Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice / Archaeological Sciences

Titlul proiectului: Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice / Archaeological Sciences

 

Acronimul proiectului: ArchaeoScience#RO
ID: 335
Contract:  nr.15PFE/2018
Tipul proiectului: proiect de dezvoltare instituțională – proiecte de finanțare a excelenței în CDI
Contractor: Universitatea din București
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioada de implementare: 2018-2020

 

Descriere proiect

 

Proiectul „Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice / Archaeological Sciences (ArchaeoScience#RO)” urmărește introducerea unui domeniu de cercetare neabordat la nivel universitar în țara noastră – Științele Arheologice (Archaeological Sciences).

Proiectul, declarat câștigător, are un buget alocat de 4.766.000 lei și va fi derulat în perioada 2018-2020, prin Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB). Implementarea proiectului va fi asigurată de un grup de cercetare afiliat ICUB, care reunește specialiștii mai multor facultăți – Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie, Geologie și Geofizică, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației și cu suportul logistic oferit de către Direcția IT&C și de Direcția Managementul Programelor de Cercetare.

Implementarea proiectului “Platforma Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice”, presupune dezvoltarea unei platforme comune, care să faciliteze abordarea complexă, interdisciplinară și integrativă a patrimoniului cultural arheologic, prin desfășurarea unor activități de cercetare și formare în domeniul patrimoniului arheologic și cultural material (mobil și imobil) și imaterial.

În urma implementării acestui proiect, Universitatea din București va fi prima universitate din România care va aborda domeniul Științelor Arheologice. Acest demers reprezintă o bună oportunitate de racordare a României la direcțiile și programele de cercetare existente în alte țări din Uniunea Europeană și din întreaga lume, în contextul în care anul 2018 reprezintă Anul European al Patrimoniului Cultural.

Platforma propusă spre dezvoltare va integra o direcție principală de cercetare ştiinţifică sistematică, inter-, pluri-, multi- și transdiciplinar, organizată de către Facultăţile de Istorie, Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Geologie şi Geofizică din cadrul Universității din București, care să răspundă necesităţilor actuale din România și celor europene, în concordanță cu tendințele din domeniu pe plan internațional. Echipele de cercetare  din domeniul Științelor Arheologice, din cadrul facultăților sus menționate, vor fi organizate sub forma a cinciUnități de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Formare Profesională (în continuare UCDIFP), grupate pe următoarele subdiscipline:

i). Bioarheologie (Bioarchaeology) – va aborda direcțiile de cercetare cum ar fi arheobotanica, zooarheologie, paleoantropologie, paleomicrobiologie și paleoparazitologie;

ii). Georahaeologie (Geoarchaeology) – va aborda direcțiile de cercetare precum gemorfologia, sedimentologia, paleohidrografia, paleogeografia, reconstituiri de paleomediu, paleorelief și peisaj;

iii). Studiul Culturii Materiale (Material Cultrure Studies) – va aborda direcțiile de cercetare legate de cvasitotalitatea analizelor arheometrice efectuate asupra monumentelor, artefactelor și ecofactelor arheologice (de exemplu, petrografie, mineralogie, cromatografie, XRF, XRD, FTIR, SEM-EDX, RAMAN, PIXE etc.);

iv). Arheologie Digitală (Digital Archaeology) – va aborda direcțiile de cercetare precum analizele GIS, abordări statistice, modele matematice, modelare și reconstituiri 3D, propsecțiuni non-intruzive;

v). Arheologie Moleculară (Molecular Archaeology) – va aborda direcțiile de cercetare legate de studiul izotopic al ecofactelor și artefactelor, analize paleogentice (aDNA) și analize reziduale.

Modul de organizare și funcționare internă a Platformei, cu integrarea direcțiilor de cercetare dezvoltate, corelat cu obiectivele fixate și modul în care vor fi atinse, dar și cu rezultatele prognozate, sunt prezentate în organigrama de mai jos:

Obiective

 

Obiectivul principal al prezentei propuneri de proiect îl constituie dezvoltarea domeniului Științelor Arheologice (Archaeological Sciences), ca direcție distictă de cercetare novatoare în România, neabordată la nivel universitar, instițional și formativ până în prezent. Acest demers complex, inter-, pluri-, multi- și transdisciplinar va fi implementat de către specialiștii mai multor facultăți din cadrul Universității din București – Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie, Geologie și Geofizică, grupați deja într-un grup de cercetare afiliat la Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB). Demersul respectiv de dezvoltare instituțională se realizează și cu sprijinul Facultății Psihologie și Științele Educației (pentru partea de formare profesională și educație), alături de suportul oferit de către Direcția IT&C și de Direcția Managementul Programelor de Cercetare, pentru partea de logistică, administrare, implementare, monitorizare, promovare și dezvoltare.

Proiectul are în vedere promovarea conceptelor-cheie educație prin cercetare și cercetare pentru educație, bazate pe principiile meritocrației și performanței profesionale, în vederea consolidării și dezvoltării competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, în cadrul Universității din București, dar și creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional, în vederea creșterii capacității și performanței instituționale și a indicatorilor de performanță. Acest obiectiv principal prezintă 3 componente fundamentale, complementare, subsumate acestuia:

 1. Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Științele Arheologice;
 2. Formare profesională în Științele Arheologice;
 3. Suport logistic,administrativ și monitorizare a dezvoltării domeniului propus.

Alături de aceste obiective principale (1-3) și secundare (1.i-v, 2.i-iii, 3.i-vii), proiectul de față propune și o serie de obiective specifice, subsumate și integrate celor anterioare:

 • promovarea, dezvoltarea și consolidarea cercetărilor inter-, multi-, pluri- și trandisciplinare în domeniul Științe Arheologice, în așa fel încât să răspundă necesităţilor actuale din România și stadardelor internaționale în domeniile menționate.
 • reducerea semnificativă a decalajului existent în domeniile arheologiei și patrimoniului cultural între Europa de Est și Europa de Vest, prin creșterea performanțelor instituționale ale Universității din București.
 • dezvoltarea unei rețele proprii de cercetare și formare profesională în domeniul Științe Arheologice, prin crearea unor parteneriate viabile și fezabile cu instituții de profil din țară și din afară.
 • constituirea Platformei ca principalul actor din domeniul Științe Arheologice din țară și sud-estul Europei, atât în domenul cercetării, cât și al formării profesionale.
 • creşterea capacităţii de integrare a Universității din București în aria europeană a educaţiei şi cercetării, dar și creşterea performanţei ştiinţifice şi racordarea sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii actuale, bazate pe cunoaştere, precum și alinierea acestuia la tendințele și performanțele europene din domeniile arheologie, patrimoniu cultural și disciplinele conexe.
 • asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi cercetare din domeniile vizate, prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare la nivel de masterat, doctorat și post-doctorat, alături de dezvoltarea capacităţii de cercetare prin programe inter, pluri, multi- şi transdisciplinare, pe baza conceptelor educație prin cercetare și cercetare pentru educație.
 • prin intermediul programului de formare profesională în domeniile arheologiei și patrimoniului cultural, într-o formă interdisciplinară, Platforma urmăreşte formarea viitoarei resurse umane înalt calificate, care va fi angajată în instituțiile de profil din țară (universități, institute de cercetare, institute ale Academiei, muzee, structuri deconcentrate ale Ministerului Culturii sau alte ministere de resort, cu atribuții in domeniul protejării, conservării, salvgardării și managerierii patrimoniului arheologic și al patrimoniului cultural material: mobil și imobil și imaterial asociat spațiilor geografice cu valoare arheologică). În acest mod, se are în vedere consolidarea capacității instituționale a respectivelor entități și păstrarea unui ritm constant de absorbție a tinerilor absolvenți cu specializare în domeniu pe piața muncii din țară și străinătate, dar și menținerea unei ciclicități în procesul de actualizare și întinerire a corpului de specialiști.
 • creșterea progresivă a poziției Universității din București în topurile specifice (de exemplu Times Higher World University Rankings, Tor 500 ARWU ș.a.) prin îmbunătățirea indicatorilor de performanță specifici, la nivel de cercetare, citări, vizibilitate internațională etc.
Rezultate

 

În conformitate cu indicatorii de rezultat ai subprogramului, proiectul de față își propune îmbunătățirea poziției naționale și internaționale a Universității din București.

Rezultatele prognozate de acest proiect, vizează categorii țintă diferite și variate, iar prin susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, dar și cele propuse, precum și a capacităților de obținere a unor rezultate aplicabile și de impact științific, în paralel cu iniţierea şi dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din țară și din străinătate, va asigura creşterea gradului de implicare, afirmare şi vizibilitate pe plan internaţional a UNIBUC, în paralel cu consolidarea la nivel național.

CONTACT

 

Universitatea din București – ICUB

Adresa: București, Sector 5, str. Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, cod poștal 50107

Tel.: +4021-307.73.02
Fax: +4021-313.17.60

E-mail: archaeoscience@icub.unibuc.ro

Director de proiect: Dr. Cătălin Alexandru Lazăr
Tel. 0721712378
E-mail: catalin.lazar@icub.unibuc.ro

CERCETARE

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.