Oferta de Lifelong learning a UB -

Programe conversie profesională

Geografia turismului, ID

Facultatea de Geografie

Programul de conversie profesională GEOGRAFIA TURISMULUI se desfășură în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București, din anul 2020. A fost înfiinţat în baza OM 6194/13.XI.2012 şi aprobat în Senatul Universităţii din Bucureşti în 23 mai 2020.

Programul de conversie profesională, se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, titulare și suplinitoare, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă a unei instituții de învățământ superior, care doresc să dobândească o nouă specializare și totodată noi competențe ce le poate asigura dezvoltarea în cariera profesioanlă dar și în plan personal.

Activitățile de pregătire se desfășoară în format ID (Învățământ la Distanță) pe durata a 4 semestre pentru care sunt alocate 120 credite transferabile (30/semestru). Pregătirea profesională are la bază o serie de resurse în strânsă concordanță cu educația la distanță – materiale suport necesare pregătirii individuale (cursuri în format digital, prezentări, date de specialitate etc.), spații de învățământ adecvate specializării, cadre didactice specializate cu experiență în tehologia ED.

Finalizarea studiilor se realizează prin promovarea examenului de absolvire iar Diploma de conversie profesională GEOGRAFIA TURISMULUI conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare.

Planul de Învățământ pentru Programul de Conversie profesională GEOGRAFIE este structurat pe mai multe categorii de discipline (discipline obligatorii de specialitate, discipline
opționale de specialitate, discipline obligatorii didactice și discipline opționale didactice)pentru a acoperi o paleta adecvată de competențe necesare calificării profesionale și didactice pentru a preda disciplina Geografie dar și discipline din aria curriculară Tehnologii-Turism.

Discipline obligatorii de specialitate:

 • Geografie generală
 • Elemente de cartografie şi topografie
 • Elemente de geomoroflogie şi pedologie
 • Geografia Turismului
 • Economie generală și economia turismului
 • Geografia României
 • Potențialul turistic al României
 • Geografia regională a României și unități turistice naturale din România
 • Geografia populaţiei şi aşezărilor
 • Instruire asistată de calculator
 • Patrimoniul turistic al României
 • Management și marketing în turism
 • Servicii de ospitalitate
 • Instruire Asistată de Calculator (IAC)
 • Elaborarea portofoliului final

Discipline opționale de specialitate:

 • Evaluarea resurselor turistice
 • Elemente de climatologie şi hidrologie
 • Politici promoționale în turism și amenajări truistice
 • Elemente de biogeografie şi arii protejate

Discipline obligatorii didactice:

 • Didactica ariei curriculare
 • Didactica geografiei

Discipline opționale didactice:

 • Orizontul local în învăţarea geografiei
 • Abordarea geografiei în context inter- şi transdisciplinar

Module de practică:

 • Practică pedagogică – 1 modul
 • Practică de specialitate – 1 modul

Competenţele de specialitate vizate sunt:

 • Cunoașterea și înțelegerea problemelor fundamentale din domeniul Geografiei și Geografiei Turismului
 • Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice Geografiei și Geografiei Turismului
 • Explicarea și interpretarea unor procese naturale și rezultatele acestora
 • Formarea unor deprineri de bază privind lucrul cu hărțile topografice/turistice
 • Formarea unor deprinderi de bază privind lucrul cu hărțile topografice
 • Aplicarea în practică a unor noțiuni și concepte teoretice
 • Cunoașterea unor aspecte legate de analiza în turism, organizarea activităților turistice, a activităților ospitaliere din turism
 • Capacitatea de a utiliza tehnici computerizate în analizele geografice și de geografia turismului

Competenţele didactice vizate sunt:

 • Proiectarea unui sistem adecvat de activități didactice în vederea dezvoltării cunoștințelor elevilor în sfera geografiei și a activităților turistice/patrimoniului turistic
 • Utilizarea de strategii didactice diverse cu scopul de a capacita elevul în cadrul orelor de geografie sau a orelor de specialitate din cadrul specializărilor din turism
 • Realizarea de varietăți de tipuri și probe de evaluare adecvate fiecărei etape a procesului de învățare
 • Aplicarea unui sistem coerent de transferuri intra- și inter disciplinar, clasă- extrașcolar-mediu înconjurător
 • Activități tutoriale față în față (în facultate odată/lună)
 • Activități tutoriale la distanță (mail/telefon/platforma e-Learning)
 • Activități practice:
  – practică pedagogică
  – practică de specialitate (trasee în țară)
 • Activități de evaluare:
  – teme de control (mail/platforma e-Learning)
  – examene semestriale/finale (în facultate)
geogra

Programul, desfășurat la nivel postuniversitar, se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu precădere celor titulare.

Durată:

4 semestre, la finalizarea cărora absolvenții vor cumula 120 de credite transferabile (30 credite/semestru).

Criterii de admitere:

I – Media de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență).
II – În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la Bacalaureat.

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul de conversie profesională Geografie turismului, ID regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Geografie, aici.

Program de conversie profesională Geografie, ID

Facultatea de Geografie

Geografie - STIRE (1)

Programul de conversie profesională GEOGRAFIE se desfășură în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București, din anul 2013 și este o continuare, în regim cu taxă, a
Proiectului POSDRU/57/1.3/S/32629, 2010-2012, care a avut drept scop – Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră. A fost înfiinţat în baza OM 6194/13.XI.2012 şi aprobat în Senatul Universităţii din Bucureşti în 17 aprilie 2013.

Programul de conversie profesională, se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, titulare și suplinitoare, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă a unei instituții de învățământ superior, care doresc să dobândească o nouă specializare și totodată noi competențe ce le poate asigura dezvoltarea în cariera profesioanlă dar și în plan personal.

Activitățile de pregătire se desfășoară în format ID (Învățământ la Distanță) pe durata a 4 semestre pentru care sunt alocate 120 credite transferabile (30/semestru). Pregătirea profesională are la bază o serie de resurse în strânsă concordanță cu educația la distanță – materiale suport necesare pregătirii individuale (cursuri în format digital, prezentări, date de specialitate etc.), spații de învățământ adecvate specializării, cadre didactice specializate cu experiență în tehologia ED.

Finalizarea studiilor se realizează prin promovarea examenului de absolvire iar Diploma de conversie profesională GEOGRAFIE conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare.

Planul de Învățământ pentru Programul de Conversie profesională GEOGRAFIE este structurat pe mai multe categorii de discipline (discipline obligatorii de specialitate, discipline opționale de specialitate, discipline obligatorii didactice și discipline opționale didactice) pentru a acoperi o paleta adecvată de competențe necesare calificării profesionale și didactice pentru a preda disciplina Geografie.

Discipline obligatorii de specialitate:

 • Geografie generală
 • Elemente de cartografie şi topografie
 • Geografie economică mondială
 • Geografia populației și așezărilor
 • Geografia mediului
 • Geografia fizică a României
 • Geografia umană a României
 • Geografia regională a României
 • Geografia continentelor
 • Instruire Asistată de Calculator (IAC)
 • Elaborarea portofoliului final

Discipline opționale de specialitate:

 • Elemente de geomorfologie și pedologie
 • Elemente de climatologie și hidrologie
 • Elemente de biogeografie și arii protejate

Discipline obligatorii didactice:

 • Didactica geografiei 1
 • Didactica geografiei 2

Discipline opționale didactice:

 • Orizontul local în învăţarea geografiei
 • Abordarea geografiei în context inter- şi transdisciplinar

Module de practică:

 • Practică pedagogică – 1 modul
 • Practică de specialitate – 1 modul

Competenţele de specialitate vizate sunt:

 • Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice Geografiei
 • Cunoașterea și înțelegerea problemelor fundamentale din domeniul Geografiei
 • Explicarea și interpretarea unor procese naturale și rezultatele acestora
 • Realizarea unor conexiuni între componentele mediului natural și socitate
 • Formarea unor deprineri de bază privind lucrul cu hărțile topografice
 • Aplicarea în practică a unor noțiuni și concepte teoretice
 • Capacitatea de a utiliza tehnici computerizate în analizele geografice

Competenţele didactice vizate sunt:

 • Proiectarea unui sistem adecvat de activități didactice în vederea dezvoltării cunoștințelor elevilor în sfera geografiei
 • Utilizarea de strategii didactice diverse cu scopul de a capacita elevul în cadrul orelor de geografie
 • Realizarea de varietăți de tipuri și probe de evaluare adecvate fiecărei etape a procesului de învățare
 • Aplicarea unui sistem coerent de transferuri intra- și inter disciplinar, clasă- extrașcolar-mediu înconjurător
 • Formarea la elevi a unor atitudini pozitive față de mediu natural, resurse naturale și utilizarea lor, protejarea mediului înconjurător
 • Activități tutoriale față în față (în facultate odată/lună)
 • Activități tutoriale la distanță (mail/telefon/platforma e-Learning)
 • Activități practice:
  – practică pedagogică
  – practică de specialitate (trasee în țară)
 • Activități de evaluare:
  – teme de control (mail/platforma e-Learning)
  – examene semestriale/finale (în facultate)
Durată:

Programul de conversie propus se va desfășura în forma ID și va avea o durată de 4 semestre, la finalizarea cărora absolvenții vor cumula 120 de credite transferabile

Criterii de admitere:

I – Media de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență).
II – În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la Bacalaureat.

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul de conversie profesională regăsiţi pe pagina web a Facultăţii Geografie, aici.

Program de conversie profesională Istorie (ID)

Facultatea de Istorie

Acest program de conversie profesională, organizat de Facultatea de Istorie, a debutat în anul universitar 2013-2014, în forma ID, cu o durată de 4 semestre, la finalizarea cărora absolvenții acumulează 120 de credite transferabile (30 credite/semestru).

Prin derularea acestui program se vizează acoperirea cu cadre didactice specializate a posturilor didactice vacante şi a celor greu ocupabile din anumite zone geografice ale ţării, de asemenea menţinerea în sistem şi / sau integrarea profesională a cadrelor didactice calificate şi cu experienţă care, prin formarea iniţială, predau discipline cu număr mai mic de ore în învăţământul preuniversitar şi care, prin dobândirea a încă unei specializări, pot să depăşească momentul critic al restrângerii de activitate, precum și stimularea cadrelor didactice pentru a participa la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii prin motivarea dezvoltării personale şi profesionale.

Conținutul programului are la bază toate componentele educației la distanță, care, pe de o parte, presupune elemente specifice privind materialele de studiu care pun accent pe studiul individual, modul de distribuire a resurselor de învățare, iar, pe de altă parte, vizează asigurarea / facilitarea comunicării bidirecționale pe suport electronic (platformă eLearning) atât în cadrul procesului educativ propriu-zis (predare, învățare, îndrumare, dialog profesor-cursant, cursant-profesor, evaluare continuă, autoevaluare), cât și în acordarea serviciilor suport de organizare, consiliere și orientare, gestionare date, colectare feedback, monitorizarea tuturor factorilor implicați în program.

istorie 4

Conținutul planului de învățământ realizat pentru programul de conversie profesională vizează atât competențe de specialitate prin disciplinele fundamentale și aplicative (inclusiv instruire asistată de calculator), discipline opționale de specialitate, cât și competențe didactice prin discipline didactice obligatorii și opționale, practică pedagogică de specialitate.

Disciplinele obligatorii de specialitate (10 module) sunt următoarele: Antropologia relaţiilor de putere; Cultură, civilizaţie și expresii ale autorității în lumea antică; Stat, biserică și societate în Evul Mediu timpuriu (sec. V-XI); Bizanț, Occident și Islam în sec. XI-XV; Procesul de modernizare în spațiul instituțional și societal românesc (sec. XVIII-XIX); Procesul de modernizare în Europa (sec. XVII-XIX); Politică şi societate în secolul XX: cooperare şi conflict; Evoluții politice și societale în România sec XX; Istoria ideii și integrării europene; Ştiinţe auxiliare (geografie şi demografie istorică, numismatică şi arheologie).

Discipline opționale de specialitate (2 din 3 module): Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România; Istoria artei şi a arhitecturii; Istoria relaţiilor internaţionale în secolele XIX-XX.

Discipline obligatorii didactice (2 module): Didactica arei curriculare Om şi societate; Didactica istoriei 1.

Discipline opționale didactice (1 din 2 module): Predarea istoriei şi educaţia civică; Educaţie nonformală, comunicare şi istorie.

Finalizarea studiilor prin promovarea examenului de absolvire a programului de conversie profesională conferă dreptul la obținerea unei diplome de conversie profesională, la nivel postuniversitar și dreptul de a profesa în noua specializare absolvită.

 • Cunoașterea și utilizarea competentă a conceptelor fundamentale utilizate în descrierea fenomenelor istorice și în interpretarea acestora, trecută și prezentă;
 • Cunoașterea și prezentarea elementelor relevante ale istoriei în dimensiunea sa cronologică și din punct de vedere tematic;
 • Analiza critică a surselor primare utilizate în cercetarea istorică;
 • Analiza critică a opiniilor, argumentelor și metodologiilor utilizate în cercetarea problematicii istorice;
 • Proiectarea de demersuri de cercetare autonomă pornind de la tematică și bibliografie dată;
 • Aplicarea metodelor de cercetare relevante la teme de istorie indicate

Programul, desfășurat la nivel postuniversitar, se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu precădere celor titulare.

Durată:

2 ani, la finalizarea cărora absolvenții vor acumula 120 de credite transferabile (30 credite/semestru).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul de conversie profesională regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Istorie, accesând următorul link.

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

psiho 4

Vrei să dobândești o calificare complementară celei deja deținute? Acum ai ocazia! Devino profesor pentru învățământul primar și preșcolar și sporește-ți astfel oportunitățile de a te angaja în sistemul de învățământ!

Oportunitatea pentru grupul țintă este dată și de forma de dezvoltare și organizare a programului de formare continuă în acest domeniu, susținută prin intermediul strategiei învățământului deschis la distanță, reprezentând o premisă favorabilă pentru acoperirea cu personal calificat a unor debușee provocatoare pe piața forței de muncă.

Finalitățile programului sunt formulate în relaţie cu nevoile de profesionalizare identificate, cu rolurile şi competenţele specifice care definesc activitatea specialiştilor în științele educației pentru palierul învățământului primar și preșcolar, conform profilului de calificare de la nivel național. Mai mult, programul își propune o focalizare specială pe tema claselor dificile și a comunităților defavorizate, provocări actuale în educație, prin cursuri și teme specifice, precum: managementul claselor dificile, curriculum individualizat și personalizat, strategii de instruire diferențiate, individualizate, chiar personalizate, instruire remedială și educație interculturală.

Programul de studii asigură calificarea în domeniul pedagogiei învățământului primar și preșcolar, iar diploma conferă drepturile legale aferente (angajarea în învățământul primar și preșcolar cu statut de profesor calificat).

TIPUL INSTITUŢIEI:

 • instituții de învățământ de stat și particulare: grădinițe, creșe, școli generale / colegii cu clasele I-IV, școli speciale;
 • inspectorate școlare;
 • ONG-uri / asociații care au ca obiect de activitate educația, ocrotirea și asistența copiilor;
 • after-school;
 • structuri instituționale de protecție, asistență, ocrotire a minorilor organizate la nivel guvernamental, județean, local;
 • instituții al căror obiect de activitate vizează petrecerea timpului liber al copiilor; cluburi, centre pentru vacanță.

FUNCȚII ÎNDEPLINITE ÎN CADRUL ACESTOR INSTITUȚII

Ocupaţii posibile:

Profesor pentru învăţământul preşcolar / Profesor pentru învăţământul primar / Asistent de cercetare în pedagogie / Consilier învăţământ / Expert învăţământ / Inspector învăţământ / Referent de specialitate în învăţământ / Mentor COR / Consilier şcolar

Propuneri:

Profesor itinerant pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor de sprijin pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor documentarist, Profesor pentru învăţământul primar în şcolile speciale, Profesor metodist al CCD, Director / manager al instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Consultant pentru programe de educație timpurie.

Acest program de conversie, prin învățământ la distanță, dezvoltat în dublă specializare, este răspunsul pe care îl cauți din punct de vedere profesional, iar la nivel social reprezintă o soluție la provocările din ultima perioadă privind creșterea, dezvoltarea și educația copilului de vârstă mică.

Durată:

Programul de conversie propus se va desfășura în forma ID și va avea o durată de 2 ani.

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul de conversie profesională regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației, aici.

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services