Oferta de Lifelong learning a UB -

Programe postuniversitare

Fundamentele psihologiei

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Programul postuniversitar se adresează tuturor absolvenților de studii superioare (cu diplomă de licență), precum și absolvenților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie sau teologie (persoanele prevăzute la art. 15 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în vederea practicării psihoterapiei, conform normelor CPR.

Discipline studiate:
Introducere în psihologie
Psihologia dezvoltării
Psihologie clinică
Evaluare psihologică
Abordări moderne în psihoterapie

psihologiestirediploma
 • Fișă tip de înscriere
 • Buletin / Carte de identitate
 • Certificatul de naștere
 • Certificatul de căsătorie / actul administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul)
 • Diploma de licență sau diploma echivalentă
 • Foaia matricolă / suplimentul la diplomă
 • Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere

Informații admitere: înscrierea se efectuează online, conform procedurii menționate pe site-ul facultății;
Organizare cursuri: cursurile se vor desfășura atât online, cât și fizic la sediul facultății;
Finalizare: cursurile se finalizează prin susținerea examenelor la discipline și susținerea examenului de certificare a competențelor;
Eliberare acte de studii: certificatul de atestare a competențelor și suplimentul se vor elibera în maximum 12 luni de la finalizarea studiilor, până la acest termen se eliberează adeverința de absolvire.

Prof. univ. dr. Cătălin NEDELCEA
Conf. univ. dr. Florinda GOLU
Conf. univ. dr. Cezar GIOSAN
Conf. univ. dr. Cornel MINCU
Lect. univ. dr. Ioana DAVID

Durată:

230 de ore

Criterii admitere:

Media examenului de licență

Taxă admitere:

50 lei

Taxă școlarizare:

2500 lei

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Fundamentele Psihologiei regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației accesând acest link.

Biblioteconomie și Știința Informării

Facultatea de Litere

site1

Programul de formare destinat pregătirii continue a personalului de secretariat din echipele de management ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din România

vizează cunoașterea principalelor linii de politică publică în domeniul administrativ educațional, aprofundarea aspectelor specifice activităților de secretariat, în vederea creșterii calității, a încrederii și transparenței serviciilor educaționale oferite de către instituțiile de învățământ preuniversitar din Romania. Parcurgerea programului vizează familiarizarea cursanților cu problemele fundamentale ale muncii de secretariat, în instituțiile de învățământ preuniversitar, readaptate și ajustate la prioritățile și provocările digitalizării, inclusivității, adaptării la specificul culturii școlare locale. Din perspectivă practică, acest program de formare vizează competențe de analiză, proiectare, implementare, evaluare a deciziilor și a proceselor specifice activităților de secretariat în școlile din mediul urban și rural, a performanței și competitivității din perspectiva managementului performant al instituțiilor de învățământ preuniversitar.

Premisa pe care se fundamentează propunerea de program de formare se regăsește în prioritățile asumate la nivelul învățământului românesc, ca parte a învățământului european. Din acest punct de vedere, modulul de curs se adresează personalului din secretariate în vederea creșterii calității și performanței instituționale, a bunei guvernanțe a școlii, a leadership-ului și managementului școlar, a monitorizării și evaluării activităților din școală, destinate să optimizeze relația instituției școlare cu elevii, cu părinții, cu comunitatea locală, printr-un personal de secretariat înalt calificat și adaptat provocărilor educației și administrației contemporane.

Absolvenţii programului postuniversitar Biblioteconomie și Știința informării vor putea activa fie ca specialişti în informarea documentară, fie ca experţi în transferul de informaţii, manageri de structuri şi sisteme infodocumentare, bibliotecari, bibliografi

Durată:

1 an / 2 semestre, 608 ore de activitate didactică, 60 de credite de studii transferabile (ECTS / SECT).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Biblioteconomie și Știința informării regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Litere accesând acest link.

Formarea personalului administrativ din instituțiile de educație

Facultatea de Litere

Programul de formare destinat pregătirii continue a personalului de secretariat din echipele de management ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din România vizează cunoașterea principalelor linii de politică publică în domeniul administrativ educațional, aprofundarea aspectelor specifice activităților de secretariat, în vederea creșterii calității, a încrederii și transparenței serviciilor educaționale oferite de către instituțiile de învățământ preuniversitar din Romania. Parcurgerea programului vizează familiarizarea cursanților cu problemele fundamentale ale muncii de secretariat, în instituțiile de învățământ preuniversitar, readaptate și ajustate la prioritățile și provocările digitalizării, inclusivității, adaptării la specificul culturii școlare locale.

Din perspectivă practică, acest program de formare vizează competențe de analiză, proiectare, implementare, evaluare a deciziilor și a proceselor specifice activităților de secretariat în școlile din mediul urban și rural, a performanței și competitivității din perspectiva managementului performant al instituțiilor de învățământ preuniversitar. Premisa pe care se fundamentează propunerea de program de formare se regăsește în prioritățile asumate la nivelul învățământului românesc, ca parte a învățământului european.

Finalitățile generale ale programului de formare
Creșterea calității și performanței instituționale, a bunei guvernanțe a școlii, a leadership- ului, managementului preuniversitar, a monitorizării și evaluării activităților din școală, destinate să optimizeze relația instituției școlare cu elevii, cu părinții, cu comunitatea locală, printr-un personal de secretariat înalt calificat și adaptat provocărilor educației și administrației contemporane, ca scop al programului de formare cu impact asupra întregului sistem educațional preuniversitar, în sens mai larg, poate să conducă la derivarea unor finalități specifice programului de formare:

 • Asigurarea unei bune guvernanțe a școlilor prin îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a competențelor personalului din serviciile de secretariat, aparținătoare sistemului de învățământ preuniversitar.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților personalului din serviciile de secretariat pentru aplicarea celor mai noi paradigme, metodologii și instrumente, în relațiile cu toți actorii din mediul școlar local.
 • Ameliorarea culturii organizaționale și a practicilor manageriale din școli, în vederea creșterii calității serviciilor școlare oferite la nivel integrat, local și regional, prin valorificarea competențelor transversale formate prin acest program.
 • Stimularea proceselor educaționale parteneriale, la nivel instituțional, regional și central, printr-un schimb de cunoștințe și experiență, dar și prin constituirea unor comunități de practici în acest domeniu.
 • Creșterea gradului de conștientizare a personalului implicat în procesele manageriale și serviciile de secretariat, a priorităților actuale, la nivel educațional și administrativ: digitalizarea, inclusivitatea și adaptarea la particularitățile spațiului local / regional în care instituția de învățământ este inserată.
programe-formare-continua-reconversie-profesionala
 • cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice activităților de secretariat din învățământul preuniversitar, adaptate exigențelor conceptuale și metodologice actuale, din perspectivă educațională și administrativă

 • înțelegerea principalelor linii de evoluție educațională și administrativă în învățământul preuniversitar, precum şi a consecințelor acestora pentru relația cu spațiul local și regional
 • explicarea și interpretarea proceselor şi a conținuturilor teoretice și practice ale activității de secretariat în școală, din perspectiva digitalizării, comportamentuluiinstituțional și a exigențelor administrative actuale
 • proiectarea și evaluarea unor activități / sarcini instituționale specifice domeniului secretariatului școlar, prin utilizarea unor tehnici si instrumente bazate pe evidențe, în vederea asigurării calității serviciilor școlare și administrative oferite
 • manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile față de activitatea de secretariat, în vederea dezvoltării unei culturi a calității pe domeniul leadershipului scolar
 • cultivarea unui mediu școlar centrat pe valori, transparență informațională si relații democratice între mediul școlar și comunitățile locale pe care le reprezintă
 • motivarea participării și a implicării, personalului de secretariat participant la programul de formare, în propria dezvoltare profesionala prin atașarea acestora la comunitatea de practici constituită în această arie educațională și de suport administrativ.

Durată:

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Formarea personalului administrativ din instituțiile de educație
Durata studiilor: 4 săptămâni
Activitate didactică și pregătire individuală: 50 ore, dintre care:
– 48 de ore de activitate didactică / 4 ECTS
– examen: 2 ore / 1 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență
Numărul minim şi maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire;
Numărul minim de participanți pentru o serie dc pregătire: 25 cursanți, numărul maxim de participanți pentru o serie de pregătire: 50 cursanți.

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Formarea personalului administrativ din instituțiile de educație regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Litere accesând acest link.

Abordări moderne în psihopedagogia specială

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Cursul are ca principal scop formarea / dezvoltarea unor competențe generale şi specifice în vederea utilizării strategiilor actuale din domeniul psihopedagogiei speciale, în proiectarea, organizarea, desfășurarea şi evaluarea activităților educaționale, precum și formarea unei viziuni profesionale care să pună în prim-plan valorificarea potențialului restant funcțional al elevilor cu deficiență şi valorile promovate de conceptul „educația pentru toți”. Prezentul program de formare urmărește să contribuie la optimizarea activității absolvenților de învățământ superior care doresc să lucreze cu copii cu cerințe educative speciale prin constituirea / dezvoltarea unor competențe specifice şi realizarea standardelor de performanță cerute.

Organizare: Programul se desfășoară modular, la sfârșit de săptămână, pentru a facilita prezența cursanților la toate activitățile de predare-învățare-evaluare. Cursanții vor avea acces la suporturile de curs necesare pentru fiecare curs inclus în planul de învățământ Metodele de învățare sunt adecvate domeniului și disciplinelor studiate , vizează centrarea pe student și valorizarea acestuia, fiind la nivelul noilor descoperiri, mai ales în ceea ce privește cunoașterea și operarea cu tehnologiile moderne de acces pentru copiii și adulții cu nevoi speciale; dintre aceste metode, remarcăm: prelegerea clasică, metodele participative și interactive, demonstrațiile practice, dezbaterea academică, argumentarea și contraargumentarea unei informații, învățarea tehnicilor compensator-recuperatorii și terapeutice, prezentările PowerPoint etc.

Beneficiari: Acest program se adresează tuturor absolvenților de învățământ superior (studii universitare), care doresc să desfășoare activități cu copii cu dizabilități.

site2
 • definirea, clasificarea şi alegerea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate în intervenţia psihopedagogică;
 • utilizarea principiilor de bază în verderea elaborării programelor de intervenţie personalizată, a adaptării curriculare pentru copiii cu CES în funcţie de nevoile şi particularităţile acestora;
 • elaborarea unor modalităţi de intervenţie în vederea recuperării persoanelor cu CES prin aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor consacrate în domeniu;
 • definirea, clasificarea și selecția strategiilor conținuturilor și mijloacelor de proiectare și implementare curriculară, de reabilitare și compensare a persoanelor cu CES;
 • clasificarea şi descrierea diferitelor forme de şcolarizare a copiilor cu CES, în vederea elaborării şi interpretării planului de integrare socială a persoanelor cu nevoi speciale pe baza terminologiei, metodelor şi paradigmelor specifice;
 • identificarea noilor orientări metodologice în domeniul recuperării, educării şi integrării socioprofesionale a persoanelor cu CES.
Durată:

1 an / 2 semestre, 608 ore de activitate didactică, 60 de credite de studii transferabile (ECTS / SECT).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Abordări moderne în psihopedagogia specială regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei accesând acest link.

Leadership şi competenţe manageriale

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

site3

Programul postuniversitar „Leadership și competențe manageriale” are ca obiectiv central formarea unui set de competențe de conducere.

Pentru psihologi, cursul conferă credite profesionale – prin sistemul de formare avizat de Colegiul Psihologilor din România.

Organizare: Cursanții vor lucra pe platforma online și vor accesa, cu parolă, modulele de curs. Aceste module includ teorii relevante în domeniu, aplicații – spețe practice, exerciții, teste de cunoștințe. Platforma de e-learning a Universității Naționale de Apărare „Carol I” permite cursanților să acceseze și să parcurgă materialele în ritmul propriu, de oriunde din țară și din lume. Astfel, cursanții își pot organiza activitatea după propriul program. La finalul unităților de învățare se va completa un test-grilă. Modulele de curs se pot accesa pe parcursul a trei luni, fiind eșalonate lunar. Organizarea prelegerilor se va face în weekend, după un program stabilit de traineri cu consultarea cursanților.

Beneficiari: persoane angajate în funcții de conducere și candidați pentru funcții de conducere, psihologi; persoane interesate de îmbogățirea cunoștințelor și abilităților în aria de leadership și competențe manageriale.

Competențele formate vizează: configurarea profilului psihologic pentru personalul sau candidații care urmează a ocupa funcții de conducere, descoperirea resurselor personale pentru dezvoltarea procesului de conducere, adaptarea stilului de conducere în funcție de context, abilități cognitive, atitudinale, comportamentale în activitatea de conducere, identificarea caracteristicilor psihologice ale liderului de succes, gestionarea riscului și crizelor, identificarea caracteristicilor leadership-ului toxic, profilul conducerii etice, utilizarea mecanismelor psihologiei conducerii în vederea creșterii eficienței organizaționale, conducerea activității de psihologie.

Absolvenții vor putea ocupa funcții, inclusiv de conducere, conform competențelor dobândite, în structurile menționate mai sus și își pot îmbunătăți eficiența profesională necesară conducerii sau sprijinirii actului de conducere/comandă în organizații/firme/instituții civile și militare, care operează pe teritoriul național sau în mediul internațional.

Psihologii vor putea furniza, conform competențelor dobândite și atestatului eliberat de Colegiul Psihologilor din România, servicii psihologice și vor putea ocupa funcții, inclusiv de conducere în: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Transporturilor, Administrația Națională a Penitenciarelor din România, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Pază și Protecție, Ministerul Economiei, precum și în alte structuri ale administrației centrale și locale, organizații, companii și firme private, institute, clinici și centre de profil, cabinete individuale de psihologie.

Durată:

310 ore de activitate didactică, 31 de credite de studii transferabile (ECTS / SECT).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Leadership şi competenţe manageriale regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei accesând acest link.

Psihologie aplicată în diplomație și relații internaționale

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Programul postuniversitar „Psihologie aplicată în diplomație și relații internaționale” are ca obiectiv central formarea unui set de competențe în psihologie diplomatică și în relații internaționale.

Pentru psihologi, cursul conferă credite profesionale prin sistemul de formare avizat de Colegiul Psihologilor din România.

Organizare: Cursanții vor lucra pe platforma online și vor accesa, cu parolă, modulele de curs. Aceste module cuprind teorii relevante în domeniu, aplicații – spețe practice, exerciții, teste de cunoștințe. Platforma de e-learning a Universității Naționale de Apărare „Carol I” permite cursanților să acceseze și să parcurgă materialele în ritmul propriu, de oriunde din țară și din lume. Astfel, cursanții își pot organiza activitatea după propriul program. La finalul unităților de învățare se va completa un test grilă. Modulele de curs se pot accesa pe parcursul a trei luni, fiind eșalonate lunar. Organizarea prelegerilor se va face în weekend, după un program stabilit de traineri cu consultarea cursanților.

Beneficiari sunt persoane angajate în instituții ce presupun activități diplomatice și relații internaționale, psihologi; persoane interesate de îmbogățirea cunoștințelor și abilităților în psihologia diplomatică, în diplomație și în relații internaționale.

site4

Competențele formate vizează: utilizarea metodelor psihologiei în mediul diplomatic, în relații naționale și internaționale; evaluarea critică a situațiilor problematice; managementul eficient al proceselor psihice în mediul diplomatic; gestionarea adecvată a vulnerabilităților mediului diplomatic/internațional; abordarea psihologică a comunicării în relațiile diplomatice/internaționale; conducerea activității de psihologie; competențe transversale relaționate cu domeniul diplomației/relațiilor internaționale.

Absolvenții vor putea ocupa funcții, inclusiv de conducere, conform competențelor dobândite în structurile menționate mai sus și își pot îmbunătăți eficiența profesională necesară lucrului în mediul internațional (UE, NATO, OSCE, ONU, teatre de operații militare, companii multinaționale, firme de recrutare internațională, structuri de management al resurselor umane etc.).

Psihologii vor putea furniza servicii psihologice de consultanță și vor putea ocupa funcții, inclusiv de conducere în: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor din România, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Pază și Protecție, Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Transporturilor, precum și în alte structuri ale administrației centrale și locale, organizații, companii și firme private, institute, clinici și centre de profil, cabinete individuale de psihologie.

Durată:

550 de ore de activitate didactică, 22 de credite de studii transferabile (ECTS / SECT).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Psihologie aplicată în diplomație și relații internaționale regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei accesând acest link.

Analiza teoretică a reglementărilor cuprinse în codul administrativ

Facultatea de Drept

site5

Scopul programelor de studii postuniversitare îl reprezintă depăşirea dificultăţilor de ordin teoretic şi practic, inerente în condiţiile apariţiei noilor coduri fundamentale ale României. Cursurile urmăresc înţelegerea noilor reglementări cuprinse în noile codificări normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal, Codul de procedură penală, Codul administrativ, precum și alte codificări ulterioare), precum și clarificarea problemelor de practică juridică şi judiciară ce ar putea decurge din aplicarea acestora.

Organizare: Cursurile se vor organiza, de regulă, în regim modular. Organizarea și programarea fiecărui modul se vor realiza conform precizărilor din fișa fiecărei discipline. Cursurile vor cuprinde disciplinele din planul de învăţământ, iar numărul de credite este cel prevăzut în planul de învăţământ. Cursurile vor avea un caracter interactiv. Se vor aborda cu precădere aspecte de ordin practic, generate de problemele concrete pe care noile reglementări le creează sau se preconizează că le vor crea în activitatea practicienilor dreptului. Absolvirea cursurilor presupune susținerea de examene de absolvire pentru fiecare disciplină din planul de învățământ și unui examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Examenele vor fi organizate conform fișelor de disciplină. Evaluarea se va face prin acordarea de note.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Drept a Universității din București se desfășoară în conformitate cu dispoziţiile art. 173 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 și cu Metodologia-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019, cu modificările ulterioare.

Acest program este destinat tuturor categoriilor de practicieni ai dreptului: judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici, notari publici, executori judecătoreşti etc.

 • Identificarea surselor de informare în domeniul administrației publice (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice;
 • Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul administrației publice (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă de drept concretă;
 • Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete;
 • Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o problemă de drept din domeniul administrației publice.
 • Redactarea de clauze specifice contractelor administrative, precum și de cereri și acte juridice adresate instanțelor judecătorești și asigurarea asistenței pe parcursul etapelor procedurale ale unui litigiu de drept administrativ
Durată:

188 de ore de activitate didactică (16 săptămâni de activitate didactică), 18 de credite de studii transferabile (ECTS / SECT).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Analiza teoretică a reglementărilor cuprinse în codul administrativ regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Drept, accesând acest link.

Bazele sistemelor informaționale geografice

Facultatea de Geografie

Programul de studii va dezvolta competențe în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul prin dezvoltarea capacităților de analiză, interogare și afișare a site-urilor de date complexe. De asemenea, urmărește dezvoltarea abilităților de coordonare și colaborare în vederea dezvoltării proiectelor complexe de comunicare a rezultatelor cercetării și realizării unor astfel de proiecte. Sistemele informaţionale geografice au o largă adresabilitate în diferite sectoare ale economiei, fiind necesară realizarea unei pregătiri complexe şi actualizate ancorate la realităţile pieţii muncii şi la tendinţele actuale, constând din competenţe geografice de gestionare a informaţiilor şi datelor teritoriale.

Centrul de greutate se va muta de la domeniul informativ la cel formativ, aplicativ şi mai ales practic, având în vedere permanent comanda socială şi cerinţele beneficiarilor.

site6
 • Expertiză în gama relativ diversă de specializari de interes general actual ale sistemelor informaționale geografice.
 • Crearea competențelor necesare elaborării de concepte, proiectării şi/sau utilizării de sisteme informatice complexe, care proceseseză volume mari de date eterogene, cu capacitatea de a integra şi exploata teorii şi metode multi şi interdisciplinare pentru extragerea informaţiei, reprezentarea conţinutului datelor și formalizarea cunoştinţelor.
 • Capacitatea de a proiecta și de a implementa baze de date și aplicații ale acestora folosind limbaje și interfețe specifice, pentru diferite sisteme de gestiune a bazelor de date, platforme de calcul și categorii de aplicații; dintre acestea, aplicațiile de baze de date distribuite și depozitele de date reprezintă elemente importante din cadrul acestui program de master
 • Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale şi specifice privind atributele de structură, funcţionare şi proiectare pentru sisteme şi tehnologii multimedia; posibilitatea de a evalua pe baza criteriilor de performanţă însuşite un anumit tip de sistem şi maniera in care acesta poate fi utilizat într-o configuraţie care integrează tehnologii de comunicaţie multimedia.
 • Aprofundarea conceptelor, a modului de abordare şi a cerinţelor impuse de lucrul într-o platformă online cu suport electronic; crearea capacităţilor de proiectare şi operare cu o multitudine de tipuri de sisteme, atât din punctul de vedere al concepției acestora, cât şi din cel al utilizării lor.
Durată:

110 ore de activitate didactică (6 luni de activitate didactică), 11 de credite de studii transferabile (ECTS / SECT).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Bazele sistemelor informationale geografice regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Geografie, la următorul link.

Sisteme informaționale geografice avansate

Facultatea de Geografie

site7

Programul de studii va dezvolta competențe în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul prin dezvoltarea capacităților de analiză, interogare și afișare a site-urilor de date complexe. De asemenea, urmărește dezvoltarea abilităților de coordonare și colaborare în vederea dezvoltării proiectelor complexe de comunicare a rezultatelor cercetării și realizării unor astfel de proiecte. Sistemele informaţionale geografice au o largă adresabilitate în diferite sectoare ale economiei, fiind necesară realizarea unei pregătiri complexe şi actualizate ancorate la realităţile pieţii muncii şi la tendinţele actuale, constând din competenţe geografice de gestionare a informaţiilor şi datelor teritoriale.

Centrul de greutate se va muta de la domeniul informativ la cel formativ, aplicativ şi mai ales practic, având în vedere permanent comanda socială şi cerinţele beneficiarilor.

 • Expertiză în gama relativ diversă de specializari de interes general actual ale sistemelor informaționale geografice.
 • Crearea competențelor necesare elaborării de concepte, proiectării şi/sau utilizării de sisteme informatice complexe, care proceseseză volume mari de date eterogene, cu capacitatea de a integra şi exploata teorii şi metode multi şi interdisciplinare pentru extragerea informaţiei, reprezentarea conţinutului datelor și formalizarea cunoştinţelor
 • Capacitatea de a proiecta și de a implementa baze de date și aplicații ale acestora folosind limbaje și interfețe specifice, pentru diferite sisteme de gestiune a bazelor de date, platforme de calcul și categorii de aplicații; dintre acestea, aplicațiile de baze de date distribuite și depozitele de date reprezintă elemente importante din cadrul acestui program de master
 • Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale şi specifice privind atributele de structură, funcţionare şi proiectare pentru sisteme şi tehnologii multimedia; posibilitatea de a evalua pe baza criteriilor de performanţă însuşite un anumit tip de sistem şi maniera în care acesta poate fi utilizat într-o configuraţie care integrează tehnologii de comunicaţie multimedia.
 • Aprofundarea conceptelor, a modului de abordare şi a cerinţelor impuse de lucrul într-o platformă online cu suport electronic; crearea capacităţilor de proiectare şi operare cu o multitudine de tipuri de sisteme, atât din punctul de vedere al concepției acestora, cât şi din cel al utilizării lor.
Durată:

110 ore de activitate didactică (6 luni de activitate didactică), 11 de credite de studii transferabile (ECTS / SECT).

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Sisteme informationale geografice avansate regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Geografie, la următorul link.

Leadership educațional pentru transformare sustenabilă

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Scopul programului îl constituie dezvoltarea competențelor de conducere și leadership exercitate de absolvenții programului la nivelul instituțiilor școlare sau organizațiilor educaționale din care provin, elaborând demersuri și susținând procese care promovează un mediu incluziv și o cultură colaborativă în contextele profesionale în care funcționează, cu efecte în reducerea inechităților educaționale și îmbunătățirii calității generale educației. Acest program se adresează tuturor absolvenților de învățământ superior (studii universitare), care doresc să desfășoare activități în domeniul educațional, cu precădere în roluri de lidership și management educațional circumscrise unei abordări incluzive în educație.

Un aspect specific cu valoare adăugată în dinamica grupului de participanți îl constituie profilul de formare inițială și tipul de instituție în cadrul căreia profesează participanții. Punctul comun îl reprezintă nevoia de autodezvoltare profesională şi personală și de autoeficiență.

Leader,With,Idea,And,Innovation,,Woman,Hand,Flips,Cube,With

C1. Proiectarea programelor educaționale adaptate pentru diverse niveluri și grupuri țintă
C4. Managementul grupurilor și al proiectelor educaționale
C6. Dezvoltarea și promovarea practicilor profesionale specifice specialistului în științele educației

CT1 Aplicarea deontologiei profesionale fundamentate pe valori specifice științelor educației
CT2 Cooperarea în echipe profesionale interdisciplinare specifice proiectelor și programelor din științele
CT3 Utilizarea învățării pe tot parcursul vieții pentru formarea și dezvoltarea profesională continuă

Durată:

180 ore, 18 ECTS

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Leadership educațional pentru transformare sustenabilă regăsiţi pe pagina web a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației, la următorul link.

Fundamentele instituțiilor și piețelor de capital

Facultatea de Administrație și Afaceri

site1_3

La nivelul Facultății de Administrație și Afaceri există în prezent o preocupare constantă de a implica companii comerciale precum și alte tipuri de organizații și instituții în procesul de învățământ. Astfel, membrii corpului didactic care activează în cadrul acestei facultăți au contactat  firme/organizații care doresc să se implice în activitățile desfășurate în facultate oferind acestor firme posibilitatea de a veni în contact direct cu studenții noștri printr-o serie de mijloace precum  workshop-uri, prezentări pe teme de actualitate, tutoriale, târguri de job-uri, etc. 

Ne propunem să atragem reprezentanți ai mediului de afaceri în proiecte de cercetare comune care să combine aspectele teoretice și practice, unul din scopurile acestui program de studii postuniversitare fiind  inițierea , apoi dezvoltarea unui grup de cercetare avansată în domeniul afacerilor, respectiv al instituțiilor și piețelor de capital.

 • Aplicarea conceptelor, teoriilor și tehnicilor folosite în analiza piețelor financiare pentru crearea propriului portofoliu de investiții
 • Utilizarea de criterii și metode adecvate pentru evaluarea studiilor/analizelor privind piețele de capital.
 • Aplicarea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor și instrumentelor specific dimensiunii financiare a afacerilor internaționale
 • Proiectarea de variante decizionale aferente dimensiunii financiare a afacerilor internaționale
 • Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de management al portofoliului
 • Înțelegerea modului de funcționare al instituțiilor care acționeaza pe piețele de capital
Durată:

4 săptămâni
Activitate didactică și pregătire individuală: 70 ore de activitate didactică
Examen: 2 ore
Forma de învățământ: cu frecvență

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Fundamentele instituțiilor și piețelor de capital regăsiţi aici.

Leadership bazat pe valori

Facultatea de Teologie Baptistă

Obiectivele fundamentale ale programului Leadership bazat pe valori pot fi sintetizate astfel: Programul postuniversitar de formare continuă reprezintă oferta educațională pentru formarea liderilor și managerilor implicați în instituții cu activități religioase, politice, de afaceri și organizații neguvernamentale. 

Formarea de lideri prin acest program care ia în considerare rolul caracterului și al valorilor face ca programul să se înscrie în interesul crescând față de această abordare, interes care se regăsește pe piața educațională mondială.

site2_1

Competențe generale:

 • Asigurarea unei conduceri întemeiate pe valori în diferite contexte de activitate (religios, politic, afaceri, ONG)
 • Dezvoltarea capacității de a analiza și conduce într-un context intercultural

Competențe specifice:

 • Elaborarea unui model de leadership adecvat contextului
 • Înțelegerea importanței caracterului și a valorilor în leadership
 • Analiza importanței capitalului uman pentru leadership
 • Evaluarea relației dintre leadership și capitalul social
 • Formarea calităților de conducere pentru organizații politice
 • Formarea calităților de conducere pentru mediul de afaceri
 • Formarea calităților de conducere pentru organizații neguvernamentale
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare cu publicul în contextul mediilor sociale
Durată:

Pentru realizarea obiectivelor propuse, durata de pregătire este de 100 ore, echivalentul a unui număr de 10 credite de studii universitare transferabile, conform planului de învățământ propus.

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Leadership bazat pe valori regăsiţi aici

E-guvernare și principiile comunicării publice

Facultatea de Administrație și Afaceri

site3_3

Regulamentul UE 1724/2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic, Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Hotărârea nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de Contact Unic electronic etc își propun utilizarea tehnologiilor de informare și comunicații (TIC) în administrația publică pentru a ameliora calitatea și accesibilitatea serviciilor publice. Programul E-Guvernare și principiile comunicării publice, este creat de către Facultatea de Administrație și Afaceri, pentru a răspunde acestei nevoi reale de pregătire a specialiștilor în E-Administrație și E-Democrație, specialiști care să aplice principiile guvernanței democratice și ale noii gestiuni publice cu ajutorul aplicațiilor IT. În acest fel, vor contribui, la rândul lor, la procesul de digitalizare al administrației publice din România. În cadrul Facultății de Administrație și Afaceri există preocuparea constantă de a implica instituțiile publice, precum și pe cele din mediul de afaceri în procesul de învățământ. Studenții noștri au intrat în dialog cu acestea în cadrul workshop-urilor, târgurilor de job-uri, tutorialelor și altor evenimente organizate de către facultate. Prin programul E-guvernare și principiile comunicării publice ne propunem să atragem, în continuare, reprezentanți din organizațiile publice și private în proiecte de cercetare comune, care să combine aspectele teoretice și practice, în spiritul guvernării în rețele – unul dintre principiile guvernării democratice.

Astfel, unul dintre scopurile acestui program de studii postuniversitare este inițierea, apoi dezvoltarea unui grup de cercetare avansată în domeniul E-guvernare și principiile comunicării publice, cercetare care să apropie în timp polii comunicării: administrație – cetățean și să medieze relația dintre instituțiile publice și publicurile sale. În acest fel cresc: accesibilitatea serviciilor și a informațiilor publice oferite cetățenilor de către autoritățile competente, transparența, argumentarea deciziilor instituției publice, debirocratizarea (reducerea costurilor și timpului necesar pentru rezolvarea solicitărilor), sunt facilitate dialogul și cooperarea rapidă între instituțiile competențe.

Programul postuniversitar E-guvernare și principiile comunicării publice se adresează: administrației centrale și locale, cetățenilor (marele public), specialiștilor IT și colaboratorilor, membrilor instituției publice, decidenților, prescriptorilor și partenerilor importanți: întreprinderi, jurnaliști, lobbyști, partide politice, tuturor utilizatorilor site-urilor unei instituții publice, tuturor celor care își propun dezvoltarea abilității de a folosi platformele informatice integrate (SNI, PCUe, SEAP, SNEP), aplicațiile E-Administrație și E-Democrație, în concordanță cu principiile proprii guvernanței democratice (transparență, imputabilitate, guvernare în rețele, colaborare în definirea și aplicarea politicilor publice). Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenții care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.

Cursul asigură absolvenților competențele necesare angajării ulterioare ca personal de specialitate în E-Guvernare și comunicare, atât în organizațiile publice, cât și în cele private.

  1. Aplicarea principiilor guvernanței democratice și ale noii gestiuni publice în instituția publică și formarea profesională de specialiști în E-Administrație și E-Democrație, care să apropie polii comunicării prin intermediul tehnologiilor de informare și comunicare din administrația publică (E-guvernare) pentru a crește transparența, calitatea și accesibilitatea serviciilor publice.
  2. Familiarizarea cu arhitectura și modul de navigare al sistemelor informatice integrate din România: platformele SNI – Sistemul Național de Interoperabilitate, PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, SEAP – Sistemul electronic de achiziții publice, astfel încât să crească legitimitatea acțiunii publice, identificarea clară a emițătorului, respectarea „logicii” beneficiarului, respectul față de acesta (eliminarea cozilor).
  1. Formarea deprinderii de a utiliza aplicațiile E-Administrație (furnizarea de informații și executarea de tranzacții online – S.N.E.P sau ghișeul.ro)– astfel încât să crească transparența instituției publice, precum și respectul față de cetățean (accesibilitatea serviciilor oferite cetățenilor de către autoritățile competente).
  1. Dobândirea capacității de a utiliza tehnologiile de informare și comunicații în administrația publică (E-Guvernare) pentru animarea dezbaterii publice și politice (E-participare, E- Democrație), exercițiul dreptului la vot prin Internet (E-voting, E-Democrație,), precum și pentru participarea cetățenilor la elaborarea de politici publice.
  1. Perfecționarea capacității de a gestiona digital documentele dintr-o instituție publică sau privată: transpunerea documentelor din format fizic în format digital și reducerea costurilor (economie de hârtie), utilizarea unui software care permite găsirea oricărui act în mai puțin de două minute etc.
  1. Dezvoltarea abilității de a clasa informația din instituția publică în informații de interes public versus informații care reprezintă secret profesional, respectând Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, gestionarea transparentă a arhivelor.
  1. Asimilarea legislației și principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR – protecția datelor cu caracter personal), cu ajutorul unor studii de caz.
  1. Dobândirea abilității de a organiza site-ul unei instituții publice în funcție de grupurile de utilizatori și nevoile lor (impozite, școli, documente de identitate etc) și nu în funcție de structurile administrative.
  1. Cooperarea cu universități din țară și străinătate, cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și alte organizații în vederea dezvoltării activităților de cercetare științifică legate de E-Guvernare, aplicarea în administrația românească a principiilor guvernanței democratice (transparență, argumentarea deciziilor, guvernare în rețele, colaborare în definirea și realizarea politicilor publice).
Durată:

8 săptămâni
Activitate didactică și pregătire individuală: 120 ore activitate didactică/12 credite de studii
transferabile (ECTS/SECT)
Examen: 2 ore
Forma de învățământ: cu frecvență

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar E-guvernare și principiile comunicării publice regăsiţi aici.

Antreprenoriat sustenabil

Facultatea de Administrație și Afaceri

Programul de formare intitulat “Antreprenoriat sustenabil” vizează dobândirea de cunoștințe aprofundate cu privire la antreprenoriat, în general, și la antreprenoriat sustenabil, în special. Parcurgerea acestui program vizează conștientizare cursanților cu privire la valorile etice și promovarea unei bune guvernări. Din perspectivă practică, acest program de formare vizează dezvoltarea creativității, inovației și a capacității de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor. În plus, cursanții vor dobândi o atitudine antreprenorială caracterizată prin inițiativă, atitudine proactivă în viața personală, profesională și socială. 

Premisa pe care se fundamentează propunerea de program se regăsește în prioritățile asumate la nivelul Organizației Națiunilor Unite, în contextul programulului Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. De asemenea, acest program de formare profesională este în concordanță cu angajamentele luate de România cu privire la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel naţional, precum și în concordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă. Din acest punct de vedere, programul se adresează antreprenorilor și viitorilor antreprenori în vederea stimulării interesului lor pentru dezvoltarea durabilă, prin însușirea conceptelor cu privire la economia circulară, inovarea socială și responsabilitatea socială corporativă.

Poză cu studenți- Link către seria de module pentru studenți

Calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare formatori.

Durată:

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Antreprenoriat sustenabil
Durata studiilor: 4 săptămâni
Activitatea didactică și de pregătire individuală: 50 ore, din care:
– 48 ore de activitate didactică / 4 ECTS
– Examen: 2 ore / 1 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Antreprenoriat sustenabil regăsiţi aici.

Etică și integritate în învățământul preuniversitar

Facultatea de Filosofie

comisia-de-etica-img-generala

Programul de studii postuniversitare, de educație permanentă și perfecționare, intitulat „Etică și integritate în învățământul preuniversitar” se adresează profesorilor din mediul preuniversitar care doresc să se implice în rezolvarea activă și instituțională a problemelor specifice de etică din mediul preuniversitar.

Prin profesorii din mediul preuniversitar ne referim la profesorii care predau la toate cele trei cicluri de învățământ preuniversitar (primar, gimnazial și liceal), atât din învățământul de stat, cât și din cel privat.

Programul va fi implementat în colaborare cu Centrul de Cercetare în Etica Aplicată (CCEA).[1] Centrul a fost înființat în anul 2004 și își desfășoară activitatea, încă de la înființare până în prezent, în cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București. În CCEA au fost derulate o serie de proiecte de cercetare, naționale sau internaționale, cu finanțare sau fără finanțare, pe teme ce țin de domeniul eticii, de la teme care țin strict de managementul eticii, etica noilor tehnologii și etica ameliorării umane, până la domeniul eticii și integrității profesionale. Membrii centrului s-au remarcat printr-o serie de publicații și apariții în spațiul public și au contribuit la dezvoltarea și popularizarea domeniului eticii, atât pe plan național, cât și internațional. Toate aceste activități ale CCEA au dus la organizarea unui grup care reușește să îmbine cu succes multiple activități de cercetare și de predare în domeniul eticii; acest fapt denotă expertiza necesară pentru a oferi resursele umane demarării și desfășurării cu succes a obiectivelor pe care le are cursul postuniversitar propus.

[1] www.ccea.ro;

Scopul programului postuniversitar este de a le oferi profesorilor din mediul preuniversitar șansa de a se implica în mod activ într-un dialog privind problemele de etică specifice locului lor de muncă și de a explora împreună cu aceștia cum anumite concepte, teorii, principii sau valori morale pot deopotrivă informa și îndruma acțiunea și decizia etică.

 • Formarea unui grup de profesori care pot identifica temeiurile unor decizii sau acțiuni morale, dar și de conștientizare a riscurilor ignorării unor prerogative morale.
 • Acest curs le oferă oportunitatea profesorilor de a face un prim pas în vederea specializării în domeniul eticii.
 • Cursul crește calitatea pregătirii cadrelor didactice în domeniul eticii, mai exact, de a analiza și evalua anumite decizii, acțiuni sau reguli care țin de domeniul eticii.
 • Cursul promovează învățarea autonomă și continuă în domeniul eticii demonstrând că acest domeniu necesită un efort permanent din partea agenților de a se adapta la contextele și situațiile noi din spațiul educațional preuniversitar (acest lucru este evident mai ales în modulul al doilea privind etica noilor tehnologii).
Durată:

Programul de studii postuniversitare este proiectat pentru o durată de 40 ore, 4 credite, la care se adaugă timpii de studiu individual, pregătirea proiectelor sau a activităților de grup conform fișei disciplinei care înglobează cele 3 module ale cursului.

 1. Introducere în conceptele, normele, principiile și valorile morale.
 2. Etica noilor tehnologii în contextul preuniversitar.
 3. Dilemele și aspectele etice instituționale ale contextului preuniversitar.

Programul se va desfășura în funcție de disponibilitatea profesorilor care țin acest curs, dar și a cursanților, inclusiv în weekend (dacă este cazul), respectiv în format online sau fizic, pentru a facilita prezența cursanților care s-au înscris la toate activitățile de predare-învățare-evaluare.

Numărul minim pentru organizarea unei serii de curs este de 30 de cursanți, iar numărul maxim este de 50 de cursanți.

 

Contact:

Mai multe informaţii cu privire la programul postuniversitar Etică și integritate în învățământul preuniversitar regăsiţi aici.

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services