării din partea conducătorului stiinţific, se consideră respinsi la examenul pentru acordarea gradului didactic I si se pot reînscrie în anul școlar următor pentru susţinerea examenului, prin depunerea unui nou dosar de înscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologie.

     Candidaţii admisi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora si depune în termen lucrarea metodico-stiinţifică, din cauza unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru susţinerea acestei probe în anul scolar următor, fără un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului scolar. Aceștia vor depunde la ISJ/ISMB o cerere de amânare însoțită de documente justificatice: adeverință eliberată de centrul de perfecționare care să confirme promovarea colocviului de admitere, acordul scris al coordonatorului științific și documente care justifică motivul amânări. În aceste situaţii, inspectoratele scolare vor informa centrul de perfecţionare cu privire aprobarea/ neaprobarea amânării susţinerii acestei probe.

        Adeverința care confirmă promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2 0 1 8 – 2 0 2 0, se eliberează de către Biroul Perfecționare, începând cu data de  09 septembrie 2019.

         Aceste adeverințe NU se eliberează înainte de încheierea termenului de depunere a lucrărilor metodico-științifice (31 august 2019). 

 

coperta lucrării metodico-ştiinţifice

UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI

FACULTATEA de ______________________

 

 

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ

pentru ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I

 

 

 Coordonator ştiinţific:

Lect./Conf./Prof. univ. dr ….

                                                                                                                                                                                                                                                           Autor:

Ex. Ionescu Maria (căs. Popescu)

Şcoala unde funcţionează candidatul, localitate, județ

 

 

2019


prima pagină a lucrării metodico-științifice

UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI

FACULTATEA de ______________________

 

 

 

T I T L U L   L U C R Ă R I I 

 

 

Coordonator ştiinţific:

 Lect./Conf./Prof. univ. dr ….

                                                                                                                                                                                                                                          Autor:

    Ex. Ionescu Maria (căs. Popescu)

                                                                               Şcoala unde funcţionează candidatul, localitate, judeţ

 


 

COLOCVIUL

de admitere la GRADUL DIDACTIC I, seria 2019-2021 – pentru PROFESORI – 

se va desfăşura în perioada 15 ianuarie–15 februarie 2019. Datele exacte, precum locul și ora de desfăşurare se vor afişa după ce vor fi stabilite de către facultăţi (cel târziu 07 ianuarie 2019). Candidaţii înscrişi la examenul de acordare a gradului did. I, seria 2019-2021, sunt rugaţi să urmărească site-ul Biroului Perfecţionare, unde va fi afișată și actualizată zilnic lista candidaților înscriși la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2019-2021.

Înscrierea la colocviul de admitere la gradul didactic I

– candidaţii trebuie să completeze, în perioada 07-15 ianuarie 2019, la Biroul Perfecţionare o cerere tip de înscriere, care cuprinde: datele candidatului, titlul lucrării metodico-științifice, minimum de bibliografie și, opțional, numele unui coordonator științific solicitat;
– cererea de înscriere se va completa numai după ce dosarele de înscriere ale candidaţilor sunt transmise Centrului nostru de perfecţionare de către ISJ-uri/ISMB (până la data de 15 ian.2019), sunt verificate şi îndeplinesc condiţiile legale de participare la examen;
– candidaţii care nu completează, în termenul stabilit, cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu pot participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2019-2021;
– dosarele transmise Centrului nostru de perfecţionare după data de 15 ianuarie 2019, precum şi cele adresate altor centre de perfecţionare nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite Inspectoratului Școlar;
– dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de înscriere vor fi de asemenea restituite Inspectoratului.

Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis, respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.
Candidații declarați respinși la colocviu se pot reînscris pentru susținerea examenului în anul școlar următor, prin depunerea unui nou dosare și parcurgerea tuturor etapelor.
Rezultatele colocviului, precum şi coordonatorii ştiinţifici aprobaţi în urma colocviului se vor afişa pe site-ul nostru după 15 zile de la data susţinerii colocviului de admitere.
Candidaţii declarați admis la colocviul de grad didactic I, seria 2019-2021, vor lua legătura cu coordonatorul ştiinţific aprobat pentru elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice, conform Metodologiei în vigoare.
Pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I nu se percepe taxă.

  1. Gradul didactic II

  a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea definitivării în învățământ până la 31 august anul finalizării examenului;
  b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
  c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;
  copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;
  f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;
  g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
  h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular;
  i) copiile rapoartelor scrise ale inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere și inspecției curente 2, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  j) copia raportului scris al inspecţiei speciale efectuată în anul școlar în care se susține gradul didactic II, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

   1. Gradul didactic I

   a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea gradului didactic II până la 31 august anul finalizării examenului;
   b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
   c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
   d) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
   e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;
   f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
   g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
   h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.
   i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

    1. Gradul didactic I pe baza titlului științific de doctor

    a) cerere adresată conducerii inspectoratului şcolar;
    b) copie conformă cu originalul a certificatului de naştere şi, după caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă schimbarea numelui;
    c) copie a diplomei de doctor, certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    d) copie a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    e) document certificat «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile legale privind pregătirea psihopedagogică şi metodică;
    f) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar a certificatului/adeverinţei privind obţinerea definitivării în învăţământ;
    g) document/decizie de repartizare emis/emisă de inspectoratul şcolar din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar, în original sau copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar, după caz;
    h) adeverinţe certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;
    i) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ a procesului-verbal încheiat în urma efectuării inspecţiei curente, din registrul de procese- verbale al unităţii şcolare;
    recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este încadrat sau în care şi-a desfăşurat activitatea;
    j)adeverinţă/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de vechime (minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ).

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR:
a) Buletin / carte de identitate, în original; în cazul în care persoana şi-a schimbat numele prin căsătorie sau divorţ, va prezenta o copie xerox a certificatului de căsătorie sau a hotărârii de divorţ.
b) în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica certificatul de grad, autentificata la un birou notarial public din România sau la Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul;
c) Taxă de 50 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII UNUI DUPLICAT:
a) Cerere adresată în scris conducerii universităţii, înregistrată la Biroul Registratură (parter inferior, camera nr. 21);
b) Dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv în Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original;
c) Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
d) Copie legalizată a certificatului de naştere/căsătorie;
e) Timbru fiscal în valoare de 1 leu pentru fiecare act de studii;
f) Taxa de 150 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept (parter inferior)

Gradul didactic II:

Proba scrisă la metodica predării specialității: 28 august 2017
Proba orală la pedagogie: 30 august 2017
Candidații se vor interesa, fie sunând la Biroul Perfecționare, fie consultând site-ul biroului:
după data de 15 iunie a.c. – pentru cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II;
după data de 10 iulie a.c. – pentru verificarea dosarelor depuse pentru examenul de grad didactic II;

Gradul didactic I:

Perioada de transmitere a dosarelor de către ISJ-uri: 15 decembrie-15 ianuarie a fiecărui an.
Termenul limită de completare a fișei de înscriere: 15 ianuarie a anului în care se susține colocviul de admitere.
Perioada de organizare a colocviului de admitere: 15 ianuarie-15 februarie a fiecărui an.
Perioada de depunere a lucrărilor metodico-științifice: până pe data de 31 august a anului următor celui în care s-a susținut colocviul de admitere.
Candidații se vor interesa, fie sunând la BP, fie consultând site-ul biroului:
după data de 10 iunie a.c – pentru adeverințe gradul didactic I – cei care nu au susținut IS până pe 31 mai a.c.
după data de 10 sept. a.c. – pentru adeverințe gradul didactic I – cei nu au depus lucrarea până pe 31 aug. a.c.

Taxe
– eliberare certificat grad didactic: 50 lei
– eliberare duplicat: 150 lei
– eliberare adeverință – grad didactic I – etape promovate: 25 lei
– eliberare evidențe din arhiva /de autenticitate: 100 lei

Informații diverse
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţi cu studii superioare:
– pentru seriile din anii 1997 – prezent se eliberează de la Biroul Perfecţionare.
– pentru absolvenţii seriilor anterioare, vă rugăm să vă adresaţi Biroului Arhivă (parter inferior, cam. 25, tel: 021 307 73 15).
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I se eliberează titularului, o singură dată, în original.

Pentru eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II (sesiunea august 2016) și I (seria 2014-2016) sunt necesare 2 fotografii 3×4 (3 cm lățime, 4 cm înălțime), color, recent realizate într-un studio foto. Candidații care nu depus aceste fotografii la ISJ-uri/ISMB, le vor aduce, personal, în momentul ridicării certificatului.

Certificatele de acordare a gradelor didactice, indiferent de sesiunea în care au fost susținute, se ridică personal, pe baza cărtii de identitate în original și a dovezii achitării taxei de eliberare a certificatelor (50 lei). Aceasta se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept.

Eliberarea certificatelor pe baza unei procuri notariale se va face numai în cazuri excepționale (accidente, imobilizare la pat, invaliditate), cu aprobarea conducerii Universității. Procura notarială trebuie să conțină motivul pentru care titularul certificatului nu poate ridica personal actul de studii, precum și specialiatea și sesiunea susținerii examenului.

Începând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

Certificatele de acordare a gradelor didactice nu se plastifiază.

MAI MULTE INFORMAȚII

CONTACT

Tel:
+4021-307.73.37
+4021-307.73.38
Fax: +4021-312.04.19
E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

Persoană de contact
Cristina Voinea
E-mail: cristina.voinea@perfectionare.unibuc.ro
Roxana Berlic
E-mail: roxana.berlic@perfectionare.unibuc.ro

Adresă:
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Etaj 2, Camera 309, Sector 5, Cod poștal 050107

ACTUALITATE

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.